GAC, Kommenterad dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D2D62PAGE

\* MERGEFORMAT

4


Allmänna rådets möte den 24 mars 2020

Kommenterad dagordning

Godkännande av dagordningen

(Ev.) A-punkter

Icke lagstiftande verksamhet

Förberedelser inför Europeiska rådet den 26-27 mars 2020 - utkast till slutsatser

Diskussionspunkt

Förslagets innehåll

Ett första utkast till slutsatser inför Europeiska rådets (ER) möte den 26-27 mars kommer att diskuteras vid Allmänna rådets möte den 24 mars. Utkastet har ännu inte delgivits medlemsstaterna.

Den första punkten på dagordningen rör ekonomiska frågor; stats- och regeringscheferna väntas hålla en omfattande diskussion om att stärka EU:s ekonomiska bas. Betoningen ligger på genomförandet av EU:s inre marknad, industripolitik och digitalisering. I fråga om digitalisering väntas diskussionen kretsa kring 5G och Artificiell ekonomi (AI). ER kommer i sedvanlig ordning diskutera åtgärder för att ökad tillväxt och sysselsättning inom ramen för den europeiska terminen. Vidare kommer Europeiska rådet att återkomma till diskussionen om EU:s utvidgning i enlighet med slutsatserna från oktober förra året. De externa relationerna finns även med på dagordningen där stats- och regeringscheferna väntas hålla en bred strategisk diskussion om förbindelserna mellan EU och Kina inför det planerade toppmötet i Leipzig i september. Europeiska rådet kommer även att förbereda toppmötet på Västra Balkan som planeras äga rum den 7 maj i Zagreb. Europeiska rådet kommer också att diskutera åtgärder mot och konsekvenserna av Corona covid-19 viruset och den senaste utvecklingen i Turkiet.  

Förslag till svensk ståndpunkt

Regeringen återkommer i de delar som rör Corona covid-19 viruset närmare inpå mötet, och bedömer att frågan kan komma att ta en större plats på dagordningen.

Regeringen välkomnar en bred diskussion om de ekonomiska frågorna och EU:s industripolitik som lyfter fram behovet av en fortsatt stärkt och fördjupad inre marknad, en öppen handelspolitik samt ett starkt konkurrens- och statsstödsregelverk. För att stärka EU:s konkurrenskraft bör fokus ligga på den gröna omställningen, tjänstesektorn och den digitala utvecklingen. Slutsatserna bör lyfta fram det gemensamma ansvaret mellan kommissionen och medlemsstaterna för ett bättre genomförande och efterlevnad av inremarknadslagstiftning jämte vikten av att fokusera på handelshinder för tjänster i det fortsatta arbetet med att identifiera och ta bort hinder på den inre marknaden. Vidare anser regeringen att EU bör anta slutsatser som uppmärksammar behovet av ett nytt ambitiöst ramverk för hållbar tillväxt, välfungerande arbetsmarknader och social inkludering efter 2020. Ett sådant förslag bör bidra till genomförandet av pelaren för sociala rättigheter, EU:s klimatmål, Parisavtalet och Agenda 2030.

Datum för tidigare behandling i riksdagen

En kommenterad dagordning till det aktuella mötet i ER delgavs nämnden inför samrådet den 21 februari inför Allmänna rådets möte den 25 februari.

Uppföljning av Europeiska rådet

Diskussionspunkt

Förslagets innehåll

Allmänna rådet ska enligt fördraget säkerställa samstämmigheten i de olika rådskonstellationernas arbete. Det ska också, tillsammans med Europeiska rådets ordförande och kommissionen, förbereda och säkerställa uppföljning av Europeiska rådets möten. I enlighet med detta arbetssätt ska Allmänna rådet nu följa upp föregående möte inom Europeiska rådet.

Förslag till svensk ståndpunkt

Den mer systematiska processen för uppföljning av Europeiska rådets slutsatser är en bra metod för att följa upp de beslut som tidigare fattats. Regeringen välkomnar därför att uppföljningen sker.

Utvidgningen och stabiliserings- och associeringsprocessen – Albanien och republiken Nordmakedonien

Diskussionspunkt

Förslagets innehåll

Allmänna rådet ska anta rådslutsatser om Albanien och Nordmakedonien samt en reviderad utvidgningsprocess. Utkast på rådslutsatser har ännu inte delgivits medlemsländerna. På basis av tidigare uppgifter väntas diskussion och beslut om eventuell öppning av medlemskapsförhandlingar för Nordmakedonien och Albanien. Kommissionen rekommenderade i sina uppdaterade rapporter från den 2 mars att rådet fattar beslut om att inleda medlemskapsförhandlingar med båda länderna. Beslutet sköts upp av Allmänna rådet i juni, och sedan av Europeiska rådet i oktober med hänvisning till att rådet skulle återkomma till frågan innan toppmötet om och med västra Balkan i Zagreb den 7 maj.

Rådslutsatserna väntas även innehålla referenser till det meddelande om en förbättrad utvidgningsprocess som kommissionen presenterade den 5 februari 2020.

Förslag till svensk ståndpunkt

Utkast till rådslutsatser har ännu inte delgivits medlemsländerna men nedan redovisas regeringens allmänna ståndpunkter i frågan.

Regeringen anser att rådslutsatserna bör välkomna de framsteg som har gjorts i Nordmakedonien och Albanien och tydligt framhålla vad som kvarstår. Svenska prioriteringar såsom rättsstatsfrågor, konditionalitet och framsteg på egna meriter bör värnas.

Kommissionen rekommenderar förhandlingsstart för Nordmakedonien och Albanien. Sverige kan följa kommissionens bedömning om förhandlingsstart. Regeringen verkar för att processen framåt utgår från, och bidrar till, EU:s sammanhållning och enighet.

Regeringen välkomnar kommissionens meddelande med förslag på en förbättrad utvidgningsprocess och stödjer att förslagen i meddelandet omhändertas i rådslutsatserna.

Datum för tidigare behandling i riksdagen

Utvidgningsprocessen behandlades i EU-nämnden inför Allmänna rådet den 18 juni och 15 oktober 2019, vid vilka slutsatser diskuterades, inför Allmänna rådet den 19 november, då en lägesuppdatering gavs, och Allmänna rådet den 25 februari där kommissionens meddelande om en förbättrad utvidgningsprocess presenterades.

Rättsstatens principer i Polen/Art. 7(1) FEU motiverat förslag

Informationspunkt

Förslagets innehåll

Kommissionen valde att aktivera artikel 7.1 i EU-fördraget gentemot Polen genom ett motiverat förslag den 20 december 2017. I det motiverade förslaget redogör kommissionen för sina farhågor avseende rättsstatens principer i Polen. Hittills har tre utfrågningar hållits i rådet med Polen, den senaste i december 2018. Vid kommande rådsmöte förväntas kommissionen informera om den senaste utvecklingen på rättsstatsområdet i Polen.

Datum för tidigare behandling i riksdagen

Frågan om rättsstatsprincipen i Polen behandlas senast i EU-nämnden den 6 december 2019 inför Allmänna rådet den 10 december 2019 (lägesuppdatering)

Unionens värden i Ungern / Art. 7(1) FEU motiverat förslag

Informationspunkt

Förslagets innehåll

Den 12 september 2018 röstade Europaparlamentet för ett motiverat förslag till rådet att aktivera artikel 7.1 mot Ungern. Europaparlamentet menar att det finns en klar risk att Ungern åsidosätter EU:s grundläggande värden. Hittills har två utfrågningar hållits i rådet med Ungern, den senaste i december 2019. Vid kommande rådsmöte förväntas kommissionen informera om den senaste utvecklingen när det gäller respekten för unionens värden i Ungern.

Datum för tidigare behandling i riksdagen

Frågan om unionens värden i Ungern behandlas senast i EU-nämnden den 6 december 2019 inför Allmänna rådet den 10 december 2019 (utfrågning).

Europeiska terminen

Syntesrapport om 2020 års europeiska termin

Diskussionspunkt

Förslagets innehåll

Den europeiska terminen för ekonomisk-politisk samordning 2020 inleddes den 17 december 2019 genom att kommissionen presenterade den årliga hållbara tillväxtstrategin som innehåller förslag till övergripande prioriteringar för den ekonomiska politiken och sysselsättningspolitiken i EU det kommande året. Tillväxtstrategin har behandlats i flera rådsformationer och samråd med EU-nämnden har ägt rum inför respektive rådsmöte. Det kroatiska ordförandeskapet förväntas presentera en rapport som sammanfattar rådets hittillsvarande behandling av de olika delarna av årets europeiska termin.

Förslag till svensk ståndpunkt

Rapporten har ännu inte delgivits medlemsstaterna.

Utkast till rekommendation om den ekonomiska politiken i euroområdet: överföring till Europeiska rådet

Informationspunkt

Förslagets innehåll

Utkastet till rekommendation till euroområdet kommer att tillställas Europeiska rådet för att sedan formellt godkännas av rådet. Endast euroländerna har rösträtt om rekommendationen. Precis som förra året får euroområdet fem rekommendationer. Bland annat handlar rekommendationerna om en differentierad finanspolitik, att motverka segmentering på arbetsmarknaden samt att göra framsteg i fördjupningen av EMU.

Datum för tidigare behandling i riksdagen

Europeiska terminen behandlades senast i EU-nämnden inför Ekofinrådet den 17 mars och Epsco-rådet den 19 mars 2020.

Lagstiftningsplanering: en gemensam förklaring

Beslutspunkt

Förslagets innehåll

Genom det interinstitutionella avtalet (IIA) har rådet och Europaparlamentet fått en ökad möjlighet till insyn kring KOM:s framtagande av arbetsprogram. Vid Allmänna rådet den 24 mars väntas de tre institutionerna anta om målen och de viktigaste prioriteringarna för året genom en gemensam förklaring.

Diskussioner om arbetsprogrammet för 2020 har hållits vid Allmänna rådet den 10 december 2019 och 25 februari 2020. Regeringen framförde då att i stort kunde den nytillträdda kommissionens arbetsprogram för 2020 välkomnas då det ligger i linje med inriktningen från den strategiska agendan och regeringens prioriteringar inför lagstiftningsperioden 2019–2024. Regeringen anser att det är viktigt att prioriteringarna i den strategiska agendan följs. Det är även angeläget att kommissionen genomför arbetsprogrammet genom välgrundade konsekvensanalyser och att jämställdhetsperspektivet ska genomsyra arbetet. Kommissionen bör fortsatt ta sin roll som fördragets väktare på allvar, inte minst i arbetet med att stärka respekten för rättsstatens principer i EU. Regeringen anser att det aviserade initiativet om minimilöner inte ska vara rättsligt bindande, direktiv inbegripet. Varje enskilt initiativ som presenteras måste bedömas och beredas på sina egna meriter när förslagen väl lagts. Regeringen kommer därför att få anledning att återkomma till riksdagen allt eftersom de enskilda lagstiftningsinitiativen presenteras.

Förslag till svensk ståndpunkt

I skrivande stund har ännu inte något utkast till gemensam förklaring presenterats.

Datum för tidigare behandling i riksdagen

Frågan har tidigare behandlats i EU-nämnden den 6 december 2019 inför Allmänna rådet den 10 december 2019, samt den 21 februari 2020 inför Allmänna rådet den 25 februari 2020.

Övriga frågor

-