Stärkt skydd för hyresgäster

Civilutskottets betänkande 2021/22:CU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 november 2021

Beslut

Delvis ja till förslag om stärkt skydd för hyresgäster (CU2)

Riksdagen sa ja till delar av regeringens förslag om stärkt skydd för hyresgäster.

Hyresnämnden, en domstolsliknande nämnd, ska kunna förelägga fastighetsägaren att åtgärda brister i förvaltningen när ett hyreshus missköts. Vidare ska en hyresgäst i vissa fall ha rätt till ett nytt hyresavtal av hyresvärden när en bostadslägenhet förstörs genom exempelvis en brand. Utöver det ska regeln om kostnadsbaserad hyra vid privatuthyrning kompletteras med en möjlighet att bestämma hyran efter lägenhetens bruksvärde. Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2022.

Riksdagen sa samtidigt nej till regeringens förslag att väsentliga hyreshöjningar till följd av renoveringar ska fasas in i ett lugnare tempo samt att möjligheten för en hyresvärd som är en privatperson att säga upp ett hyresavtal i förtid tas bort. Riksdagen anser att befintliga regler tillgodoser både hyresgästens och hyresvärdens intressen på ett rimligt sätt.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionens förslag om åtgärder vid misskötsel av hyreshus samt skyddet för hyresgäster när bostadslägenheter förstörs. Avslag på propositionens förslag om skyddet för hyresgäster vid renoveringar samt hyresvärdens rätt till uppsägning vid privatuthyrning. Bifall till motionerna i dessa delar. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2021-09-16, 2021-09-28

Delvis ja till förslag om stärkt skydd för hyresgäster (CU2)

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till delar av regeringens förslag om stärkt skydd för hyresgäster.

Det gäller förslaget att hyresnämnden, en domstolsliknande nämnd, ska kunna förelägga fastighetsägaren att åtgärda brister i förvaltningen när ett hyreshus missköts. Vidare ska en hyresgäst i vissa fall ha rätt till ett nytt hyresavtal av hyresvärden när en bostadslägenhet förstörs genom exempelvis en brand. Utöver det föreslår utskottet att riksdagen säger ja till regeringens förslag att regeln om kostnadsbaserad hyra vid privatuthyrning kompletteras med en möjlighet att bestämma hyran efter lägenhetens bruksvärde. Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 januari 2022.

Civilutskottet föreslår samtidigt att riksdagen säger nej till regeringens förslag att väsentliga hyreshöjningar till följd av renoveringar ska fasas in i ett lugnare tempo samt att möjligheten för en hyresvärd som är en privatperson att säga upp ett hyresavtal i förtid tas bort. Utskottet anser att befintliga regler tillgodoser både hyresgästens och hyresvärdens intressen på ett rimligt sätt.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.