Utgiftsområdena 13 Arbetsmarknad och 14 Arbetsliv

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2006/07:AU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 december 2006

Beslut

Förslaget om anslag till arbetsmarknad och arbetsliv skickas tillbaka till utskottet (AU1)

Riksdagen skickade tillbaka budgetförslaget om arbetsmarknad och arbetsliv till arbetsmarknadsutskottet för ytterligare behandling. I förslaget ingår att flertalet arbetsmarknadsåtgärder avskaffas, som plusjobb, akademikerjobb, utbildningsjobb och statligt finansierade feriearbeten. Datortek, interpraktikstipendier och friår försvinner också. I stället ska matchning av arbetssökande och lediga arbeten prioriteras. Ams (Arbetsmarknadsstyrelsen) och länsarbetsnämnderna avvecklas som egna myndigheter vid årsskiftet 2007/2008. Även Integrationsverket avvecklas, som ett led i arbetet med att omforma integrationspolitiken. Vidare får Arbetsmiljöverket ett förändrat och begränsat uppdrag och Arbetslivsinstitutet avvecklas.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till proposition 2006/07:1 utgiftsområde 13 punkt 13. I övrigt bifall till propositionen. Avslag på motioner.
Riksdagens beslut: Återförvisat.

Ärendets gång

1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-11-14
Justering: 2006-12-14
Betänkande publicerat: 2006-12-15
Trycklov: 2006-12-14
Reservationer 27
Betänkande 2006/07:AU1

Anslag till arbetsmarknad och arbetsliv (AU1)

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till budgetförslaget om arbetsmarknad och arbetsliv. Förslaget innebär att flertalet arbetsmarknadsåtgärder avskaffas, som plusjobb, akademikerjobb, utbildningsjobb och statligt finansierade feriearbeten. Datortek, interpraktikstipendier och friår försvinner också. I stället ska matchning av arbetssökande och lediga arbeten prioriteras. Ams (Arbetsmarknadsstyrelsen) och länsarbetsnämnderna avvecklas som egna myndigheter vid årsskiftet 2007/2008. Även Integrationsverket avvecklas, som ett led i arbetet med att omforma integrationspolitiken. Vidare får Arbetsmiljöverket ett förändrat och begränsat uppdrag och Arbetslivsinstitutet avvecklas. Arbetsmarknadsutskottet har i ett annat betänkande (se 2006/07:AU3) föreslagit att den successiva sänkningen av arbetslöshetsersättningen ska gälla från och med den 5 mars i stället för den 1 januari som regeringen föreslagit. Senareläggningen innebär att ersättningen till arbetslösa blir 285 miljoner kronor högre än beräknat. För att finansiera detta tas motsvarande belopp från det anslag som ska användas för köp av arbetsmarknadsutbildning. Utskottet förutsätter att regeringen ser till att denna minskning av medel inte påverkar utrymmet för yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning eller andra prioriterade insatser.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-12-20
4

Beslut

Beslut: 2006-12-20
19 förslagspunkter

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Allmänna frågor om arbetsmarknadspolitiken

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Fi244 yrkande 23 i denna del, 2006/07:A347 yrkande 6 i denna del och 2006/07:A348 yrkande 1 i denna del.

Reservation 1 (s)
Reservation 2 (v)
Reservation 3 (mp)

2. Arbetsmarknadspolitikens mål

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:A244 i denna del.

Reservation 4 (v)

3. Ett reformerat arbetsmarknadsverk

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2006/07:Fi244 av Göran Persson i Stjärnhov m.fl. (s) yrkande 21 i denna del.

Reservation 5 (s)

4. Integrationsfrågor

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Sf223 yrkande 4 i denna del, 2006/07:Sf251 yrkande 8 i denna del, 2006/07:A239 i denna del och 2006/07:A270 yrkande 6 i denna del.

Reservation 6 (v)
Reservation 7 (mp)

5. Aktörer på arbetsförmedlingsområdet

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Fi244 yrkande 21 i denna del, 2006/07:Ub255 yrkande 17, 2006/07:A247, 2006/07:A259, 2006/07:A309 yrkandena 1 och 2, 2006/07:A347 yrkande 6 i denna del och 2006/07:A348 yrkande 12.

Reservation 8 (s)
Reservation 9 (v)
Reservation 10 (mp)

6. Stöd till start av näringsverksamhet

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:A243 och 2006/07:A348 yrkande 11.

Reservation 11 (mp)

7. Övriga arbetsmarknadspolitiska program

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:A271 yrkande 5, 2006/07:A332, 2006/07:A347 yrkande 4 och 2006/07:A348 yrkandena 8 och 9.

Reservation 12 (v)
Reservation 13 (mp)

8. Lönebidrag och Samhall

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:A294 av Jasenko Omanovic och Eva Sonidsson (båda s) och
2006/07:A348 av Ulf Holm m.fl. (mp) yrkande 10.

Reservation 14 (mp)

9. Integrations- och antidiskrimineringsarbete

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:A270 yrkande 2 i denna del och 2006/07:A348 yrkandena 3 och 5.

Reservation 15 (v)
Reservation 16 (mp)

10. Kommunernas ansvar för flyktingmottagande

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Sf251 yrkande 8 i denna del, 2006/07:A239 i denna del och 2006/07:A270 yrkande 6 i denna del.

Reservation 17 (v)

11. Höjda ersättningar för flyktingmottagandet

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Sf251 yrkande 9.

Reservation 18 (v)

12. Kommunal introduktionsverksamhet

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Sf223 yrkande 4 i denna del.

Reservation 19 (mp)

13. Allmänna frågor om arbetslivspolitiken

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Fi244 yrkande 27 i denna del, 2006/07:A302 yrkande 2 i denna del, 2006/07:A319 yrkande 4 i denna del och 2006/07:A348 yrkandena 13 och 14, båda i denna del.

Reservation 20 (s)
Reservation 21 (v)
Reservation 22 (mp)

14. Arbetsdomstolens sammansättning m.m.

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Fi244 yrkande 28, 2006/07:Ju372 yrkande 12 och 2006/07:A348 yrkande 13 i denna del.

Reservation 23 (s)
Reservation 24 (mp)

15. HomO:s uppgifter m.m.

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:So463 yrkandena 7 och 13.

Reservation 25 (mp)

16. En ny jämställdhetsmyndighet

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:A229 och 2006/07:A238 yrkande 3.

Reservation 26 (v)

17. Delegation för hälsa och heltid

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:A348 yrkande 15.

Reservation 27 (mp)

18. Anslag på utgiftsområde 13 för 2007

Utskottets förslag:
a) Integrationsverkets avveckling
Riksdagen godkänner att Integrationsverket avvecklas per den 1 juli 2007.

b) Hemutrustningslån
Riksdagen godkänner att under 2007 lån får tas upp i Riksgäldskontoret för det samlade behovet av hemutrustningslån intill ett belopp av 1 400 000 000 kr.

c) Bemyndigande beträffande anslag 22:3
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2007 för ramanslag 22:3 Köp av arbetsmarknadsutbildning och övriga kostnader åta sig ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 1 500 000 000 kr under 2008-2011.

d) Bemyndigande beträffande anslag 22:4
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2007 för ramanslag 22:4 Lönebidrag och Samhall m.m. åta sig ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 5 900 000 000 kr under 2008-2010.

e) Bemyndigande beträffande anslag 22:6
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2007 för ramanslag 22:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2000-2006 åta sig ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 1 400 000 000 kr under 2008.

f) Bemyndigande beträffande anslag 22:7
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2007 för ramanslag 22:7 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2007-2013 åta sig ekonomiska förpliktelser som medför behov av framtida anslag på högst 900 000 000 kr under 2008-2015.

g) Bemyndigande beträffande anslag 22:8
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2007 för ramanslag 22:8 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering åta sig ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 7 000 000 kr under 2008-2010.

h) Avskaffande av anställningsstöd
Riksdagen godkänner regeringens förslag att avskaffa anställningsstöden, dock ej det särskilda anställningsstödet och anställningsstödet för långtidssjukskrivna med stödnivån 750 kr per dag.

i) Avskaffande av datortek
Riksdagen godkänner regeringens förslag att avskaffa datortek.

j) Arbetsmarknadsutbildning
Riksdagen godkänner regeringens förslag att icke-upphandlad arbetsmarknadsutbildning inte ska få förekomma inom det reguljära utbildningsväsendet.

k) Avskaffande av interpraktikstipendier
Riksdagen godkänner regeringens förslag att avskaffa interpraktikstipendier.

l) Avskaffande av friår
Riksdagen godkänner regeringens förslag att avskaffa friåret.

m) Anvisning av anslag under utgiftsområde 13
Riksdagen anvisar för budgetåret 2007 anslagen under utgiftsområde 13 Arbetsmarknad enligt vad som framgår av bilaga 2.

n) Övriga motioner

19. Anslag på utgiftsområde 14 för 2007

Utskottets förslag:
a) Bemyndigande beträffande anslag 23:1
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2007 för ramanslag 23:1 Arbetsmiljöverket besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 18 550 000 kr under 2008.

b) Arbetslivsinstitutets avveckling
Riksdagen godkänner att Arbetslivsinstitutet avvecklas per den 1 juli 2007.

c) Anvisning av anslag under utgiftsområde 14
Riksdagen anvisar för budgetåret 2007 anslagen under utgiftsområde 14 Arbetsliv enligt vad som framgår av bilaga 2.

d) Övriga motioner