Störningar i telefonin

Just nu kan det vara svårt att nå riksdagens svarsservice via telefon men det går att skicka e-post till: riksdagsinformation@riksdagen.se eller ringa växeln: 08-786 40 00. Arbete pågår med att rätta till felet.

En strategi för hållbar och smart mobilitet

Trafikutskottets utlåtande 2020/21:TU17

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 16 juni 2021

Nästa händelse: Behandling 15 juni 2021

Utskottets förslag

EU:s strategi för omställning av transportsystemet har granskats (TU17)

Trafikutskottet har granskat EU-kommissionens meddelande Strategi för hållbar och smart mobilitet - att sätta EU-transporterna på rätt spår för framtiden. I meddelandet föreslår kommissionen en strategi för omställning av transportsystemet med syfte att nå mål om en hållbar, smart och motståndskraftig mobilitet. Till strategin hör en handlingsplan med 82 initiativ som kommissionen ska lägga fram de kommande fyra åren.

Utskottet välkomnar kommissionens förslag till strategi och delar bedömningen att omställningen till ett långsiktigt hållbart transportsystem är den viktigaste utmaning som transportpolitiken står inför. Vidare framhåller utskottet bland annat att det krävs flera olika insatser och en kombination av styrmedel för att minska transporternas klimatpåverkan. Det handlar exempelvis om effektivare transporter och en övergång till förnybara drivmedel samt att tillvarata möjligheterna med ny teknik.

Trafikutskottet föreslår att riksdagen ska lägga utlåtandet till handlingarna, det vill säga avsluta ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Utlåtandet läggs till handlingarna.

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2021-06-03, 2021-05-18

EU:s strategi för omställning av transportsystemet har granskats (TU17)

Trafikutskottet har granskat EU-kommissionens meddelande Strategi för hållbar och smart mobilitet - att sätta EU-transporterna på rätt spår för framtiden. I meddelandet föreslår kommissionen en strategi för omställning av transportsystemet med syfte att nå mål om en hållbar, smart och motståndskraftig mobilitet. Till strategin hör en handlingsplan med 82 initiativ som kommissionen ska lägga fram de kommande fyra åren.

Utskottet välkomnar kommissionens förslag till strategi och delar bedömningen att omställningen till ett långsiktigt hållbart transportsystem är den viktigaste utmaning som transportpolitiken står inför. Vidare framhåller utskottet bland annat att det krävs flera olika insatser och en kombination av styrmedel för att minska transporternas klimatpåverkan. Det handlar exempelvis om effektivare transporter och en övergång till förnybara drivmedel samt att tillvarata möjligheterna med ny teknik.

Trafikutskottet föreslår att riksdagen ska lägga utlåtandet till handlingarna, det vill säga avsluta ärendet.

Förslagspunkter

1. Meddelandet om en strategi för hållbar och smart mobilitet

Utskottets förslag: Riksdagen lägger utlåtandet till handlingarna.