Sjöfartsfrågor

Trafikutskottets betänkande 2012/13:TU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 maj 2013

Beslut

Regeringen bör underlätta övergången till skärpta svavelregler inom sjöfarten (TU12)

Riksdagen anser att EU:s nya regler om svavelutsläpp från fartyg bör införas på ett sätt som blir så kostnadseffektivt som möjligt för sjöfarten och exportföretagen. Regeringen bör därför främja bränslen med låg svavelhalt som flytande naturgas och kostnadseffektiva metoder för avgasrening för fartyg. Riksdagen gjorde ett tillkännagivande till regeringen om detta.

EU-kommissionen har tidigare lämnat ett förslag om att fartygsbränsle som används i Nordsjön och Östersjön från och med 2015 ska få ha en svavelhalt på högst 0,1 viktprocent. Inom resten av EU ska gränsen vara 3,5 viktprocent. I ett senare skede ska den tillåtna svavelhalten sänkas till 0,5 viktprocent inom hela EU. Riksdagen ser en risk för att olika regler i olika delar av EU kan öka kostnaderna och göra det svårare för svenska rederier och svensk exportindustri att konkurrera med andra länder. Tillkännagivandet grundar sig på en S-motion. Riksdagen sa nej övriga motioner om sjöfartsfrågor från allmänna motionstiden 2012.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om nya regler för sjöfartsskyddet. Transportstyrelsen ska kunna erkänna vissa organisationer som så kallade sjöfartsskyddsorganisationer och överlåta vissa tillsynsuppgifter till dem. Svenska rederier ska själva kunna välja vem som ska sköta tillsynen hos dem, vilket kan göra att tillsynskostnader minskar. De nya reglerna ska gälla från den 1 juli 2013.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till proposition. Bifall till motion T477 yrk. 46. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

27 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2013-04-11
Justering: 2013-04-18
Betänkande publicerat: 2013-04-22
Trycklov: 2013-04-22
Reservationer 6
Betänkande 2012/13:TU12

Alla beredningar i utskottet

2013-04-11, 2013-04-09, 2013-03-21

Regeringen bör underlätta övergången till skärpta svavelregler inom sjöfarten (TU12)

EU:s nya regler om svavelutsläpp från fartyg bör införas på ett sätt som blir så kostnadseffektivt som möjligt för sjöfarten och exportföretagen. Regeringen bör därför främja bränslen med låg svavelhalt som flytande naturgas och kostnadseffektiva metoder för avgasrening för fartyg. Det anser trafikutskottet och föreslår att riksdagen gör ett tillkännagivande till regeringen.

EU-kommissionen har tidigare lämnat ett förslag om att fartygsbränsle som används i Nordsjön och Östersjön från och med 2015 ska få ha en svavelhalt på högst 0,1 viktprocent. Inom resten av EU ska gränsen vara 3,5 viktprocent. I ett senare skede ska den tillåtna svavelhalten sänkas till 0,5 viktprocent inom hela EU. Utskottet ser en risk för att olika regler i olika delar av EU kan öka kostnaderna och göra det svårare för svenska rederier och svensk exportindustri att konkurrera med andra länder. Förslaget till tillkännagivande grundar sig på en S-motion. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej övriga motioner om sjöfartsfrågor från allmänna motionstiden 2012.

Utskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om nya regler för sjöfartsskyddet. Transportstyrelsen ska kunna erkänna vissa organisationer som så kallade sjöfartsskyddsorganisationer och överlåta vissa tillsynsuppgifter till dem. Svenska rederier ska själva kunna välja vem som ska sköta tillsynen hos dem, vilket kan göra att tillsynskostnader minskar. De nya reglerna ska gälla från den 1 juli 2013.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-05-02
4

Beslut

Beslut: 2013-05-02
12 förslagspunkter, 10 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 2 maj 2013

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Överlåtelse av tillsynsuppgifter inom sjöfartsskyddet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2004:487) om sjöfartsskydd.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:110.

2. Förutsättningar för svensk sjöfart

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:T248 av Siv Holma m.fl. (V) yrkande 7,
2012/13:T410 av Annelie Enochson (KD) yrkandena 2 i denna del och 3 samt
2012/13:T509 av Stina Bergström m.fl. (MP) yrkande 9.

Reservation 1 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S010309
M104003
MP02302
FP20004
C19004
SD18002
V01702
KD18001
Totalt179143027

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Allmänna miljöfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:T222 av Stina Bergström m.fl. (MP) yrkande 3,
2012/13:T248 av Siv Holma m.fl. (V) yrkandena 3-5,
2012/13:T274 av Gustaf Hoffstedt (M),
2012/13:T370 av Christer Engelhardt (S),
2012/13:T411 av Anita Brodén (FP) yrkande 2,
2012/13:T477 av Anders Ygeman m.fl. (S) yrkande 45,
2012/13:T509 av Stina Bergström m.fl. (MP) yrkandena 6, 8, 12, 14 och 15,
2012/13:MJ278 av Tina Ehn och Mats Pertoft (båda MP) yrkande 7 och
2012/13:MJ455 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 38 i denna del.

Reservation 2 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S010408
M104003
MP02302
FP20004
C19004
SD19001
V01702
KD18001
Totalt180144025

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


4. Regler om svavelhalter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ger regeringen till känna vad utskottet anför om att genomförandet av bestämmelserna om svavelhalten i marina bränslen måste ske så kostnadseffektivt som möjligt för sjöfarten och dess transportköpare och att bränslen med låg svavelhalt samt kostnadseffektiva metoder för avgasrening på fartyg ska främjas.
Därmed bifaller riksdagen motion
2012/13:T477 av Anders Ygeman m.fl. (S) yrkande 46 och
avslår motionerna
2012/13:T295 av Hans Backman (FP),
2012/13:T362 av Hans Hoff och Sven-Erik Bucht (båda S) och
2012/13:T415 av Josef Fransson och Lars Isovaara (båda SD).

5. Inlandssjöfart

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:T222 av Stina Bergström m.fl. (MP) yrkande 1,
2012/13:T248 av Siv Holma m.fl. (V) yrkande 6,
2012/13:T318 av Mikael Cederbratt och Hans Rothenberg (båda M),
2012/13:T356 av Anita Brodén m.fl. (FP) yrkandena 1 och 2,
2012/13:T413 av Annika Qarlsson m.fl. (C),
2012/13:T462 av Carina Ohlsson m.fl. (S),
2012/13:T477 av Anders Ygeman m.fl. (S) yrkande 44 och
2012/13:T509 av Stina Bergström m.fl. (MP) yrkande 13.

6. Krav för traditionsfartyg och fartyg som används inom charterverksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:T299 av Ola Johansson (C) och
2012/13:T443 av Gunnar Andrén (FP) yrkandena 1 och 2.

7. Lotsning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:T347 av Staffan Anger (M).

8. Svävarfart

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:T245 av Jonas Gunnarsson (S).

Reservation 3 (S)

9. Särskilda infrastrukturåtgärder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:T390 av Billy Gustafsson m.fl. (S).

10. Sjösäkerhet inom fritidsbåtslivet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:T243 av Christina Oskarsson (S),
2012/13:T267 av Jan-Olof Larsson (S),
2012/13:T290 av Hillevi Larsson (S) och
2012/13:T364 av Catharina Bråkenhielm (S).

Reservation 4 (S, MP, V)

11. Förarbevis för vattenskoter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:T365 av Marie Nordén (S).

Reservation 5 (MP, V)

12. Införande av ett fritidsbåtsregister

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:MJ278 av Tina Ehn och Mats Pertoft (båda MP) yrkande 8.

Reservation 6 (S, MP, V)