Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2018/19:AU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 december 2018

Beslut

Pengar till jämställdhet och nyanlända invandrares etablering (AU1)

Cirka 18 miljarder kronor ur statens budget 2019 går till utgiftsområdet jämställdhet och nyanlända invandrares etablering. Mest pengar, cirka 13,1 miljarder kronor, går till kommunersättningar vid flyktingmottagande. Drygt 3,7 miljarder kronor går till etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare och drygt 391 miljoner går till särskilda jämställdhetsåtgärder. Riksdagen sa ja till Moderaternas och Kristdemokraternas motioner om hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas. Förslaget innebär bland annat att anslagen till Jämställdhetsmyndigheten och till Delegationen mot segregation halveras för 2019 jämfört med regeringens förslag för att påbörja en nedläggning av myndigheterna.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Detta beslut fattade riksdagen den 12 december 2018. Därefter bestämmer riksdagen i andra steget hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde. Det här förslaget avser steg två i beslutsprocessen.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till Moderaternas och Kristdemokraternas motioner om anslag inom utgiftsområde 13 och till propositionen punkt 1. Detta innebär att anslagen inom utgiftsområdet anvisas till en nivå som är ca 500 miljoner kronor lägre än regeringens förslag. Bifall till motioner om ändrat beställningsbemyndigande jämfört med regeringens förslag och delvis bifall till propositionen punkt 2. Delvis bifall till vissa övriga motioner. Avslag på resterande motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

9 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2018-12-13
Justering: 2018-12-17
Trycklov: 2018-12-17
Reservationer 1
Betänkande 2018/19:AU1

Alla beredningar i utskottet

2018-12-13, 2018-12-11, 2018-12-06

Pengar till jämställdhet och nyanlända invandrares etablering (AU1)

Cirka 18 miljarder kronor ur statens budget 2019 går till utgiftsområdet jämställdhet och nyanlända invandrares etablering. Mest pengar, cirka 13,1 miljarder kronor, går till kommunersättningar vid flyktingmottagande. Drygt 3,7 miljarder kronor går till etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare och drygt 391 miljoner går till särskilda jämställdhetsåtgärder. Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till Moderaternas och Kristdemokraternas motioner om hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas. Förslaget innebär bland annat att anslagen till Jämställdhetsmyndigheten och till Delegationen mot segregation halveras för 2019 jämfört med regeringens förslag för att påbörja en nedläggning av myndigheterna.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Detta beslut fattade riksdagen den 12 december 2018. Därefter bestämmer riksdagen i andra steget hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde. Det här förslaget avser steg två i beslutsprocessen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-12-18
Debatt i kammaren: 2018-12-19
4

Beslut

Beslut: 2018-12-20
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 20 december 2018

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslag inom utgiftsområde 13

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Anslagen för 2019
Riksdagen anvisar, med de anslagsvillkor som utskottet anger, anslagen för 2019 inom utgiftsområde 13 enligt utskottets förslag i bilaga 4.
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2018/19:1 utgiftsområde 13 punkt 1 och motionerna

2018/19:108 av Magnus Persson m.fl. (SD) yrkande 8,

2018/19:1832 av Jan Ericson (M),

2018/19:2915 av Sofia Damm m.fl. (KD) yrkandena 1, 19 och 24-26 samt

2018/19:2932 av Jessica Polfjärd m.fl. (M) yrkandena 1, 3, 4 och 6-9 samt

avslår motionerna

2018/19:735 av Richard Jomshof m.fl. (SD) yrkandena 16, 17 och 20,

2018/19:2372 av Henrik Vinge m.fl. (SD) yrkande 1,

2018/19:2625 av Martin Ådahl m.fl. (C),

2018/19:2915 av Sofia Damm m.fl. (KD) yrkandena 6, 17, 18, 20 och 28,

2018/19:2923 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 8 och 11 samt

2018/19:2961 av Gulan Avci m.fl. (L) yrkande 1.

b) Bemyndiganden om ekonomiska åtaganden
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2019 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom de tidsperioder som anges i utskottets förslag i bilaga 5.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2018/19:2372 av Henrik Vinge m.fl. (SD) yrkande 2,

2018/19:2915 av Sofia Damm m.fl. (KD) yrkande 2,

2018/19:2932 av Jessica Polfjärd m.fl. (M) yrkande 2 och

2018/19:2961 av Gulan Avci m.fl. (L) yrkande 2,

bifaller delvis proposition 2018/19:1 utgiftsområde 13 punkt 2 och avslår motionerna

2018/19:2372 av Henrik Vinge m.fl. (SD) yrkande 3 och

2018/19:2915 av Sofia Damm m.fl. (KD) yrkande 29.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 0 0 93 7
M 65 0 0 5
SD 0 56 0 6
C 3 0 24 4
V 2 0 23 3
KD 22 0 0 0
L 1 0 18 1
MP 0 0 16 0
Totalt 93 56 174 26