Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till reviderat tobaksproduktdirektiv

Socialutskottets bet 2012/13:SoU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 februari 2013

Beslut

EU ska inte besluta om regler för snus (SoU17)

Riksdagen anser att EU-kommissionens förslag till nya regler för tobaksprodukter strider mot subsidiaritetsprincipen. Enligt förslaget ska de nya reglerna även gälla snus, men riksdagen tycker inte att EU ska besluta om regleringen av snus.

EU-kommissionens förslag innehåller nya och striktare regler för hur tobaksprodukter får tillverkas, marknadsföras och säljas. Att distribuera och sälja snus ska enligt förslaget fortfarande vara förbjudet i alla EU-länder utom Sverige, som har ett permanent undantag från förbudet alltsedan Sverige gick med i EU. Riksdagen anser att EU-direktivet endast bör gälla de tobaksprodukter som får säljas fritt inom EU. Så länge snusförbudet finns kvar i resten av EU bör regleringen av snus ses som en nationell angelägenhet för Sverige. På förslag av socialutskottet beslutade riksdagen att skicka ett motiverat yttrande till EU.

Utskottets förslag till beslut: Riksdagen beslutar att lämna ett motiverat yttrande.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela utlåtandet

Ärendets gång

1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2013-01-31
Justering: 2013-02-19
Betänkande publicerat: 2013-02-19
Trycklov: 2013-02-19
bet 2012/13:SoU17

EU ska inte besluta om regler för snus (SoU17)

Socialutskottet anser att EU-kommissionens förslag till nya regler för tobaksprodukter strider mot subsidiaritetsprincipen. Enligt förslaget ska de nya reglerna även gälla snus, men utskottet tycker inte att EU ska besluta om regleringen av snus.

EU-kommissionens förslag innehåller nya och striktare regler för hur tobaksprodukter får tillverkas, marknadsföras och säljas. Att distribuera och sälja snus ska enligt förslaget fortfarande vara förbjudet i alla EU-länder utom Sverige, som har ett permanent undantag från förbudet alltsedan Sverige gick med i EU. Utskottet anser att EU-direktivet endast bör gälla de tobaksprodukter som får säljas fritt inom EU. Så länge snusförbudet finns kvar i resten av EU bör regleringen av snus ses som en nationell angelägenhet för Sverige. Utskottet föreslår att riksdagen skickar ett motiverat yttrande till EU.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-02-21
4

Beslut

Beslut: 2013-02-21
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till reviderat tobaksproduktdirektiv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen beslutar att lämna ett motiverat yttrande till Europaparlamentets, rådets och kommissionens ordförande med den lydelse som anges i bilaga 2.