Synnerligen grova narkotikabrott

Justitieutskottets betänkande 2015/16:JuU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 maj 2016

Beslut

Skärpta straff för mycket grova narkotikabrott (JuU15)

Regeringen har tagit fram förslag till ändringar i narkotikastrafflagen och i lagen om straff för smuggling. Lagändringarna innebär att straffskalorna delas upp och att det införs två nya brott: synnerligen grovt narkotikabrott och synnerligen grov narkotikasmuggling. Brottsbeteckningarna ringa narkotikabrott och ringa narkotikasmuggling införs.

Med lagändringarna vill regeringen skärpa straffen för handlingar som handlar om hantering av mycket stora mängder narkotika. Avsikten är inte att generellt påverka straffnivåerna för narkotikabrott.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Riksdagen sa samtidigt nej till flera motioner om narkotikabrott. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2016.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

6 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2016-04-12
Justering: 2016-04-28
Trycklov: 2016-04-28
Reservationer 4
Betänkande 2015/16:JuU15

Skärpta straff för mycket grova narkotikabrott (JuU15)

Regeringen har tagit fram förslag till ändringar i narkotikastrafflagen och i lagen om straff för smuggling. Lagändringarna innebär att straffskalorna delas upp och att det införs två nya brott: synnerligen grovt narkotikabrott och synnerligen grov narkotikasmuggling. Regeringen föreslår även att de särskilda brottsbeteckningarna ringa narkotikabrott och ringa narkotikasmuggling införs.

Med lagändringarna vill regeringen skärpa straffen för handlingar som handlar om hantering av mycket stora mängder narkotika. Avsikten är inte att generellt påverka straffnivåerna för narkotikabrott.

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Samtidigt föreslår utskottet att riksdagen säger nej till flera motioner om narkotikabrott. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2016.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-05-11
Debatt i kammaren: 2016-05-12
4

Beslut

Beslut: 2016-05-18
5 förslagspunkter, 3 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 18 maj 2016

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Synnerligen grova narkotikabrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i narkotikastrafflagen (1968:64),
2. lag om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:111 punkterna 1 och 2 samt avslår motion

2015/16:2306 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 6.

2. Uppföljning av utvecklingen av rättspraxis

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:3329 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 1.

Reservation 1 (M)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 100 0 0 13
M 0 77 0 7
SD 39 0 0 9
MP 24 0 0 1
C 19 0 0 3
V 19 0 0 2
L 16 0 0 3
KD 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 231 77 0 41


3. Hanteringen i straffprocessen av olika narkotiska preparats farlighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:3329 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 2.

Reservation 2 (M)

4. Höjda straff för narkotikabrottslighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:24 av Edward Riedl (M),

2015/16:1485 av Patrick Reslow (M) och

2015/16:3331 av Adam Marttinen och Kent Ekeroth (båda SD).

Reservation 3 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 0 0 14
M 76 0 0 8
SD 0 39 0 9
MP 24 0 0 1
C 19 0 0 3
V 19 0 0 2
L 16 0 0 3
KD 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 267 39 0 43


5. Drogen kat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2834 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD) yrkande 17.

Reservation 4 (SD)