Tillträdesförbud till badanläggningar och bibliotek

Justitieutskottets betänkande 2021/22:JuU18

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 maj 2022

Beslut

Ja till tillträdesförbud på badanläggningar och bibliotek (JuU18)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att införa en möjlighet att besluta om tillträdesförbud till badanläggningar och bibliotek.

Med ett tillträdesförbud menas att en person kan förbjudas att vistas i vissa lokaler och på vissa platser - även om allmänheten har tillträde dit. Anledningar till ett tillträdesförbud kan exempelvis vara sexuella kränkningar, brott eller allmänna ordningsstörningar.

Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2022.

Riksdagen sa samtidigt nej till förslag i motioner från allmänna motionstiden 2021 samt följdmotioner med anledning av regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Bifall till motionsyrkanden med tillkännagivanden om de strängare regler om tillträdesförbud som föreslås för bibliotek också gälla för badanläggningar och butiker. Vidare bör tillträdesförbud kunna meddelas i fler situationer än i dag. Avslag på övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll dels reservation 2 under punkt 2 samt reservation 3 under punkt 3, dels i övrigt utskottets förslag.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2022-03-03, 2022-03-17, 2022-03-31

Ja till tillträdesförbud på badanläggningar och bibliotek (JuU18)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att införa en möjlighet att besluta om tillträdesförbud till badanläggningar och bibliotek.

Med ett tillträdesförbud menas att en person kan förbjudas att vistas i vissa lokaler och på vissa platser - även om allmänheten har tillträde dit. Anledningar till ett tillträdesförbud kan exempelvis vara sexuella kränkningar, brott eller allmänna ordningsstörningar.

Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 juli 2022.

Utskottet föreslår samtidigt att riksdagen riktar två uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen. Dels om att de strängare regler om tillträdesförbud som föreslås för bibliotek även bör gälla för badanläggningar och butiker. Dels om att tillträdesförbud ska kunna tillämpas, eller meddelas, i fler situationer än i dag.

Förslagen om tillkännagivanden kom när justitieutskottet behandlade motioner från allmänna motionstiden 2021 och följdmotioner med anledning av regeringens förslag. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.