Utredningar för att förebygga vissa skador och dödsfall

Socialutskottets bet 2017/18:SoU36

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 juni 2018

Beslut

Mer effektiva utredningar för att förebygga skador och dödsfall (SoU36)

Utredningsverksamheten när det gäller vissa dödsfall ska bli mer effektiv och ändamålsenlig. Riksdagen sa ja till regeringens förslag till lagändringar.

Enligt förslaget ska syftet med utredningsverksamheten vara att förebygga att barn far illa eller att vuxna utsätts för våld eller andra övergrepp av en närstående eller tidigare närstående person. Utredningsverksamheten ska också utökas till att omfatta fler fall än där barn eller vuxna avlidit. Exempel på fall som ska utredas är grov misshandel av barn samt mord- och dråpförsök mot vuxna om brottet har begåtts av en närstående eller tidigare närstående person. Även mord- och dråpförsök mot barn ska utredas, om barnet varit i behov av skydd. Mot bakgrund av ändringarna ska lagen om utredningar avseende vissa dödsfall byta namn till lagen om utredningar för att förebygga vissa skador och dödsfall.

Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2019.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Utskottet föreslår några mindre ändringar av redaktionell karaktär. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-05-17
Justering: 2018-06-07
Trycklov: 2018-06-07
Reservationer 3
bet 2017/18:SoU36

Mer effektiva utredningar för att förebygga skador och dödsfall (SoU36)

Utredningsverksamheten när det gäller vissa dödsfall ska bli mer effektiv och ändamålsenlig. Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag till lagändringar.

Enligt förslaget ska syftet med utredningsverksamheten vara att förebygga att barn far illa eller att vuxna utsätts för våld eller andra övergrepp av en närstående eller tidigare närstående person. Utredningsverksamheten ska också utökas till att omfatta fler fall än där barn eller vuxna avlidit. Exempel på fall som ska utredas är grov misshandel av barn samt mord- och dråpförsök mot vuxna om brottet har begåtts av en närstående eller tidigare närstående person. Även mord- och dråpförsök mot barn ska utredas, om barnet varit i behov av skydd. Mot bakgrund av ändringarna ska lagen om utredningar avseende vissa dödsfall byta namn till lagen om utredningar för att förebygga vissa skador och dödsfall.

Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 januari 2019.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-06-14
Debatt i kammaren: 2018-06-15
4

Beslut

Beslut: 2018-06-19
3 förslagspunkter, 1 acklamation, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 19 juni 2018

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regeringens lagförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (2007:606) om utredningar avseende vissa dödsfall med den ändringen att
- ordet "ge" i 3 § tredje stycket ska bytas ut mot "genom",
- uppräkningen "1, 2, 2 a, 3-5, 5 a" i ingressen ska bytas ut mot "1-5 a",
2. lag om ändring i lagen (2001:454) om behandling av person-uppgifter inom socialtjänsten,
3. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) med den ändringen att
- rubriken närmast före 26 kap. 10 a § ska ha lydelsen "Utredningar för att förebygga vissa skador och dödsfall",
- ingressen ska ha den lydelse som följer av detta.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:215 punkterna 1-3.

2. En utvidgning av utredningsverksamheten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:4132 av Karin Rågsjö m.fl. (V) och

2017/18:4145 av Christina Örnebjär m.fl. (L) yrkandena 1 och 3.

Reservation 1 (V)
Reservation 2 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 0 0 14
M 71 0 0 12
SD 35 0 0 7
MP 22 0 0 3
C 18 0 0 4
V 0 20 0 1
L 0 0 17 2
KD 15 0 0 1
- 3 0 0 5
Totalt 263 20 17 49


3. Begreppet närstående

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:4133 av Christina Östberg m.fl. (SD) och

2017/18:4145 av Christina Örnebjär m.fl. (L) yrkande 2.

Reservation 3 (SD, L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (SD, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 0 0 14
M 71 0 0 12
SD 0 35 0 7
MP 22 0 0 3
C 18 0 0 4
V 20 0 0 1
L 0 17 0 2
KD 15 0 0 1
- 0 3 0 5
Totalt 245 55 0 49