Vård av unga vid Statens institutionsstyrelses särskilda ungdomshem

Socialutskottets betänkande 2021/22:SoU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 1 december 2021

Beslut

En ny bedömning ska göras av Sis särskilda ungdomshem (SoU6)

Regeringen har lämnat en skrivelse till riksdagen om Statens institutionsstyrelses (Sis) särskilda ungdomshem. I skrivelsen redogörs för vilka insatser som genomförts, pågår och beslutats för att komma tillrätta med de brister som uppmärksammats på ungdomshemmen.

I samband med behandlingen av skrivelsen har riksdagen riktat tre tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen:

  • Regeringen ska återkomma med en ny skrivelse om på vilket sätt bristerna vid Statens institutionsstyrelses (Sis) särskilda ungdomshem ska åtgärdas. Skrivelsen ska beskriva de fortsatta insatser som krävs för att vården inom Sis särskilda ungdomshem ska vara säker och för att de placerade ska få den vård och behandling som krävs. Senast den 19 april 2022 ska skrivelsen lämnas till riksdagen.
  • Regeringen ska också ge lämplig myndighet i uppdrag att utreda möjligheten till alternativa placeringsformer för flickor. Bakgrunden är att regeringen i sin skrivelse konstaterade att Sis behandlingsmetoder inte är anpassade för alla målgrupper, exempelvis unga flickor.
  • Regeringen ska även vidta åtgärder för att tvångsåtgärden avskiljningar ska upphöra.

Samtidigt beslutade riksdagen att lägga regeringens skrivelse till handlingarna, det vill säga avsluta ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Utskottet föreslår två tillkännagivanden till regeringen om att regeringen senast den 19 april 2022 ska återkomma till riksdagen med en skrivelse och om alternativa placeringsformer för flickor. Avslag på övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll dels reservation 9 under punkt 10, dels i övrigt utskottets förslag.

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2021-10-19, 2021-11-11

En ny bedömning ska göras av Sis särskilda ungdomshem (SoU6)

Regeringen har lämnat en skrivelse till riksdagen om Statens institutionsstyrelses (Sis) särskilda ungdomshem. I skrivelsen redogörs för vilka insatser som genomförts, pågår och beslutats för att komma tillrätta med de brister som uppmärksammats på ungdomshemmen.

I samband med behandlingen av skrivelsen har socialutskottet föreslagit att riksdagen ska rikta två tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen:

  • Regeringen ska återkomma med en ny skrivelse om på vilket sätt bristerna vid Statens institutionsstyrelses (Sis) särskilda ungdomshem ska åtgärdas. Skrivelsen ska beskriva de fortsatta insatser som krävs för att vården inom Sis särskilda ungdomshem ska vara säker och för att de placerade ska få den vård och behandling som krävs. Senast den 19 april 2022 ska skrivelsen lämnas till riksdagen.
  • Regeringen ska också ge lämplig myndighet i uppdrag att utreda möjligheten till alternativa placeringsformer för flickor. Bakgrunden är att regeringen i sin skrivelse konstaterade att Sis behandlingsmetoder inte är anpassade för alla målgrupper, exempelvis unga flickor.

Samtidigt föreslår socialutskottet att riksdagen ska lägga regeringens skrivelse till handlingarna, det vill säga avsluta ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.