FAC, Kommenterad dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D2D61Kommenterad dagordning

Minister

rådet

20

20

-

0

3

-

1

6

Utrikesdepartementet

Europakorrespondentenheten


Utrikesministrarnas möte den 23 mars 2020

Kommenterad dagordning

Godkännande av dagordningen

A-punkter

Aktuella frågor

Informationspunkt

I sin inledning väntas EU:s Höge Representant Josep Borrell ta upp information om aktuella frågor på utrikesområdet.

Ukraina

Diskussionspunkt

Ansvarigt statsråd: Utrikesminister Ann Linde

Diskussionens innehåll: Rådet väntas diskutera Ukrainas reformagenda liksom den ryska illegala annekteringen av Krim, den ryska aggressionen mot Ukraina och genomförandet av Minsköverenskommelserna.

Förslag till svensk ståndpunkt: Regeringen står fast vid stödet för Ukrainas suveränitet och territoriella integritet, och vikten av landets arbete med att genomföra breda och djupgående reformer i linje med associeringsavtalet med EU. Regeringen anser att EU bör fortsätta att framhålla Ukrainas betydelse för EU och unionens fortsatta långsiktiga stöd för landets territoriella integritet, suveränitet och oberoende, samt dess reformarbete.

Den illegala annekteringen av Krim och den fortsatta ryska aggressionen mot Ukraina går nu in på sitt sjunde år. Regeringen anser att det är viktigt att EU:s sanktionspolitik avseende Ryssland står fast. Regeringen anser att Ukrainas ansträngningar för att söka en lösning på konflikten ska ges erkännande. Rysslands ansvar för att genomföra Minsköverenskommelserna och dess olagliga annektering av Krim bör uppmärksammas. Vidare anser regeringen att EU fortsatt bör markera sitt stöd till OSSE:s särskilda observatörsmission till Ukraina. EU bör även fortsätta sitt humanitära stöd och att bistå Ukraina i försoning och återuppbyggnad.

Regeringen anser att Ukrainas reformarbete är av strategisk vikt för EU och att Ukraina fortsatt bör prioriteras på EU:s dagordning. Arbetet med att bygga en oberoende och effektiv rättsstat samt att bekämpa den utbredda korruptionen är av central vikt, liksom ett gott genomförande av den pågående decentraliseringsreformen. Regeringen stödjer Ukrainas EU-närmande inom ramen för associeringsavtalet.

Datum för tidigare behandling i riksdagen: Ukraina behandlades senast i EU-nämnden den 11 oktober inför FAC den 14 oktober 2019.

Fredsprocessen i Mellanöstern (MEPP)

Diskussionspunkt

Ansvarigt statsråd: Utrikesminister Ann Linde

Diskussionens innehåll: Rådet förväntas diskutera den senaste tidens utveckling i konflikten mellan Israel och Palestina.

Förslag till svensk ståndpunkt: En lösning på konflikten mellan Israel och Palestina fortsätter att vara en prioriterad fråga för regeringen. Folkrätten inklusive FN:s säkerhetsråds resolutioner utgör grunden för en rättvis och hållbar fred. Regeringen betonar vikten av fortsatt enighet i EU-kretsen om en bekräftelse av den sedan länge överenskomna MEPP-politiken. Regeringen uppskattar HR/VP Borrells aktiva förhållningssätt, vilket inkluderar breda kontakter med alla berörda parter. 

En eventuell annektering av delar av Västbanken vore ett ytterligare hot mot tvåstatslösningen och skulle leda till stora utmaningar. EU bör stå upp för folkrätten och motverka en sådan utveckling.

Regeringen betonar vikten av att EU i relationen till både Israel och Palestina verkar för att parterna återupptar fredsförhandlingar och avstår från våld. Regeringen anser att Israels legitima säkerhetsbehov måste tillgodoses.

I den på diskussionen efterföljande videokonferensen med USA:s utrikesminister är det angeläget att EU visar enighet i att värna folkrätten och understryka att en hållbar fred måste förhandlas mellan konfliktens parter.

Datum för tidigare behandling i riksdagen: Fredsprocessen i Mellanöstern stod som informell lunchpunkt på FAC den 20 januari 2020 och frågan behandlades därför i korthet i EUN den 17 januari inför detta tillfälle.

Kina

Diskussionspunkt

Ansvarigt statsråd: Utrikesminister Ann Linde

Diskussionens innehåll: Utrikesministrarna förväntas diskutera relationen mellan EU och Kina inför de toppmöten som planeras äga rum under året.

Förslag till svensk ståndpunkt: Regeringen verkar för att EU bedriver en kraftfull, gemensam och tydlig Kinapolitik. Regeringen välkomnar en ambitiös ansats i EU:s arbete gentemot Kina under 2020, en ansats som liksom EU:s Kinastrategi från 2016 omfattar både möjligheter som utmaningar i förhållande till Kina.

Regeringen anser att EU bör verka för att toppmötena med Kina främjar EU-gemensamma intressen, inbegripet respekt för folkrätten och en regelbaserad världsordning samt främja EU-gemensamma intressen på handels- och ekonomiområdet.

Regeringen kommer att framföra sin oro över situationen för de mänskliga rättigheterna i Kina. Regeringen avser också att uttrycka sin oro över Kinas behandling av svenske medborgaren Gui Minhai. Regeringen kommer att uttrycka uppskattning till EU och EU-medlemsstater för deras hittillsvarande och fortsatta stöd till regeringens krav och uppmana dem att fortsätta att resa ärendet med Kina. Regeringen kommer att fortsätta att driva att fallet hanteras som en gemensam EU-angelägenhet och att EU vid varje lämpligt tillfälle ger uttryck för detta, vilket till exempel skedde senast vid mötet i mars i FN:s råd för mänskliga rättigheter.

Regeringen avser att verka för att EU och Kina gemensamt upprätthåller en hög ambitionsnivå på klimatområdet under 2020.

Datum för tidigare behandling i riksdagen: Kina behandlades senast i EU-nämnden den 15 mars 2019 inför FAC den 18 mars.