Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Utbildningsutskottets betänkande 2018/19:UbU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 december 2018

Beslut

Pengar till utbildning och universitetsforskning (UbU1)

Drygt 80,8 miljarder kronor ur statens budget för 2019 går till utgiftsområdet utbildning och universitetsforskning. Mest pengar går till barn- och ungdomsutbildning, universitet och högskolor samt forskning. Riksdagen sa delvis ja till Moderaternas och Kristdemokraternas förslag om hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas. Riksdagen sa också ja till regeringens förslag till ekonomiska åtaganden, utom på en punkt där riksdagen sa delvis ja.

Riksdagen riktade vidare två uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen:

  • Regeringen bör utreda hur en obligatorisk förskola med språkutveckling kan införas.
  • Regeringen bör se över möjligheten att införa tioårig grundskola och återkomma till riksdagen med ett lagförslag.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Det beslutade riksdagen den 12 december 2018. Därefter bestämmer riksdagen i ett andra steg hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde. Det här förslaget avser steg två.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen punkterna 1-6 och delvis bifall till punkterna 7 och 8. Delvis bifall till motionerna 2018/19:2893 yrkandena 1, 9, 39 och 40, 2018/19:2915 yrkande 12, 2018/19:2937 yrkandena 1, 3, 4, 6-14, 16 och 19-21, 2018/19:2992 yrkande 13 och 2018/19:2997 yrkande 25. Delvis bifall till motion 2018/19:2937 yrkande 15 med tillkännagivande till regeringen om att regeringen bör tillsätta en utredning för att undersöka hur en obligatorisk förskola med språkutveckling kan införas. Delvis bifall till motion 2018/19:2937 yrkande 5 med tillkännagivande till regeringen om att regeringen bör bereda möjligheten att införa en tioårig grundskola och återkomma till riksdagen med ett lagförslag. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

10 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2018-12-12
Justering: 2018-12-17
Trycklov: 2018-12-17
Betänkande 2018/19:UbU1

Alla beredningar i utskottet

2018-12-12, 2018-12-11, 2018-12-06

Pengar till utbildning och universitetsforskning (UbU1)

Drygt 80,8 miljarder kronor ur statens budget för 2019 går till utgiftsområdet utbildning och universitetsforskning. Mest pengar går till barn- och ungdomsutbildning, universitet och högskolor samt forskning. Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger delvis ja till Moderaternas och Kristdemokraternas förslag om hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas. Utskottet föreslår också att riksdagen säger ja till regeringens förslag till ekonomiska åtaganden, utom på en punkt där utskottet föreslår att riksdagen säger delvis ja.

Utbildningsutskottet föreslår vidare att riksdagen riktar två uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen:

  • Regeringen bör utreda hur en obligatorisk förskola med språkutveckling kan införas.
  • Regeringen bör se över möjligheten att införa tioårig grundskola och återkomma till riksdagen med ett lagförslag.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Det beslutade riksdagen den 12 december 2018. Därefter bestämmer riksdagen i ett andra steg hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde. Det här förslaget avser steg två.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-12-18
Debatt i kammaren: 2018-12-19
4

Beslut

Beslut: 2018-12-19
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslag inom utgiftsområde 16

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Anslagen för 2019
Riksdagen anvisar, med de anslagsvillkor utskottet anger, anslagen för 2019 inom utgiftsområde 16 enligt utskottets förslag i bilaga 4.
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2018/19:1 utgiftsområde 16 punkt 7 och motionerna

2018/19:2893 av Jimmy Loord m.fl. (KD) yrkandena 1, 9, 39 och 40,

2018/19:2915 av Sofia Damm m.fl. (KD) yrkande 12,

2018/19:2937 av Erik Bengtzboe m.fl. (M) yrkandena 1, 3, 4, 6-14, 16 och 19-21,

2018/19:2992 av Christian Carlsson m.fl. (KD) yrkande 13 och

2018/19:2997 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkande 25 och

avslår motionerna

2018/19:2301 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) yrkande 5,

2018/19:2365 av Patrick Reslow m.fl. (SD),

2018/19:2635 av Fredrik Christensson m.fl. (C),

2018/19:2893 av Jimmy Loord m.fl. (KD) yrkandena 3, 4, 6, 15, 19, 20, 22, 41, 42, 45, 46, 48 och 55,

2018/19:2915 av Sofia Damm m.fl. (KD) yrkande 8,

2018/19:2937 av Erik Bengtzboe m.fl. (M) yrkandena 2, 18 och 22,

2018/19:2959 av Roger Haddad m.fl. (L),

2018/19:2989 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkandena 79 och 119 samt

2018/19:2997 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkandena 23 och 26.

b) Bemyndiganden om ekonomiska åtaganden
Riksdagen bemyndigar regeringen att
1. under 2019 utan vederlag besluta om överlåtelse av tillgångar som används i verksamheten för toxikologiska vetenskaper vid Karolinska institutet till RISE Research Institutes of Sweden AB (RISE AB),
2. under 2019 för anslaget 2:30 Malmö universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå besluta om kapitaltillskott till holdingbolag knutet till Malmö universitet på högst 8 500 000 kronor,
3. under 2019 för anslaget 3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation besluta om bidrag på högst 700 000 000 kronor till European Spallation Source ERIC (ESS),
4. under 2019 för anslaget 3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation besluta om medlemskap i följande konsortier för europeisk forskningsinfrastruktur, s.k. Eric-konsortier: European Advanced Translational Research Infrastructure in Medicine (EATRIS-ERIC) med en årlig medlemsavgift på högst 1 800 000 kronor, European Research Infrastructure for Biomedical Imaging (Euro-Bioimaging-ERIC) med en årlig medlemsavgift på högst 1 000 000 kronor, Aerosols, Clouds and Trace Gases Research Infrastructure (ACTRIS-ERIC) med en årlig medlemsavgift på högst 2 500 000 kronor, European Marine Biological Resource Center (EMBRC-ERIC) med en årlig medlemsavgift på högst 1 000 000 kronor, European Plate Observing System (EPOS-ERIC) med en årlig medlemsavgift på högst 1 500 000 kronor och European Solar Telescope (EST-ERIC) med en årlig medlemsavgift på högst 6 000 000 kronor, under 2019 besluta om finansiering av de årliga medlemsavgifterna i följande konsortier: Council of European Social Science Data Archives (CESSDA-ERIC) med en medlemsavgift på högst 2 500 000 kronor, Common Language Resources and Technology Infrastructure (CLARIN-ERIC) med en medlemsavgift på högst 1 000 000 kronor, Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE-ERIC) med en medlemsavgift på högst 1 500 000 kronor, Biobanking and Biomolecular Resources Infrastructure (BBMRI-ERIC) med en medlemsavgift på högst 2 500 000 kronor, European Social Survey (ESS-ERIC) med en medlemsavgift på högst 1 500 000 kronor, Joint Institute for VLBI in Europe (JIVE-ERIC) med en medlemsavgift på högst 1 800 000 kronor och Integrated Carbon Observation System (ICOS-ERIC) med en medlemsavgift på högst 7 750 000 kronor per år,
5. under 2019 för anslaget 3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation besluta om medlemskap i det gemensamma företaget för ett europeiskt högpresterande datorsystem med en medlemsavgift på högst 25 000 000 kronor,
6. under 2019 för anslaget 3:12 Särskilda utgifter för forskningsändamål besluta om kapitaltillskott på högst 11 000 000 kronor till holdingbolag knutna till universitet för finansiering av idébanksmedel,
7. under 2019 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom de tidsperioder som framgår av utskottets förslag i bilaga 5.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:1 utgiftsområde 16 punkterna 1-6 och bifaller delvis proposition 2018/19:1 utgiftsområde 16 punkt 8.

c) Obligatorisk förskola med språkutveckling
Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen bör tillsätta en utredning för att undersöka hur en obligatorisk förskola med språkutveckling kan införas och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen delvis motion

2018/19:2937 av Erik Bengtzboe m.fl. (M) yrkande 15.

d) Tioårig grundskola
Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen bör bereda möjligheten att införa en tioårig grundskola och återkomma till riksdagen med ett lagförslag och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen delvis motion

2018/19:2937 av Erik Bengtzboe m.fl. (M) yrkande 5.