Utgiftsområde 24 Näringsliv

Näringsutskottets betänkande 2016/17:NU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 december 2016

Beslut

Pengar till näringsliv (NU1)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om hur pengar till utgiftsområdet näringsliv ska fördelas. Sammanlagt handlar det om knappt 6,5 miljarder kronor för år 2017. Mest pengar går till Verket för innovationssystem - området forskning och utveckling, forskningsinstitutens strategiska kompetensmedel, näringslivsutveckling och exportfrämjande verksamhet.

Riksdagen sa också ja till de lagändringar som behövs när Revisorsnämnden byter namn till Revisorsinspektionen. Riksdagen sa även ja till regeringens förslag om att föra samman och ändra inriktningen för de verksamheter som Research Institutes of Sweden AB och Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB bedriver.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

14 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2016-11-10
Justering: 2016-12-01
Trycklov: 2016-12-06
Reservationer 1
Betänkande 2016/17:NU1

Pengar till näringsliv (NU1)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om hur pengar till utgiftsområdet näringsliv ska fördelas. Sammanlagt handlar det om knappt 6,5 miljarder kronor för år 2017. Mest pengar går till Verket för innovationssystem - området forskning och utveckling, forskningsinstitutens strategiska kompetensmedel, näringslivsutveckling och exportfrämjande verksamhet.

Utskottet förslår också att riksdagen säger ja till de lagändringar som behövs när Revisorsnämnden byter namn till Revisorsinspektionen. Utskottet säger även ja till regeringens förslag om att föra samman och ändra inriktningen för de verksamheter som Research Institutes of Sweden AB och Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB bedriver.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-12-09
Debatt i kammaren: 2016-12-12
4

Beslut

Beslut: 2016-12-13
3 förslagspunkter, 2 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 13 december 2016

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslag inom utgiftsområde 24

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Anslagen för 2017
Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom utgiftsområde 24 enligt utskottets förslag i bilaga 4.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:1 utgiftsområde 24 punkt 14 och avslår motionerna

2016/17:117 av Josef Fransson m.fl. (SD) yrkande 5,

2016/17:122 av Johan Nissinen m.fl. (SD) yrkande 2,

2016/17:351 av Helena Lindahl m.fl. (C) yrkande 2,

2016/17:2033 av Kerstin Lundgren (C),

2016/17:2226 av Josef Fransson m.fl. (SD),

2016/17:3126 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkandena 1 och 3-5,

2016/17:3128 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkandena 10 och 11,

2016/17:3346 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkande 9,

2016/17:3349 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkande 27,

2016/17:3372 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 25,

2016/17:3391 av Robert Halef m.fl. (KD) yrkande 31,

2016/17:3392 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkandena 1, 19 och 20,

2016/17:3435 av Helena Lindahl m.fl. (C) och

2016/17:3456 av Said Abdu m.fl. (L).

b) Bemyndiganden om ekonomiska åtaganden
Riksdagen bemyndigar regeringen att

1. under 2017 ställa ut kreditgarantier för exportkrediter som inklusive tidigare utfärdade garantier uppgår till högst 450 000 000 000 kronor,2. under 2017 ställa ut kreditgarantier för investeringar som inklusive tidigare utfärdade garantier uppgår till högst 10 000 000 000 kronor,3. för 2017 besluta att Aktiebolaget Svensk Exportkredit får ta upp lån i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare upplåning uppgår till högst 125 000 000 000 kronor för systemet med statsstödda exportkrediter,4. under 2017 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom den tidsperiod som anges i utskottets förslag i bilaga 5.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:1 utgiftsområde 24 punkterna 11-13 och 15.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 0 11
M 0 0 77 7
SD 0 41 0 7
MP 25 0 0 0
C 0 0 19 3
V 18 0 0 3
L 1 0 15 3
KD 1 0 13 2
- 0 0 0 1
Totalt 147 41 124 37


2. Namnbyte för Revisorsnämnden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till


1. lag om ändring i lagen (1985:354) om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde i vissa fall,

2. lag om ändring i sparbankslagen (1987:619),

3. lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar,

4. lag om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker,

5. lag om ändring i revisionslagen (1999:1079),

6. lag om ändring i revisorslagen (2001:883),

7. lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:1 utgiftsområde 24 punkterna 1-7.

3. RISE Research Institutes of Sweden AB

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Riksdagen bemyndigar regeringen att bredda verksamhets- inriktningen för RISE Research Institutes of Sweden AB (RISE AB) så att verksamheten, i tillägg till vad som tidigare angetts av riksdagen, ska kunna bedrivas genom intresse- eller dotterbolag, ska kunna omfatta provning, certifiering och utbildning för industrisektorn och därmed förenlig verksamhet, samt ska kunna omfatta ägande och förvaltning av lös egendom,

b) Riksdagen bemyndigar regeringen att förändra verksamhets- inriktningen för SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB (SP) så att den, i stället för vad som tidigare angetts av riksdagen, ska vara i linje med den breddade verksamhetsinriktningen för RISE AB som anges i punkten a),

c) Riksdagen bemyndigar regeringen att vidta de åtgärder som krävs för att genomföra en fusion mellan RISE AB och SP i enlighet med vad regeringen förordar.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:1 utgiftsområde 24 punkterna 8-10.