Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Socialutskottets bet 2016/17:SoU18

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 juni 2017

Beslut

Vården av de mest sjuka äldre och kroniskt multisjuka måste bli bättre (SoU18)

Regeringen har lämnat förslag om samverkan när patienter med behov av insatser från öppen vård och omsorg skrivs ut från sluten hälso- och sjukvård. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Det innebär bland annat att det blir tydligare i lagen att verksamheter inom socialtjänst och öppen hälso- och sjukvård tidigt måste börja planera inför patientens utskrivning från sluten vård. Lagen innehåller även bestämmelser om samverkan mellan landsting och kommun.

Riksdagen anser emellertid att det krävs fler åtgärder för att förbättra vården och omhändertagandet av de mest sjuka äldre och kroniskt multisjuka patienterna. Därför riktade riksdagen ett tillkännagivande till regeringen om att skyndsamt återkomma med förslag om det samlade omhändertagandet i vården och omsorgen av de mest sjuka äldre och kroniskt multisjuka patienterna.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Tillkännagivande om att regeringen skyndsamt bör återkomma till riksdagen med förslag om det samlade omhänder¬tagandet i vården och omsorgen av de mest sjuka äldre och kroniskt multisjuka patienterna och tillkännager detta för regeringen. Därmed bifaller riksdagen ett motionsyrkande.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-05-18
Justering: 2017-06-08
Trycklov: 2017-06-12
Reservationer 1
bet 2016/17:SoU18

Vården av de mest sjuka äldre och kroniskt multisjuka måste bli bättre (SoU18)

Regeringen har lämnat förslag om samverkan när patienter med behov av insatser från öppen vård och omsorg skrivs ut från sluten hälso- och sjukvård. Förslaget innebär bland annat att det blir tydligare i lagen att verksamheter inom socialtjänst och öppen hälso- och sjukvård tidigt måste börja planera inför patientens utskrivning från sluten vård. Lagen innehåller även bestämmelser om samverkan mellan landsting och kommun. Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Utskottet anser emellertid att det krävs fler åtgärder för att förbättra vården och omhändertagandet av de mest sjuka äldre och kroniskt multisjuka patienterna. Därför föreslår utskottet att riksdagen ska rikta ett tillkännagivande om att skyndsamt återkomma med förslag om det samlade omhändertagandet i vården och omsorgen av de mest sjuka äldre och kroniskt multisjuka patienterna.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-06-14
Debatt i kammaren: 2017-06-15
4

Beslut

Beslut: 2017-06-15
2 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 15 juni 2017

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård,
2. lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453),
3. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),
4. lag om ändring i patientlagen (2014:821),
5. lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:106 punkterna 1-5.

2. Samlat omhändertagande av de mest sjuka äldre och kroniskt multisjuka patienterna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen skyndsamt bör återkomma till riksdagen med förslag om det samlade omhändertagandet i vården och omsorgen av de mest sjuka äldre och kroniskt multisjuka patienterna och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2016/17:3635 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, L).

Reservation 1 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, MP, V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 0 100 0 13
M 68 0 0 15
SD 38 0 0 9
MP 1 20 0 4
C 19 0 0 3
V 0 16 0 5
L 15 0 0 4
KD 15 0 0 1
- 2 0 0 1
Totalt 158 136 0 55