Underlag inför samråd 200529

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D3D36

2020-05-25

Ku 2020/01023

Kulturdepartementet EU-nämnden

Information och samråd med EU-nämnden inför informell videokonferens för idrottsministrarna den 2 juni

1.Informella videokonferenser

a)Informell videokonferens för EU:s idrottsministrar

Vilken typ av behandling förväntas i rådet: Diskussionspunkt

Ansvarigt statsråd: Amanda Lind

Förslagets innehåll: Diskussionsunderlaget handlar om konsekvenserna av Covid-19 för idrottssektorn och om de åtgärder som nu vidtas för att öppna upp idrottssektorn igen på ett hållbart sätt. Frågeställningarna rör också tänkbara samarbetsmöjligheter mellan medlemsstaterna, EU och idrottssektorn för att på bästa sätt återställa idrottssektorn och göra den mer motståndskraftig inför kommande kriser.

Förslag till svensk ståndpunkt:

Regeringen välkomnar det underlag som ordförandeskapet lagt fram som vägledning inför ministrarnas diskussion. Regeringen avser att informera om läget för den svenska idrottssektorn, som i jämförelse med många europeiska länder utsatts för mindre drastiska nedstängningsåtgärder, och där idrottsrörelsen följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer och tar samma ansvar som samhället i stort. Regeringen välkomnar det informationsutbyte som sker på europeisk nivå, och den flexibilitet som kommissionen visat i genomförandet av europeiska program som Erasmus+.

Datum för tidigare behandling i riksdagen: Frågan har inte tidigare behandlats i riksdagen.

IDROTTSFRÅGOR

2.Slutsatser om att stärka tränare inom idrotten genom att förbättra möjligheterna att skaffa färdigheter och kompetenser

=Antagande

ST 8121/20

Vilken typ av behandling förväntas i rådet: Beslutspunkt

Ansvarigt statsråd: Amanda Lind

Förslagets innehåll:

Det kroatiska ordförandeskapet har under våren valt att fokusera på frågan om att stärka tränare inom idrotten genom att förbättra möjligheterna att skaffa färdigheter och kompetenser och ta fram förslag på rådsslutsatser på temat. Slutsatserna ligger i linje med Europeiska unionens arbetsplan för idrott (2017–2020) som rådet antog i maj 2017.

I slutsatserna uppmanas medlemsstaterna bland annat att samarbeta med idrottsorganisationer för att öka möjligheterna till utbildning och förvärv av färdigheter och kompetenser för frivilliga, anställda och egenföretagare. Detta med hänsyn till deras inriktning och engagemangsnivå, ansvar och redan förvärvade färdigheter och kompetenser.

Slutsatserna inbjuder även medlemsstaterna och kommissionen att inom ramen för sin kompetens bland annat stödja, främja och sprida studier och publikationer om utbildningsmöjligheter samt metoder för utbildning av tränare.

Idrottsorganisationerna uppmanas bland annat att främja utbildning och utbildning av tränare och uppmuntra dem att delta i livslångt lärande.

2 (4)

Utkastet till dessa rådsslutsatser har förhandlats vid rådsarbetsgruppsmöten under våren samt även genom ett skriftligt förfarande. Det har bland EU:s medlemsstater funnits en bred uppslutning kring ordförandeskapets initiativ. Regeringen har i beredningen inhämtat synpunkter från Riksidrottsförbundet.

Förslag till svensk ståndpunkt:

Regeringen anser att utkastet till rådsslutsatser om att stärka tränare genom att förbättra möjligheterna att skaffa färdigheter och kompetenser är balanserat. Regeringen anser att idrottsrörelsens självständighet ska värnas. Regeringens bedömning är att de föreslagna rådsslutsatserna håller sig inom EU:s kompetens på idrottsområdet så som den är uttryckt i artikel 165 i fördraget om EU:s funktionssätt. Regeringen föreslår att Sverige ställer sig bakom antagandet av slutsatserna.

Datum för tidigare behandling i riksdagen: Överläggning med kulturutskottet ägde rum den 23 april 2020. Frågan har inte tidigare varit föremål för samråd med EU-nämnden.

3.Slutsatser om effekterna av Covid-19 och idrottssektorns återhämtning

=Antagande

ST XXXX/20 (Slutligt underlag ej ännu tillgängligt)

Förslagets innehåll:

Det kroatiska ordförandeskapet har mot bakgrund av Covid-19 och dess effekter valt att lämna förslag till rådsslutsatser på hur idrottssektorn ska kunna återhämta sig framöver.

I slutsatserna uppmanas medlemsstaterna bland annat att främja idrottens roll och värde samt fysisk aktivitet för att bidra till medborgarnas hälsa och välbefinnande under krisperioder som Covid-19.

Slutsatserna inbjuder även medlemsstaterna att fortsätta att utbyta information, idéer och erfarenheter för att identifiera och genomföra goda vanor och möjliggöra gemensamt arbete med Covid-19 exitstrategier, liksom för att förebygga och förbereda sig för framtida kris, och därmed säkerställa EU: s hållbara utveckling och motståndskraft inom idrottssektorn.

3 (4)

Förslag till svensk ståndpunkt:

Regeringen anser att utkastet till rådsslutsatser om effekterna av Covid-19 och återhämtningen av idrottssektorn är balanserat. Slutsatserna är ännu inte färdigförhandlade, men regeringens bedömning är att de föreslagna rådsslutsatserna i det skick de föreligger håller sig inom EU:s kompetens på idrottsområdet så som den är uttryckt i artikel 165 i fördraget om EU:s funktionssätt. Regeringen föreslår därför att Sverige ställer sig bakom antagandet av slutsatserna.

Datum för tidigare behandling i riksdagen: Överläggning med kulturutskottet ägde rum den 26 maj 2020. Frågan har inte tidigare varit föremål för samråd med EU-nämnden.

4 (4)