Granskning av meddelande om en handlingsplan för rättvis och enkel beskattning till stöd för återhämtningsstrategin

Skatteutskottets bet 2020/21:SkU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 oktober 2020

Beslut

EU:s handlingsplan för rättvis och enkel beskattning har granskats (SkU15)

Europeiska kommissionen har presenterat ett meddelande om en handlingsplan för rättvis och enkel beskattning till stöd för kommissionens återhämtningsstrategi till följd av coronapandemin. Handlingsplanen består av 25 initiativ som ska genomföras under perioden 2020-2023. Kommissionen ska bland annat undersöka om lagar om skatter ska kunna beslutas med kvalificerad majoritet i stället för som i dag med enhällighet, det vill säga att alla är överens. Riksdagen har granskat meddelandet och välkomnar övergripande kommissionens handlingsplan.

Riksdagen ställer sig bland annat positiv till initiativ om regelförenklingar, minskad administrativ börda och ökad regelefterlevnad. Riksdagen tycker också att det är en viktig politisk prioritering att motverka skatteflykt, skatteundandragande och skadlig skattekonkurrens som påverkar den inre marknadens funktion.

Däremot är riksdagen skarpt kritisk till kommissionens avsikt att undersöka en övergång från enhälligt fattade beslut till beslut fattade med kvalificerad majoritet i skattefrågor eftersom det skulle innebära att makt på ett centralt område flyttas från medlemsländerna till EU-nivå. Enligt riksdagen är den nationella suveräniteten i skattefrågor avgörande för Sveriges konkurrenskraft och finansieringen av välfärden.

Riksdagen lade utlåtandet till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Riksdagen lägger utlåtandet till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2020-09-17
Justering: 2020-10-01
Trycklov: 2020-10-09
Reservationer 1
bet 2020/21:SkU15

EU:s handlingsplan för rättvis och enkel beskattning har granskats (SkU15)

Europeiska kommissionen har presenterat ett meddelande om en handlingsplan för rättvis och enkel beskattning till stöd för kommissionens återhämtningsstrategi till följd av coronapandemin. Handlingsplanen består av 25 initiativ som ska genomföras under perioden 2020-2023. Kommissionen ska bland annat undersöka om lagar om skatter ska kunna beslutas med kvalificerad majoritet i stället för som i dag med enhällighet, det vill säga att alla är överens. Skatteutskottet har granskat meddelandet och välkomnar övergripande kommissionens handlingsplan.

Utskottet ställer sig bland annat positivt till initiativ om regelförenklingar, minskad administrativ börda och ökad regelefterlevnad. Utskottet tycker också att det är en viktig politisk prioritering att motverka skatteflykt, skatteundandragande och skadlig skattekonkurrens som påverkar den inre marknadens funktion.

Däremot är utskottet skarpt kritiskt till kommissionens avsikt att undersöka en övergång från enhälligt fattade beslut till beslut fattade med kvalificerad majoritet i skattefrågor eftersom det skulle innebära att makt på ett centralt område flyttas från medlemsländerna till EU-nivå. Enligt utskottet är den nationella suveräniteten i skattefrågor avgörande för Sveriges konkurrenskraft och finansieringen av välfärden.

Utskottet föreslår att riksdagen lägger utlåtandet till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-10-13
Debatt i kammaren: 2020-10-14
4

Beslut

Beslut: 2020-10-14
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. En handlingsplan för rättvis och enkel beskattning till stöd för återhämtningsstrategin

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger utlåtandet till handlingarna.


Reservation 1 (L)