Planering och byggande

Civilutskottets betänkande 2014/15:CU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 29 april 2015

Beslut

Regeringen bör ändra bullerregler för nya bostäder (CU10)

Riksdagen har gett regeringen fyra uppdrag, så kallade tillkännagivanden, inom planering och byggande. Riksdagen uppmanade regeringen att höja huvudnivån för riktvärdena för trafikbuller vid nya bostäder från 55 till 60 decibel vid bostadens fasad. Den särskilda regel som gäller bostäder på högst 35 kvadratmeter kan slopas. Däremot införs en regel om ett riktvärde på 65 decibel för studentbostäder, enligt förslaget. Dessutom uppmanade riksdagen regeringen att

  • utreda hur regler kan utformas om privat initiativrätt när detaljplaner ska tas fram
  • utarbeta ett förslag om att bygglovsavgiften ska minska om en kommun inte meddelar beslut i tid
  • utreda möjligheterna att göra lättnader i tillgänglighetskraven för studentbostäder.

Riksdagens tillkännagivanden kom i samband med att riksdagen behandlade motioner från allmänna motionstiden 2014 om planering och byggande. Riksdagen sa nej till övriga förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motioner om privat initiativrätt till detaljplan. Bifall till en motion om reduktion av bygglovsavgiften och till en motion om tillgänglighetskrav för studentbostäder. Delvis bifall till en motion om riktvärden för trafikbuller. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

36 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2015-04-16
Justering: 2015-04-23
Trycklov: 2015-04-23
Reservationer 21
Betänkande 2014/15:CU10

Alla beredningar i utskottet

2015-04-16, 2015-03-19, 2015-03-10

Regeringen bör ändra bullerregler för nya bostäder (CU10)

Civilutskottet föreslår att riksdagen ger regeringen fyra uppdrag, så kallade tillkännagivanden, inom planering och byggande. Civilutskottet vill att riksdagen uppmanar regeringen att höja huvudnivån för riktvärdena för trafikbuller vid nya bostäder från 55 till 60 decibel vid bostadens fasad. Den särskilda regel som gäller bostäder på högst 35 kvadratmeter kan slopas. Däremot införs en regel om ett riktvärde på 65 decibel för studentbostäder, enligt förslaget. Dessutom vill civilutskottet att regeringen

  • utreder hur regler kan utformas om privat initiativrätt när detaljplaner ska tas fram
  • utarbetar ett förslag om att bygglovsavgiften ska minska om en kommun inte meddelar beslut i tid
  • utreder möjligheterna att göra lättnader i tillgänglighetskraven för studentbostäder.

Civilutskottets ställningstaganden kom i samband med att utskottet behandlade motioner från allmänna motionstiden 2014 om planering och byggande. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-04-28
Debatt i kammaren: 2015-04-29
4

Beslut

Beslut: 2015-04-29
28 förslagspunkter, 23 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 29 april 2015

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Begränsning av detaljplanekravet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:1709 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (M, C, FP, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, C, FP, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 0 16 0 3
S 97 0 0 16
M 0 73 0 11
SD 37 1 0 11
MP 23 0 0 2
C 0 19 0 3
V 20 0 0 1
KD 0 13 0 3
Totalt 177 122 0 50


2. Antagande av detaljplan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:1710 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP).

Reservation 2 (M, C, FP, KD)

3. Planbestämmelser som upphävs efter genomförandetiden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:1707 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP).

Reservation 3 (M, C, FP, KD)

4. Fortsatt översyn av plan- och bygglagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:2953 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) yrkandena 4, 6 och 9,

2014/15:1757 av Lars Hjälmered (M),

2014/15:1900 av Göran Hägglund m.fl. (KD) yrkande 3,

2014/15:2448 av Catharina Elmsäter-Svärd (M) yrkandena 1 och 2,

2014/15:2587 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 12 och

2014/15:1266 av Martin Kinnunen (SD) yrkande 2.

Reservation 4 (M, C, FP, KD)

5. Överklaganderegler

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:2921 av Roger Hedlund m.fl. (SD) yrkande 4,

2014/15:642 av Olof Lavesson m.fl. (M) yrkande 1,

2014/15:1266 av Martin Kinnunen (SD) yrkande 3,

2014/15:2429 av Ola Johansson (C) yrkande 2,

2014/15:2648 av Kenneth G Forslund m.fl. (S) och

2014/15:2953 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) yrkande 7.

Reservation 5 (M, C, FP, KD)
Reservation 6 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (M, C, FP, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 0 16 0 3
S 97 0 0 16
M 0 73 0 11
SD 0 1 38 10
MP 23 0 0 2
C 0 19 0 3
V 20 0 0 1
KD 0 13 0 3
Totalt 140 122 38 49


6. Privat initiativrätt till detaljplan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2014/15:2921 av Roger Hedlund m.fl. (SD) yrkande 3 och

2014/15:2953 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) yrkande 8.

Reservation 7 (S, MP)

7. Större möjligheter till planavvikelse

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

8. Klimatfrågor i planeringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

9. Planering för hållbara städer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:2587 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkandena 9 och 10 samt

2014/15:1422 av Boriana Åberg (M).

Reservation 8 (C)

10. Planering för grönområden och rekreation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:606 av Lars Tysklind (FP) yrkandena 1-6 och

2014/15:2429 av Ola Johansson (C) yrkande 6.

Reservation 9 (FP)

11. Planering för ökad trygghet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:2871 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) yrkande 6.

Reservation 10 (SD)

12. Planer och bygglov för campingplatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

13. Skydd för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:2921 av Roger Hedlund m.fl. (SD) yrkandena 19 och 20.

Reservation 11 (SD)

14. Reduktion av bygglovsavgiften

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför.
Därmed bifaller riksdagen motion

2014/15:2953 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) yrkande 11.

Reservation 12 (S, MP)

15. Bygglovsbefriade åtgärder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:2953 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) yrkande 10.

Reservation 13 (M, C, FP, KD)

16. Bygglovsregler för näringsverksamhet på landsbygden m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:555 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkandena 1 och 2.

Reservation 14 (C)

17. Riktvärden för trafikbuller

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför.
Därmed bifaller riksdagen delvis motion

2014/15:2953 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) yrkande 5 och

avslår motionerna

2014/15:332 av Lennart Axelsson (S) och

2014/15:1207 av Andreas Norlén m.fl. (M).

Reservation 15 (S, MP)
Reservation 16 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 15 (S, MP)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 17 0 0 2
S 0 97 0 16
M 73 0 0 11
SD 22 0 15 12
MP 1 22 0 2
C 19 0 0 3
V 0 20 0 1
KD 13 0 0 3
Totalt 145 139 15 50


18. Boverkets byggregler för energihushållning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:2587 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 15,

2014/15:154 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 4,

2014/15:1919 av Krister Hammarbergh (M),

2014/15:2205 av Christer Engelhardt m.fl. (S) och

2014/15:2429 av Ola Johansson (C) yrkande 5.

Reservation 17 (C)

Omröstning i sakfrågan

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 17 0 0 2
S 97 0 0 16
M 73 0 0 11
SD 40 0 0 9
MP 22 0 0 3
C 1 0 18 3
V 0 20 0 1
KD 13 0 0 3
Totalt 263 20 18 48


19. Tillgänglighetskrav för studentbostäder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför.
Därmed bifaller riksdagen motion

2014/15:2953 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) yrkande 17.

Reservation 18 (S, MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 18 (S, MP)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 17 0 0 2
S 0 97 0 16
M 73 0 0 11
SD 40 0 0 9
MP 0 23 0 2
C 19 0 0 3
V 0 20 0 1
KD 13 0 0 3
Totalt 162 140 0 47


20. Byggregler om ventilation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

21. Funktionskontroll av ventilationssystem

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

22. Gemensamma byggregler i Norden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:2921 av Roger Hedlund m.fl. (SD) yrkande 5.

Reservation 19 (SD)

23. Icke-kommersiella frizoner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

24. Försökslän för byggande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:808 av Lena Ek och Ola Johansson (C) yrkandena 1-3,

2014/15:368 av Lotta Finstorp m.fl. (M) och

2014/15:2737 av Solveig Zander och Ola Johansson (C).

Reservation 20 (C)

25. Byggnaders inomhusmiljö

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

26. Handlingsplan för radon i bostäder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:2625 av Helena Lindahl och Ola Johansson (C) yrkandena 1 och 2.

Reservation 21 (C)

27. Byggande i trä

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

28. Bostadsanpassningsbidrag för elsanering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument