Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Miljö- och jordbruksutskottets bet 2017/18:MJU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 december 2017

Beslut

Pengar till gårdsstöd, landsbygd och Sveriges lantbruksuniversitet (MJU2)

19,2 miljarder kronor ur statens budget för 2018 går till utgiftsområdet Areella näringar, landsbygd och livsmedel. Mest pengar går till gårdsstöd, 6,7 miljarder kronor. Knappt 4,4 miljarder kronor går till åtgärder för landsbygdens miljö och struktur och Sveriges lantbruksuniversitet får 1,9 miljarder kronor. Riksdagen sa ja till regeringens förslag om hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Därefter bestämmer riksdagen hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde.

Riksdagen sa också ja till regeringens förslag om att det särskilda kontot under Samefonden får användas för att finansiera underhåll av stängsel som är nödvändiga för arrendeavtalen. I dag används kontot för betalning av del av arrendekostnaden för renbete i Härjedalen.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

22 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-11-09
Justering: 2017-11-30
Trycklov: 2017-12-04
Reservationer 4
bet 2017/18:MJU2

Pengar till gårdsstöd, landsbygd och Sveriges lantbruksuniversitet (MJU2)

19,2 miljarder kronor ur statens budget för 2018 går till utgiftsområdet Areella näringar, landsbygd och livsmedel. Mest pengar går till gårdsstöd, 6,7 miljarder kronor. Knappt 4,4 miljarder kronor går till åtgärder för landsbygdens miljö och struktur och Sveriges lantbruksuniversitet får 1,9 miljarder kronor. Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Därefter bestämmer riksdagen hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde.

Utskottet föreslår också att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att det särskilda kontot under Samefonden får användas för att finansiera underhåll av stängsel som är nödvändiga för arrendeavtalen. I dag används kontot för betalning av del av arrendekostnaden för renbete i Härjedalen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-12-06
Debatt i kammaren: 2017-12-07
4

Beslut

Beslut: 2017-12-12
7 förslagspunkter, 4 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 12 december 2017

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regeringens resultatredovisning för utgiftsområde 23

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om regeringens resultatredovisning för utgiftsområde 23 och tillkännager detta för regeringen.


2. Anslag inom utgiftsområde 23

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Anslagen för 2018
Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 23 enligt utskottets förslag i bilaga 4.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:1 utgiftsområde 23 punkt 3 och avslår motionerna

2017/18:1029 av Désirée Pethrus (KD) yrkande 6,

2017/18:1561 av Johnny Skalin (SD),

2017/18:2527 av Runar Filper och Martin Kinnunen (båda SD),

2017/18:2606 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 6,

2017/18:2949 av Betty Malmberg m.fl. (M) yrkande 3,

2017/18:3046 av Carl Schlyter (MP),

2017/18:3345 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkandena 33 och 34,

2017/18:3384 av Runar Filper (SD),

2017/18:3425 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 3,

2017/18:3426 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkandena 25 och 26,

2017/18:3475 av Per Åsling (C) yrkande 2,

2017/18:3530 av Johnny Skalin (SD),

2017/18:3654 av Markus Wiechel (SD),

2017/18:3707 av Eskil Erlandsson m.fl. (C),

2017/18:3714 av Betty Malmberg och Mats Green (båda M) yrkande 2,

2017/18:3767 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkandena 1 och 3-6,

2017/18:3795 av Lars Tysklind m.fl. (L),

2017/18:3865 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkandena 1-5 och

2017/18:3886 av Martin Kinnunen och Runar Filper (båda SD) yrkande 9.

b) Bemyndiganden om ekonomiska åtaganden
Riksdagen bemyndigar regeringen att
1. för 2018 besluta om en kredit i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare utnyttjad kredit uppgår till högst 5 000 000 kronor för Viltvårdsfonden,  
2. under 2018 besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom den tidsperiod som anges i bilaga 5.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:1 utgiftsområde 23 punkterna 1 och 4.

3. Användning av särskilda kontot under Samefonden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner förslaget om att det särskilda kontot under Samefonden som nyttjas för betalning av del av arrendekostnad för renbete i Härjedalen får användas för finansiering av underhåll av för arrendeavtalen nödvändiga stängsel.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:1 utgiftsområde 23 punkt 2.

4. SLU:s verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2195 av Anna Wallén (S),

2017/18:2957 av Betty Malmberg (M) och

2017/18:3345 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkandena 35 och 36.

Reservation 1 (M)

5. Forskning m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2164 av Betty Malmberg (M) yrkandena 2 och 3 samt

2017/18:3345 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkandena 38 och 39.

Reservation 2 (M)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 95 0 0 18
M 3 65 0 15
SD 38 0 0 8
MP 21 0 0 3
C 17 0 0 5
V 16 0 0 5
L 15 0 0 4
KD 13 0 0 3
- 2 0 0 3
Totalt 220 65 0 64


6. Utbetalning av jordbrukarstöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3345 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkande 29 och

2017/18:3426 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 16.

Reservation 3 (M, SD, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (M, SD, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 17
M 0 69 0 14
SD 0 38 0 8
MP 21 0 0 3
C 17 0 0 5
V 16 0 0 5
L 15 0 0 4
KD 0 13 0 3
- 1 1 0 3
Totalt 166 121 0 62


7. Skördeskador

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3426 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 20.

Reservation 4 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 17
M 69 0 0 14
SD 38 0 0 8
MP 21 0 0 3
C 17 0 0 5
V 16 0 0 5
L 15 0 0 4
KD 0 13 0 3
- 2 0 0 3
Totalt 274 13 0 62