Personalliggare för tvätteribranschen

Skatteutskottets bet 2012/13:SkU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 januari 2013

Beslut

Riksdagen vill skynda på personalliggare för byggbranschen (SkU14)

Regeringen vill fortsätta att utreda personalliggare för byggbranschen för att minska svartarbete. Riksdagen vill i stället att regeringen återkommer med ett förslag som kan börja gälla redan under 2013 och gjorde ett tillkännagivande till regeringen.

Riksdagen gjorde sitt ställningstagande i samband med att man sa ja till regeringens förslag om personalliggare i tvätteribranschen från den 1 april 2013. Ställningstagandet gjordes med anledning av motioner från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet och bakom förslaget står även Miljöpartiet och Sverigedemokraterna.

Personalliggare finns sedan 2007 i restaurang- och frisörsbranscherna. Den som bedriver verksamheten måste varje dag anteckna i personalliggaren vilka som är verksamma i lokalen och när. Skatteverket kan göra oanmälda besök för att kontrollera att allt går rätt till.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionens förslag om personalliggare i tvätteribranschen. Med delvis bifall till motionerna föreslår utskottet ett tillkännagivande om att regeringen ska återkomma till riksdagen med ett förslag om personalliggare för byggbranschen i så god tid att det kan träda i kraft under 2013 och ett förslag om månadsuppgift om anställdas löner och skatter med ikraftträdande den 1 januari 2014.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2012-11-27
Justering: 2012-12-12
Betänkande publicerat: 2012-12-20
Trycklov: 2012-12-20
Reservationer 1
bet 2012/13:SkU14

Skatteutskottet vill skynda på personalliggare för byggbranschen (SkU14)

Regeringen vill fortsätta att utreda personalliggare för byggbranschen för att minska svartarbete. Skatteutskottet vill i stället att regeringen återkommer med ett förslag som kan börja gälla redan under 2013. Utskottet föreslår att riksdagen gör ett tillkännagivande till regeringen.

Utskottet gjorde sitt ställningstagande i samband med att man sa ja till regeringens förslag om personalliggare i tvätteribranschen från den 1 april 2013. Ställningstagandet gjordes med anledning av motioner från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet och bakom förslaget står även Miljöpartiet och Sverigedemokraterna.

Personalliggare finns sedan 2007 i restaurang- och frisörsbranscherna. Den som bedriver verksamheten måste varje dag anteckna i personalliggaren vilka som är verksamma i lokalen och när. Skatteverket kan göra oanmälda besök för att kontrollera att allt går rätt till.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-01-23
4

Beslut

Beslut: 2013-01-23
2 förslagspunkter, 2 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Personalliggare för tvätteribranschen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:34.

2. Byggbranschen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att regeringen ska återkomma till riksdagen med ett förslag om personalliggare för byggbranschen i så god tid att det kan träda i kraft under 2013 och ett förslag om månadsuppgift om anställdas löner och skatter med ikraftträdande den 1 januari 2014.
Därmed bifaller riksdagen delvis motionerna
2012/13:Sk5 av Jacob Johnson m.fl. (V) och
2012/13:Sk6 av Leif Jakobsson m.fl. (S) yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (M, FP, C, KD)