GAC, Kommenterad dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D22FE

Kommenterad dagordning rådet

2020-02-10

Statsrådsberedningen

Kansliet för samordning av EU-frågor

Allmänna rådets möte den 17 februari 2020

Kommenterad dagordning

1.Godkännande av dagordningen

2.(Ev.) A-punkter

Icke lagstiftande verksamhet

3.Förberedelser inför Europeiska rådet den 20 februari 2020: Slutsatser

Diskussionspunkt

Förslagets innehåll

Vid allmänna rådet den 17 februari kommer ett utkast till slutsatser om EU:s fleråriga budgetram för perioden 2021 - 2027 att diskuteras inför Europeiska rådets (ER) möte den 20 februari. Slutsatserna väntas basera sig på en av Europeiska rådets ordförande föreslagen förhandlingsbox. Vare sig utkast till slutsatser eller förslag till förhandlingsbox har ännu delgivits medlemsstaterna.

2

Förslag till svensk ståndpunkt

Den med riksdagen överenskomna ståndpunkten ligger fast.

4. Övriga frågor

-

2 (2)