KKR-forskning, Kommenterad dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2020/21:4D6E7A

Kommenterad dagordning rådet

2020-11-27

Utbildningsdepartementet

Forskningspolitiska enheten

Rådets informella möte konkurrenskraft (forskning) den 27 november 2020

Kommenterad dagordning

1.Riktlinjedebatt om investeringsmålen för forskning och utveckling (FoU).

Vilken typ av behandling förväntas i rådet: Diskussionspunkt

Ansvarigt statsråd: Matilda Ernkrans

Förslagets innehåll: Det tyska ordförandeskapet har presenterat ett underlag för riktlinjedebatten vid det informella rådsmötet. Underlaget utgår ifrån det meddelande som kommissionen presenterade den 30 september 2020 benämnt ” En ny era för det europeiska forskningsområdet”1.

Ordförandeskapet har inför debatten tagit fasta vid kommissionens förslag i meddelandet om nya mål för investeringar i forskning och utveckling (FoU). I debattunderlaget konstaterar ordförandeskapet att investeringar i FoU är centralt i moderniseringen av EU:s socio-ekonomiska system, som i sin tur är grunden för hållbar tillväxt, konkurrenskraft och livskvalitet. I underlaget konstateras vidare att investeringar i FoU inom EU har stagnerat sedan 2010 och att det hämmar excellensen och kunskapsöverföringen till näringsliv och samhälle.

1Faktapromemoria 2020/21:FPM25

I kommissionen meddelande förekommer följande förslag till mål. Rådet ställer sig positivt till det första målet, men har ännu inte tagit ställning till de tre följande målen.

-EU föreslås bibehålla det befintliga målet om investering i FoU på 3 procent av EU:s BNP.

-Mål för offentlig investering i FoU föreslås vara 1,25% av BNP i respektive MS (inklusive indirekt investering genom till exempel skatteincitament)

-5 procent av medlemsstaternas nationella investeringar i FoU föreslås avsättas för gemensamma partnerskapsprogram (främst under Horisont Europa).

-De medlemsstater som i nuläget släpar efter EU:s genomsnittliga investeringsnivå föreslås ha som mål att öka investeringar i FoU med 50%

Förslag till svensk ståndpunkt:

Regeringen anser att medlemsstaternas nationella investeringar i forskning och innovation utgör en viktig del för att förverkliga ERA. Regeringen stöder att EU:s mål för investering i forskning och innovation fortsatt ska vara 3% av unionens totala BNP. Om mål i ERA gällande nationella investeringar ska definieras bör dessa anges på en realistisk nivå och vara icke bindande.

Datum för tidigare behandling i riksdagen:

Riktlinjedebatten har inte behandlats i riksdagen.

Fortsatt behandling av ärendet: Riktlinjedebatt hålls vid det informella konkurrenskraftsrådet (forskning) den 27 november.

Faktapromemoria: -

2. Övriga frågor

Vilken typ av behandling förväntas i rådet: Informationspunkt

2 (3)

Ansvarigt statsråd: Matilda Ernkrans

Förslagets innehåll:

-Läget för forsknings- och innovationsfrågor kopplade till nästa fleråriga finansiella ram (särskilt Horisont Europa samt Europeiska institutet för innovation och teknik)

-Senaste framstegen inom öppen vetenskap: läget kring det europeiska öppna forskningsmolnet och Open Science Policy Platform

-Läget kring europeiska institutionaliserade partnerskapsprogram

-Senaste gemensamma vetenskapliga yttrandet om "Förbättrad beredskap och hantering av pandemier"

-Det inkommande ordförandeskapets arbetsprogram

Förslag till svensk ståndpunkt:

Regeringen avser inte att framföra något under punkten.

Datum för tidigare behandling i riksdagen:

Informationspunkterna har inte behandlats i riksdagen.

Fortsatt behandling av ärendet: -

Faktapromemoria: -

3 (3)