Utgiftsområde 7 Internationellt utvecklingssamarbete

Utrikesutskottets betänkande 2020/21:UU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 december 2020

Beslut

47 miljarder till internationellt bistånd år 2021 (UU2)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag på en ram för biståndet på 1 procent av den beräknade bruttonationalinkomsten, BNI, för år 2021. Det innebär att cirka 47 miljarder kronor går till utgiftsområdet internationellt utvecklingssamarbete i statens budget för år 2021.

Riksdagen sa även ja till Riksrevisionens och regeringens övriga förslag om bland annat förvaltningsanslag och ekonomiska bemyndiganden. Riksdagen sa samtidigt nej till ett antal förslag i motioner inom området, framför allt alternativa budgetförslag.

Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet. Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Det gjorde riksdagen den 25 november 2020. Därefter bestämmer riksdagen i ett andra steg hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde. Det här beslutet är en del av steg två i beslutsprocessen.

Utskottets förslag till beslut: A) Riksdagen bifaller proposition 2020/21:1 utgiftsområde 7 punkt 1 och avslår motionerna B) Riksdagen bifaller proposition 2020/21:1 utgiftsområde 7 punkterna 4 och 6 samt avslår motionerna C) Riksdagen bifaller proposition 2020/21:1 utgiftsområde 7 punkterna 2, 3 och 5.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

55 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-11-19
Justering: 2020-12-03
Trycklov: 2020-12-04
Reservationer 10
Betänkande 2020/21:UU2

Alla beredningar i utskottet

2020-11-19, 2020-11-12, 2020-11-10, 2020-11-03, 2020-10-20, 2020-10-15, 2020-09-22

47 miljarder till internationellt bistånd år 2021 (UU2)

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag på en ram för biståndet på 1 procent av den beräknade bruttonationalinkomsten, BNI, för år 2021. Det innebär att cirka 47 miljarder kronor går till utgiftsområdet internationellt utvecklingssamarbete i statens budget för år 2021.

Riksdagen föreslås också säga ja till Riksrevisionens och regeringens övriga förslag om bland annat förvaltningsanslag och ekonomiska bemyndiganden. Utskottet föreslår samtidigt att riksdagen säger nej till ett antal förslag i motioner inom området, framför allt alternativa budgetförslag.

Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet. Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Det gjorde riksdagen den 25 november 2020. Därefter bestämmer riksdagen i ett andra steg hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde. Det här förslaget är en del av steg två i beslutsprocessen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-12-08
Debatt i kammaren: 2020-12-09
4

Beslut

Beslut: 2020-12-10
4 förslagspunkter, 2 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 10 december 2020

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Statens budget inom utgiftsområde 7

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Biståndsramen för 2021
Riksdagen fastställer biståndsramen för 2021 till 1 procent av vid budgeteringstillfället beräknad bruttonationalinkomst (BNI) för 2021 beräknat enligt EU-förordningen för nationalräkenskaperna ENS 2010.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:1 utgiftsområde 7 punkt 1 och avslår motionerna

2020/21:2964 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) i denna del,

2020/21:3205 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 11,

2020/21:3213 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkandena 2 och 4 samt

2020/21:3377 av Björn Söder m.fl. (SD) i denna del.

b) Anslagen för 2021
Riksdagen anvisar anslagen för 2021 inom utgiftsområde 7 Internationellt bistånd enligt regeringens och Riksrevisionens förslag.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:1 utgiftsområde 7 punkterna 4 och 6 samt avslår motionerna

2020/21:2551 av Mats Nordberg m.fl. (SD) yrkandena 3 och 4,

2020/21:2631 av Lars Adaktusson m.fl. (KD) yrkande 1,

2020/21:2807 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkande 8,

2020/21:2964 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) i denna del,

2020/21:3205 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 12,

2020/21:3213 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkandena 1 och 5 samt

2020/21:3377 av Björn Söder m.fl. (SD) i denna del.

c) Bemyndiganden om ekonomiska åtaganden
Riksdagen bemyndigar regeringen att
1. under 2021 ställa ut statliga garantier för biståndsverksamhet som inklusive tidigare utfärdade garantier uppgår till högst 17 000 000 000 kronor,
2. under 2021 för anslaget 1:1 Biståndsverksamhet besluta om kapitaltillskott på högst 1 000 000 000 kronor till Swedfund International AB,
3. under 2021 besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom de tidsperioder som regeringen föreslår.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:1 utgiftsområde 7 punkterna 2, 3 och 5.

Reservation 1 (SD)
Reservation 2 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 0 11 59
SD 0 10 0 52
C 5 0 0 26
V 0 0 4 23
KD 0 0 2 20
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 27 10 17 295


2. Internationella biståndsnivåer och OECD-Dacs regelverk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:2631 av Lars Adaktusson m.fl. (KD) yrkande 2 och

2020/21:3213 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 10.

Reservation 3 (M)
Reservation 4 (KD)

3. Politikens långsiktiga inriktning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:723 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkandena 8 och 15,

2018/19:757 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 8 och 30,

2018/19:1373 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkandena 1-4,

2019/20:748 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkandena 1-4,

2020/21:170 av Yasmine Posio m.fl. (V) yrkandena 2 och 15-18,

2020/21:250 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkandena 5 och 17,

2020/21:254 av Désirée Pethrus och Robert Halef (båda KD) yrkandena 1 och 3-6,

2020/21:670 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkande 9,

2020/21:673 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkande 6,

2020/21:674 av Sara Gille m.fl. (SD) yrkande 6,

2020/21:676 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkandena 2 och 3,

2020/21:691 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkande 4,

2020/21:1304 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 1 och 4,

2020/21:2551 av Mats Nordberg m.fl. (SD) yrkandena 1, 2, 6-12, 14, 16-30 och 32-39,

2020/21:2554 av Eric Westroth m.fl. (SD) yrkande 30,

2020/21:2631 av Lars Adaktusson m.fl. (KD) yrkandena 3, 6-11, 13, 15-17 och 20-23,

2020/21:2946 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) yrkandena 1, 2 och 4-8,

2020/21:3204 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkandena 21, 25 och 26,

2020/21:3205 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkandena 1 och 6-10,

2020/21:3206 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkandena 1 och 2,

2020/21:3213 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkandena 3, 6-9, 11 och 12,

2020/21:3239 av Fredrik Malm m.fl. (L) yrkande 7,

2020/21:3241 av Fredrik Malm m.fl. (L) yrkande 8,

2020/21:3263 av Fredrik Malm m.fl. (L) yrkandena 1-6 och 8-11,

2020/21:3349 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 54,

2020/21:3367 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkandena 11 och 14 samt

2020/21:3368 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 46.

Reservation 5 (M)
Reservation 6 (SD)
Reservation 7 (C)
Reservation 8 (V)
Reservation 9 (KD)
Reservation 10 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 11 0 59
SD 0 0 10 52
C 0 0 5 26
V 0 0 4 23
KD 0 0 3 19
L 0 0 3 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 19 11 25 294


4. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.