221118 GAC sammanhållning, Dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2022/23:4EA584

EU-NÄMNDEN

Möte i Europeiska unionens råd för allmänna frågor –

sammanhållning

22 novem ber 2022

Preliminär dagordning

1.Godkännande av dagordningen

2.(ev.) Godkännande av A-punkter

a)Icke lagstiftande verksamhet

b)Lagstiftning

Icke lagstiftande verksamhet

3.Sammanhållningspolitikens långsiktiga effekter på EU:s regioner

-Diskussion

4.Slutsatser om sammanhållningspolitiken

-Godkännande

5.Övriga frågor