221118 JoF, Dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2022/23:4EA586

EU-NÄMNDEN

Möte i Europeiska unionens råd för jordbruks- och

fiskefrågor

21 22 novem ber 2022

Preliminär dagordning

1.Godkännande av dagordningen

2.(ev.) Godkännande av A-punkter

a)Icke lagstiftande verksamhet

b)Lagstiftning

Icke lagstiftande verksamhet

JORDBRUK

3.Genomförandet av EU:s nya skogsstrategi för 2030

-Information från kommissionen

-Diskussion

4.Övriga frågor Jordbruk

a) Aktuella lagstiftningsförslag

Förordningen om restaurering av natur – jordbruksaspekter

-Information från kommissionen

b)EU:s konferens för bioekonomi 2022 (Bryssel den 6–7 oktober 2022) - Information från kommissionen

c)Meddelande om säkerställande av tillgång till gödselmedel till överkomliga priser

- Information från kommissionen