Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till förordning om utsläppande på unionens marknad och export från unionen av vissa råvaror och produkter som är förknippade med avskogning och skogsförstörelse

Miljö- och jordbruksutskottets utlåtande 2021/22:MJU19

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 mars 2022

Beslut

EU-förslag om utsläpp inom EU och export från EU av varor som förknippas med avskogning och skogsförstörelse går delvis för långt (MJU19)

EU-kommissionen har lagt fram ett förslag till EU-lag som gäller utsläpp inom EU samt export från EU av vissa råvaror och produkter som förknippas med avskogning och skogsförstörelse. Förslaget innebär bland annat att verksamheter som tillhandahåller nötkött, kakao, kaffe, palmolja, soja och trä på EU:s inre marknad eller exporterar de här produkterna från EU ska kunna visa att de inte har producerats på mark som nyligen avskogats eller gett upphov till utarmning av skogar.

Riksdagen anser att förslaget i vissa avseenden strider mot subsidiaritetsprincipen, som säger att EU bara ska lagstifta i en fråga om målen för den planerade åtgärden inte kan uppnås lika bra av medlemsländerna själva. Reglerna för nationellt skogsbruk sköts enligt riksdagen bäst av varje medlemsland för sig och inte på EU-nivå.

Riksdagen beslutade därför att lämna invändningar i ett motiverat yttrande till Europaparlamentet, ministerrådet och EU-kommissionen.

Utskottets förslag till beslut: Riksdagen beslutar att lämna ett motiverat yttrande till Europaparlamentets, rådets och kommissionens ordförande med den lydelse som anges i bilaga 2.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela utlåtandet

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2022-02-17, 2022-02-22

EU-förslag om utsläpp inom EU och export från EU av varor som förknippas med avskogning och skogsförstörelse går delvis för långt (MJU19)

EU-kommissionen har lagt fram ett förslag till EU-lag som gäller utsläpp inom EU samt export från EU av vissa råvaror och produkter som förknippas med avskogning och skogsförstörelse. Förslaget innebär bland annat att verksamheter som tillhandahåller nötkött, kakao, kaffe, palmolja, soja och trä på EU:s inre marknad eller exporterar de här produkterna från EU ska kunna visa att de inte har producerats på mark som nyligen avskogats eller gett upphov till utarmning av skogar.

Miljö- och jordbruksutskottet anser att förslaget i vissa avseenden strider mot subsidiaritetsprincipen, som säger att EU bara ska lagstifta i en fråga om målen för den planerade åtgärden inte kan uppnås lika bra av medlemsländerna själva. Utskottet menar att reglerna för nationellt skogsbruk sköts bäst av varje medlemsland för sig och inte på EU-nivå.

Utskottet föreslår därför att riksdagen lämnar invändningar i ett motiverat yttrande till Europaparlamentet, ministerrådet och EU-kommissionen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.