Budget_kommenterad dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D47F2

Promemoria

2020-07-02

Finansdepartementet Riksdagen
Budgetavdelningen, EU-budgetenheten  

EU:s årsbudget för 2021

EU:s årsbudgetprocess

Kommissionen presenterade sitt förslag till budget för 2021 den 24 juni. Under juni och juli kommer förslaget att behandlas i rådets budgetkommitté och därefter i Coreper II. Då 2021 kommer att vara det första året i nästa budgetramsperiod (MFF 2021–27) är årsbudgetprocessen beroende av MFF- förhandlingen, som väntas fortsätta under juni och juli. Om en överenskommelse om MFF nås i juli (eller september) kan det ligga till grund för en överenskommelse om årsbudgeten för 2021 som är i enlighet med MFF-överenskommelsen. Rådet förväntas anta sin läsning av förslaget i september. Under hösten fortsätter förhandlingarna med att Europaparlamentet antar sin läsning och därefter följer ett förlikningsförfarande med rådet och Europaparlamentet. Slutförhandlingen är planerad till den 13 november i samband med att Ekofin Budget äger rum.

Kommissionens budgetförslag för 2021

Budgetförslaget utgår från kommissionens reviderade förslag till den fleråriga budgetramen 2021–2027 som presenterades den 27 maj 2020. Totala utgifter föreslås uppgå till 166,7 miljarder euro i åtaganden och 163,5 miljarder euro i betalningar, vilket innebär en minskning på -9,7% för åtaganden respektive en ökning på +0,8% för betalningar jämfört med 2020 års budget. Förslaget lämnar marginaler till taken på 1,8 miljarder euro för åtaganden och 4,3 miljarder euro för betalningar. Marginalerna redovisas jämfört med taken i kommissionens förslag som presenterades den 27 maj 2020. Åtagandeanslagen motsvarar 1,19% av EU27:s samlade BNI och betalningar 1,17%.

De största relativa ökningarna i åtaganden jämfört med år 2020 föreslås för rubrik 6 grannskap och världen (35,5 procent) och rubrik 4 migration och gränsförvaltning (29,3 procent). De största relativa ökningarna i betalningar jämfört med 2020 föreslås för rubrik 4 migration och gränsförvaltning (25,6 procent), rubrik och rubrik 2 sammanhållning och värderingar (11,2 procent).

Tabell 1: Sammanställning av kommissionens förslag

Förslag till svensk ståndpunkt

Årsbudgeten för 2021 är den första i den kommande fleråriga budgetramsperioden. Regeringen kommer verka för att årsbudgetprocessen koordineras så väl det är möjligt med de pågående förhandlingarna om den fleråriga budgetramen eftersom en uppgörelse om årsbudgeten inte bör föregripa utfallet av MFF-förhandlingen.

Sverige verkar för en effektiv och återhållsam budgetpolitik inom EU. Målet innebär att regeringen ska verka för en kostnadseffektiv användning av EU:s

2 (3)

medel och att närhetsprincipen ska tillämpas på budgetområdet. Det innebär också strikt budgetdisciplin, d.v.s. att verka för en begränsning av EU:s utgifter inom budgetramen och därmed den svenska avgiften till EU. Det övergripande målet i arbetet med 2021 års EU-budget är därmed, liksom tidigare år, att nå en så restriktiv budget som möjligt som med god marginal ryms inom de beslutade taken i den fleråriga budgetramen för åren 2021– 2027.

Otillräckliga marginaler riskerar att leda till krav på utnyttjande av särskilda instrument som leder till utgifter utöver budgetramen. Det lämnar heller inga möjligheter att omhänderta och finansiera oförutsedda händelser inom ram, vilket är problematiskt.

Åtaganden bör begränsas så att det finns utrymme för oförutsedda åtaganden under det löpande budgetåret. Det är också viktigt att åtaganden begränsas för att inte ytterligare underblåsa den stora mängden utstående åtaganden (RAL) som kommer att påverka medlemsstaternas avgifter under kommande år. Åtagandenivån för 2021 bör därför skapa utrymme för att möjliggöra att betala redan ingångna åtaganden.

Betalningsanslagen ska baseras på realistiska och väl underbyggda och verifierade prognoser och spegla tidigare genomförande. Avbetalning på RAL måste alltid baseras på ett konstaterat behov. Summan av de särskilda instrument som kan mobiliseras över åtagandetaken måste rymmas i betalningsmarginalen eftersom betalningar som följer av dessa åtaganden inte får innebära att betalningstaket överskrids. Utöver detta krävs ytterligare marginaler för att skapa beredskap för andra oförutsedda utgifter under det löpande budgetåret.

3 (3)