Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Finansutskottets betänkande 2007/08:FiU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 december 2007

Beslut

Anslag till samhällsekonomi och finansförvaltning (FiU2)

Riksdagen sade ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till samhällsekonomi och finansförvaltning för 2008. Den största delen av anslagen går till statliga tjänstepensioner. Riksdagen sade också ja till Riksrevisionens styrelses förslag om anslag till Riksrevisionen. Riksdagen sade dessutom ja till regeringens förslag till ändrat mål för politikområdet Effektiv statsförvaltning.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen punkterna 5, 6 och 8, i övrigt bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Anslag till samhällsekonomi och finansförvaltning (FiU2)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till samhällsekonomi och finansförvaltning för 2008. Den största delen av anslagen går till statliga tjänstepensioner. Utskottet föreslår också att riksdagen säger ja till Riksrevisionens styrelses förslag om anslag till Riksrevisionen. Utskottet föreslår dessutom att riksdagen säger ja till regeringens förslag till ändrat mål för politikområdet Effektiv statsförvaltning men anser samtidigt att det finns potential att utveckla målet ytterligare.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.