Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Trafikutskottets betänkande 2015/16:TU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 december 2015

Beslut

Pengar till vägar och järnvägar (TU1)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om fördelning av pengar inom utgiftsområdet kommunikationer för 2016. Sammanlagt går 54 miljarder kronor till detta område. Mest pengar går till att bygga och underhålla vägar och järnvägar.

Riksdagen riktade också ett tillkännagivande till regeringen om att genomföra en generell översyn av Transportstyrelsens tillsynsavgifter. Syftet är att öka effektiviteten i avgiftssystemet.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen punkterna 1-17. Tillkännagivande om att regeringen bör genomföra en generell översyn av Transportstyrelsens tillsynsavgifter med incitament för att nå ökad effektivitet. Bifall till motion 2015/16:3059. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2015-11-03, 2015-11-19

Pengar till vägar och järnvägar (TU1)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om fördelning av pengar inom utgiftsområdet kommunikationer för 2016. Sammanlagt går 54 miljarder kronor till detta område. Mest pengar går till att bygga och underhålla vägar och järnvägar.

Utskottet föreslår också att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen om att genomföra en generell översyn av Transportstyrelsens tillsynsavgifter. Syftet är att öka effektiviteten i avgiftssystemet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.