Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen

Finansutskottets betänkande 2018/19:FiU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 december 2018

Beslut

Pengar till EU-avgiften (FiU5)

Cirka 40,9 miljarder kronor ur statens budget går till EU-avgiften för 2019. Riksdagen sa ja till regeringens förslag inom detta utgiftsområde.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Det beslutade riksdagen den 12 december 2018. Därefter bestämmer riksdagen i ett andra steg hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde. Det här förslaget avser steg två.

Riksdagen sa också ja till att regeringen får rätt att fatta de ekonomiska beslut som följer av EU-budgeten för 2019.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till proposition. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2018-12-13
Justering: 2018-12-18
Trycklov: 2018-12-18
Betänkande 2018/19:FiU5

Alla beredningar i utskottet

2018-12-13, 2018-12-11

Pengar till EU-avgiften (FiU5)

Cirka 40,9 miljarder kronor ur statens budget går till EU-avgiften för 2019. Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag inom detta utgiftsområde.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Det beslutade riksdagen den 12 december 2018. Därefter bestämmer riksdagen i ett andra steg hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde. Det här förslaget avser steg två.

Utskottet föreslår också att riksdagen säger ja till att regeringen får rätt att fatta de ekonomiska beslut som följer av EU-budgeten för 2019.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-12-20
Debatt i kammaren: 2018-12-21
4

Beslut

Beslut: 2018-12-21
2 förslagspunkter, 2 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslag inom utgiftsområde 27

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Anslag för 2019
Riksdagen anvisar anslaget för 2019 inom utgiftsområde 27 enligt regeringens förslag.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:1 utgiftsområde 27 punkt 2 och avslår motion

2018/19:2949 av Mats Persson m.fl. (L).

b) Bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Riksdagen bemyndigar regeringen att ingå de ekonomiska åtaganden som följer av EU-budgeten för budgetåret 2019.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:1 utgiftsområde 27 punkt 1.

2. Europeiska unionens fleråriga budgetram efter 2020

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2040 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 31.