Subsidiaritetsprövning av direktivförslag om system för ersättning till investerare

Finansutskottets utlåtande 2009/10:FiU43

Ärendet är avslutat

Beslutat: 6 oktober 2010

Beslut

Förslag om kreditmekanism mellan systemen inom EU för ersättning till investerare strider mot närhetsprincipen (FiU43)

Riksdagen beslutade att sända ett motiverat yttrande till Europaparlamentets, rådets och kommissionens ordförande. Av det motiverade yttrandet framgår att riksdagen anser att ett förslag från EU-kommissionen om en obligatorisk kreditmekanism mellan systemen inom EU för ersättning till investerare strider mot närhetsprincipen. EU-kommissionen vill att EU-länderna ska ställa upp för varandra om något av länderna inte klarar av att ge ersättning till investerare. Riksdagen menar att förslagen riskerar att leda till att vissa länder underfinansierar sina system. Detta eftersom länderna vet att det finns en sista utväg i form av lån från något annat EU-land. EU-kommissionen vill uppnå finansiell stabilitet. Det kan bättre, eller kanske endast, nås om ansvaret för finansieringen av systemen fullt ut blir ett nationellt ansvar, menar riksdagen. Det innebär också att riksdagen menar att förslagen bryter mot närhetsprincipen. Riksdagen välkomnar övriga delar av förslaget och anser att förslaget i huvudsak är väl utformat.

Utskottets förslag till beslut: Avge motiverat yttrande.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela utlåtandet

Ärendets gång

1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2010-08-24
Justering: 2010-08-24
Betänkande publicerat: 2010-09-22
Trycklov: 2010-08-26
Utlåtande 2009/10:FiU43

Alla beredningar i utskottet

2010-08-24, 1899-01-01

Förslag om kreditmekanism mellan systemen inom EU för ersättning till investerare strider mot närhetsprincipen (FiU43)

Finansutskottet anser att ett förslag från EU-kommissionen om en obligatorisk kreditmekanism mellan systemen inom EU för ersättning till investerare strider mot närhetsprincipen.

EU-kommissionen vill att EU-länderna ska ställa upp för varandra om något av länderna inte klarar av att ge ersättning till investerare.

Utskottet menar att förslagen riskerar att leda till att vissa länder underfinansierar sina system. Detta eftersom länderna vet att det finns en sista utväg i form av lån från något annat EU-land.

EU-kommissionen vill uppnå finansiell stabilitet. Det kan bättre, eller kanske endast, nås om ansvaret för finansieringen av systemen fullt ut blir ett nationellt ansvar, menar utskottet. Det innebär också att utskottet menar att förslagen bryter mot närhetsprincipen.

Utskottet välkomnar övriga delar av förslaget och anser att förslaget i huvudsak är väl utformat.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2010-10-06
4

Beslut

Beslut: 2010-10-06
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Subsidiaritetsprövning av förslag till ändring av direktiv 97/9/EG om system för ersättning till investerare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen beslutar att avge ett motiverat yttrande till Europaparlamentets, rådets och kommissionens ordförande med den lydelse som anges i bilaga 2.