Utrikes frågor, kommenterad dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D4121Kommenterad dagordning

2020-06-08

Utrikesdepartementet

Europakorrespondentenheten


Utrikesministrarnas informella videokonferens den 15 juni 2020

Kommenterad dagordning

Preliminär dagordning då agenda inför mötet inte distribuerats

Godkännande av dagordningen

Aktuella frågor

Informationspunkt

I sin inledning väntas EU:s Höge Representant Josep Borrell ta upp information om aktuella frågor på utrikesområdet.

EU-USA

Diskussionspunkt

Ansvarigt statsråd: Utrikesminister Ann Linde

Diskussionens innehåll: Utrikesministrarna förväntas diskutera relationen till USA samt förbereda det efterföljande mötet med USA:s utrikesminister Mike Pompeo.

Förslag till svensk position vid det informella mötet:

Regeringen välkomnar att EU:s utrikesministrar har en dialog med USA:s utrikesminister. Regeringen avser att värna att EU agerar enigt i samtalet med den amerikanske utrikesministern. Den förberedande diskussionen bör bl.a. fokusera på vilka budskap den Höge representanten ska framföra på hela EU:s vägnar. Regeringen kommer lägga tonvikt vid att fredsprocessen i Mellanöstern, och planerna på en israelisk annektering av delar av Västbanken tas upp med USA. Därutöver bör den senaste utvecklingen i Hongkong tas upp under diskussionen, liksom relationerna till Kina i bredare bemärkelse. Regeringen avser också föreslå att pågående oroligheter i USA berörs. Regeringen avser även föreslå att EU tar upp frågan om USA:s notifiering om avsikten att lämna Open Skies Treaty.

Möte med USA:s utrikesminister Mike Pompeo

Diskussionspunkt

Ansvarigt statsråd: Utrikesminister Ann Linde

Diskussionens innehåll: Utrikesministrarna förväntas diskutera aktuella frågor av gemensamt intresse. Regeringen avser att fokusera på den transatlantiska relationen, Hongkong/Kina samt MEPP.

Förslag till svensk position vid det informella mötet:

Regeringen avser att betona värdet av en nära och god transatlantisk relation mellan EU och USA.

Den senaste veckans händelseutveckling gör det angeläget, också inom en nära relation, att ta upp vikten av att rasism bekämpas, att det dödliga polisvåldet som använts i USA utreds och att ansvariga ställs till svars i enlighet med rättsstatens principer.

Det är också naturligt att EU och USA diskuterar Kina. EU bör beskriva EU:s relation till Kina, inklusive planeringen för stundande toppmöten.

Regeringen avser att lyfta den allvarliga händelseutvecklingen i Hongkong. Sverige och övriga EU, liksom USA, står bakom principen om ett land, två system för att bevara Hongkongs självstyrande ställning med ett fristående politiskt och juridiskt system, i enlighet med Hongkongs grundlag. Det är av grundläggande betydelse att de mänskliga fri- och rättigheter som Hongkongborna tillerkänns enligt denna lag fullt ut respekteras.

Den 28 maj godkände den Nationella Folkkongressen i Peking ett förslag om en ny säkerhetslagstiftning för Hongkong. Regeringen ser med största allvar på beslutet, som strider mot Kinas internationella åtaganden. Det är viktigt att hålla nära kontakt med USA om utvecklingen.

Mötet med USA:s utrikesminister är också ett tillfälle att tala om andra viktiga frågor i respektive relation till Kina, inklusive handel, cyberfrågor, säkerhetspolitiska aspekter, konsulära frågor och den bredare agendan vad gäller de mänskliga rättigheterna, inklusive för etniska och religiösa minoriteter.

Därutöver avser regeringen lyfta fredsprocessen i Mellanöstern. Regeringen stödjer EU:s sedan länge överenskomna politik som baseras på att folkrätten och FN:s säkerhetsrådsresolutioner ska utgöra grunden för en rättvis och hållbar fred mellan två självständiga stater och att ockupationen upphör. Regeringen anser att Israels legitima säkerhetsbehov måste tillgodoses.

Även om regeringen anser att det finns väsentliga brister i det amerikanska fredsinitiativet och dess avsteg från folkrättsliga normer, bör EU ta fasta på att den nämner en tvåstatslösning. I mötet med USA finns det anledning att betona vikten av en återupptagen fredsprocess för stabiliteten i den bredare Mellanösternregionen.

Regeringen anser att EU bör upprepa den kritik mot att Israel överväger att annektera delar av Västbanken som den Höge representanten tidigare framfört. Regeringen avser att verka för att EU i denna fråga, också till den amerikanske utrikesministern, ger uttryck för en tydlig hållning som baseras på folkrätten och som syftar till att aktivt motverka en annektering. Regeringen kommer även att framhålla behovet av ett fortsatt stöd till UNRWA, vars arbete är av avgörande betydelse för delar av den palestinska befolkningen.

Datum för tidigare behandling i riksdagen: USA behandlades senast i EU-nämnden inför utrikesministrarnas möte den 23 mars (mötet med USA:s UM ställdes sedermera in). Hongkong/Kina behandlades senast i EU-nämnden inför utrikesministrarnas möte den 29 maj. MEPP behandlades senast i EU-nämnden inför utrikesministrarnas möte den 15 maj.