Dagordning för rådet miljö

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2020/21:4D64B0

 1. Godkännande av dagordningen
 2. (ev.) Godkännande av A-punkter
  a) Icke lagstiftande verksamhet
  b) Lagstiftning


  Lagstiftningsöverläggningar
 3. Förordningen om en europeisk klimatlag
  - (ev.) Allmän riktlinje

  Icke lagstiftande verksamhet
 4. (ev.) EU:s inlämnande av ett uppdaterat nationellt fastställt bidrag till FN:s ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC)
  - Godkännande
 5. Slutsatser om biologisk mångfald – behovet av skyndsamma åtgärder
  - Godkännande
 6. Övriga frågor
  a) Den åttonde sessionen i partsmötet för konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang (Esbokonventionen MOP-8) (Vilnius den 8–11 december 2020)
  - Information från den litauiska delegationen
  b) Förslag till reform av EU:s utsläppshandelssystem
  - Information från den polska delegationen
  c) (ev.) Meddelande om EU:s kemikaliestrategi för hållbarhet
  - Föredragning av kommissionen
  d) (ev.) Tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor
  - Meddelande om tillgång till rättslig prövning i medlemsstaterna
  - Föredragning av kommissionen

                                                    
                   forts.  e) Aktuella lagstiftningsförslag
  i) (ev.) Tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor
  - Förordning om ändring av Århusförordningen (EU)
  ii) (ev.) Beslut om det åttonde miljöhandlingsprogrammet
  - Föredragning av kommissionen
  f) Toppmöte om klimatanpassning (25 januari 2021)
  - Information från den nederländska delegationen
  g) Världsforum för cirkulär ekonomi (15 april 2021)
  - Information från den nederländska delegationen