221118 TTE energi, Dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2022/23:4EA588

EU-NÄMNDEN

Möte i Europeiska unionens råd för transport-,

telekommunikations- och energifrågor

24 novem ber 2022

Preliminär dagordning

1.Godkännande av dagordningen

2.(ev.) Godkännande av A-punkter

a)Icke lagstiftande verksamhet

b)Lagstiftning

Icke lagstiftande verksamhet

3.Rådets förordning om ökad solidaritet genom bättre samordning av gasinköp, utbyte av gas över gränserna och tillförlitliga prisriktvärden (Kommissionens förslag till rättslig grund: artikel 122.1 i EUF-fördraget)

-Politisk överenskommelse

4.Rådets förordning om ramen för en påskyndad utbyggnad av förnybar energi (Kommissionens förslag till rättslig grund: artikel 122.1 i EUF-fördraget)

-Politisk överenskommelse

5.Övriga frågor