Skydd av Sveriges säkerhet vid radioanvändning

Trafikutskottets bet 2019/20:TU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 november 2019

Beslut

Höjda säkerhetskrav på ny trådlös digital infrastruktur (TU4)

Regeringen har föreslagit lagändringar som ska göra det möjligt att ta hänsyn till Sveriges säkerhet när ny trådlös digital infrastruktur, som 5G-nät, byggs ut. Det svenska samhället är i allt större utsträckning beroende av teknik som är uppkopplad till internet via trådlös digital infrastruktur. Därför blir det viktigt att denna infrastruktur kan skyddas, för att värna människors integritet och undvika hot mot landets säkerhet. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2020.

Riksdagen anser också att det bör vara möjligt för Säpo och Försvarsmakten att överklaga beviljade tillstånd eller återkalla tillstånd att använda radiosändare till regeringen och riktade därför en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om det.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Tillkännagivande till regeringen om att den skyndsamt bör se över möjligheten för Säkerhetspolisen och Försvarsmakten att överklaga beviljande eller återkallande av tillstånd till regeringen när det är motiverat utifrån Sveriges säkerhet. Bifall till motionsförslag om detta. Avslag på övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-11-07
Justering: 2019-11-19
Trycklov: 2019-11-21
Reservationer 4
bet 2019/20:TU4

Höjda säkerhetskrav på ny trådlös digital infrastruktur (TU4)

Regeringen föreslår lagändringar som ska göra det möjligt att ta hänsyn till Sveriges säkerhet när ny trådlös digital infrastruktur, som 5G-nät, byggs ut. Det svenska samhället är i allt större utsträckning beroende av teknik som är uppkopplad till internet via trådlös digital infrastruktur. Därför blir det viktigt att denna infrastruktur kan skyddas, för att värna människors integritet och undvika hot mot landets säkerhet. Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 januari 2020.

Trafikutskottet anser också att det bör vara möjligt för Säpo och Försvarsmakten att överklaga beviljade tillstånd eller återkalla tillstånd att använda radiosändare till regeringen och anser att riksdagen bör rikta en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om det.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-11-26
Debatt i kammaren: 2019-11-27
4

Beslut

Beslut: 2019-11-28
4 förslagspunkter, 1 acklamation, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 28 november 2019

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regeringens lagförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation,
2. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:15 punkterna 1 och 2.

2. Instansordning vid överklagan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen skyndsamt bör se över möjligheten för Säkerhetspolisen och Försvarsmakten att överklaga beviljande eller återkallande av tillstånd till regeringen när det är motiverat utifrån Sveriges säkerhet.
Därmed bifaller riksdagen motion

2019/20:3387 av Jessika Roswall m.fl. (M) yrkande 3.

Reservation 1 (S, C, V, MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, C, V, MP)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 1 91 0 8
M 63 0 0 7
SD 61 0 0 1
C 0 30 0 1
V 0 27 0 0
KD 21 0 0 1
L 18 0 0 1
MP 0 14 0 2
- 0 1 0 1
Totalt 164 163 0 22


3. Uppföljning och översyn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3387 av Jessika Roswall m.fl. (M) yrkandena 1 och 2.

Reservation 2 (M, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (M, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 92 0 0 8
M 0 63 0 7
SD 61 0 0 1
C 30 0 0 1
V 27 0 0 0
KD 0 21 0 1
L 18 0 0 1
MP 14 0 0 2
- 1 0 0 1
Totalt 243 84 0 22


4. Några frågor om 5G

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:3381 av Jens Holm m.fl. (V) och

2019/20:3387 av Jessika Roswall m.fl. (M) yrkande 4.

Reservation 3 (M)
Reservation 4 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 92 0 0 8
M 0 63 0 7
SD 61 0 0 1
C 30 0 0 1
V 0 0 27 0
KD 21 0 0 1
L 18 0 0 1
MP 14 0 0 2
- 0 0 1 1
Totalt 236 63 28 22