Konkurrenskraft - inre marknad och industri, kommenterad dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D4120

Kommenterad dagordning

Konkurrenskraftsrådet - informellt

2020-06-05

Utrikesdepartementet

Enheten för internationell handelspolitik och EU:s inre marknad, Inre marknaden

Informell videokonferens i kretsen av EU:s inre marknads- och näringsministrar den 12 juni 2020

Kommenterad dagordning

1.Återhämtningspaketet: Grön och digital omställning som drivkrafter för en europeisk återhämtning och stärkande av europeiska värdekedjor

-Diskussion

Ansvarigt statsråd:

Anna Hallberg och Ibrahim Baylan

Typ av behandling:

Diskussion

Förslagets innehåll:

Diskussionen väntas handla om det återhämtningspaket som EU- kommissionen presenterade den 27 maj och som inkluderar ett reviderat arbetsprogram för kommissionen, en återhämtningsfond samt en reviderad flerårig budgetram (MFF). Ordförandeskapet avser att mötet ska resultera i ett gemensamt ministeruttalande.

Förslag till svensk ståndpunkt:

Regeringen välkomnar diskussionen om återhämtning, att fokus ligger på hur grön och digital omställning kan användas i denna process och anser att grunden för återuppbyggnad bör vara att återställa och fördjupa den inre

marknaden. Återhämtningsplanen bör vidare beakta genomförandet av det marspaketet som kommissionen presenterade tidigare under våren.

2. Övrigtpunkter:

a)Det kommande tyska ordförandeskapets arbetsprogram

-Information från den tyska delegationen

Typ av behandling i rådet:

Informationspunkt

Ansvarigt statsråd:

Anna Hallberg

Förslagets innehåll:

Den tyska delegationen förväntas presentera arbetsprogrammet för sitt inkommande ordförandeskap.

2 (2)