FAC-utveckling-Kommenterad-dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2020/21:4D6E79

Kommenterad dagordning

Ministerrådet

2020-11-16

Utrikesdepartementet

Europakorrespondentenheten

Biståndsministrarnas möte den 23 november 2020

Kommenterad dagordning

1.Godkännande av dagordningen

2.A-punkter

3.Aktuella frågor

4.Skuldhantering/skuldavskrivning

Diskussionspunkt

Ansvarigt statsråd: Finansminister Magdalena Andersson, föredragande statsråd Minister för internationellt utvecklingssamarbete Peter Eriksson.

Förslagets/diskussionens innehåll: Biståndsministrarna väntas diskutera G20 och Parisklubbens pågående skuldmoratorium, samt nästa steg för att säkerställa hållbara skuldnivåer i låginkomstländerna. I sammanhanget väntas en diskussion om hur EU genom Team Europa-ansatsen kan stärka samarbetet med IMF och andra multilaterala sammanhang.

Förslag till svensk ståndpunkt: Regeringen har gett stöd till en förlängning av det skuldmoratorium som antogs under våren 2020 och det gemensamma ramverk som ska styra principerna för potentiella framtida skuldlättnader när skuldmoratoriet löper ut.

Regeringen stödjer en gemensam EU-ansats i genomförandet av det gemensamma ramverket. Det är bra att EU gemensamt betonar vikten av

brett deltagande, skuldtransparens och ansvarsfullt låntagande och långivande. Regeringen anser dock att Parisklubben utgör det mest lämpliga forumet för koordinering av samtliga offentliga bilaterala fordringsägare.

Regeringen verkar för att skuldsituationen hanteras i en bredare kontext där även inhemsk resursmobilisering och insatser mot illegala finansiella flöden stärks i skuldsatta länder.

Datum för tidigare behandling i riksdagen: skuldfrågan diskuterades i EU-nämnden inför FAC den 29 september. UU och FiU fick även skriftlig information inför IMF:s och Världsbankens årsmöten i oktober 2020.

Fortsatt behandling av ärendet: Ekofin väntas diskutera skuldrelaterade frågor den 1 december 2020.

5.Jämställdhet

Diskussionspunkt

Ansvarigt statsråd: Minister för internationellt utvecklingssamarbete Peter Eriksson

Förslagets/diskussionens innehåll: Rådet kommer att diskutera global jämställdhet i ljuset av 25-årsjubileet för Pekingplattformen- och deklarationen och mot bakgrund av att institutionerna den 24 november förväntas lansera EU:s nya externa jämställdhetsplan

n. Förslag till svensk ståndpunkt: Regeringen kommer vid FAC att betona de stora brister som präglar jämställdhetsområdet globalt och som illustreras av att inget land i världen har uppnått jämställdhet och att uppföljningen av såväl de globala utvecklingsmålen som Pekingplattformen visar på stora kvarvarande utmaningar som i många fall har förvärrats ytterligare av covid-19.

Regeringen kommer vid FAC att peka på att EU redan har en ledarroll på det globala jämställdhetsområdet men att unionen nu inte bara måste vidmakthålla denna utan maximera sitt arbete och genomslag för att bemöta bristerna. Både gjorda och kommande framsteg undergrävs av

2 (3)

såväl covid-19 som av ett ökat ifrågasättande av jämställdhetsarbetet och jämställdhetsbegreppet – till och med inom unionen.

EU:s nya jämställdhetsplan måste användas som ett verktyg för denna maximering, genom en breddning och ambitionshöjning, som gör att planen blir ett verktyg för arbetet inom hela bredden av EU:s yttre förbindelser.

Regeringen kommer vid FAC att understryka vikten av att planen ger fokus och prioritet åt såväl de tidigare målen, för arbetet mot mäns våld mot kvinnor och för kvinnors politiska deltagande och ekonomiska egenmakt. Den bör även slå fast att arbetet för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, kvinnor, fred och säkerhetsagendan och jämställdhetsperspektivet i klimatarbetet och en rad andra brännande områden tas vidare och får ökat fokus.

Datum för tidigare behandling i riksdagen: De tidigare jämställdhetsplanerna GAP I och II har tidigare behandlats i riksdagen den 11 juni 2010 respektive den 23 oktober 2015. GAP III har däremot inte behandlats i riksdagen tidigare.

Fortsatt behandling av ärendet: EU:s nya externa jämställdhetsplan (Gender Action Plan, GAPIII) lanseras den 24 november och kommer därefter att bli föremål för förhandlingar om rådsslutsatser. Dessa förhandlingar kommer att bedrivas i EU:s rådsarbetsgrupp för bistånd (CODEV). Planen ersätter den nuvarande (GAPII) och förväntas gälla under åren 2021-2025.

3 (3)