FAC, kommenterad dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2020/21:4DDC64

Kommenterad dagordning

Ministerrådet

2021-07-05

Utrikesdepartementet

Europakorrespondentenheten

Rådet för utrikes frågor den 12 juli 2021

Kommenterad dagordning

1.Godkännande av dagordningen

2.A-punkter

3.Aktuella frågor

Informationspunkt

EU:s höga representant Josep Borrell väntas ta upp aktuella frågor på det utrikes- och säkerhetspolitiska området.

4. Rådsslutsatser om ett globalt sammanlänkat Europa

Beslutspunkt

Ansvarigt statsråd: Utrikesminister Ann Linde

Förslagets innehåll: Rådet väntas anta slutsatser om ett globalt sammanlänkat Europa, så kallad konnektivitet. Slutsatserna slår fast att EU ska ha en global ansats vad gäller dessa frågor. Syftet med arbetet är att ytterligare länka samman Europa med omvärlden. Slutsatserna bygger vidare på EU:s konnektivitetsstrategi för starkare band mellan Europa och Asien, som antogs 2018. De ska göra EU:s konnektivitetsarbete tydligare, bland annat genom att främja en Team Europa-ansats, identifiera flaggskeppsprojekt, underlätta investeringar, inte minst i samarbete med privat sektor, och stärka kommunikationen om EU:s konnektivitetsarbete.

Genomgående teman är marknadsprinciper, öppenhet, likvärdiga villkor för aktörer och efterlevnad av internationella standarder, samt finansiell, miljömässig och social hållbarhet.

Förslag till svensk ståndpunkt: Regeringen kan ställa sig bakom antagandet av rådsslutsatserna. Slutsatserna anses ha möjlighet att stärka EU:s roll globalt. Hållbara konnektivitetsinvesteringar för sammankoppling kan stärka ekonomisk tillväxt, konkurrenskraft och mellanfolkliga kontakter

för EU, Sverige och våra samarbetspartners. Regeringen anser det viktigt att EU verkar för en heltäckande, regelbaserad och hållbar konnektivitet med omvärlden.

Faktapromemoria: 2018/19:FPM9 – Gemensamt meddelande om förbindelserna mellan Europa och Asien - byggstenar för en EU-strategi

5. Geopolitiken i ny digital teknik

Diskussionspunkt

Ansvarigt statsråd: Utrikesminister Ann Linde

Diskussionens innehåll: Rådet förväntas diskutera geopolitiken i ny digital teknik.

Förslag till svensk ståndpunkt: Regeringen avser att verka för att EU utvecklar sin politik vad gäller utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiska aspekter av ny digital teknik. Teknologifrågor påverkar i växande utsträckning utrikes- och säkerhetspolitiken. EU:s roll behöver därför stärkas på området.

Regeringen anser att EU behöver integrera de olika instrument som unionen förfogar över bättre, i syfte att stärka EU:s globala aktörskap inom frågor kopplade till framväxande och omvälvande teknik. Vidare anser regeringen att EU bör stärka och fördjupa partnerskapen med tredjeland på området, i synnerhet med USA. EU:s roll och förutsättningar att förebygga, hantera och bemöta cyberhot med diplomatiska medel behöver stärkas.

2 (4)

6. Etiopien

Diskussionspunkt

Ansvarigt statsråd: Utrikesminister Ann Linde

Diskussionens innehåll: Rådet förväntas diskutera utvecklingen i och EU:s förhållningssätt till Etiopien.

Förslag till svensk ståndpunkt: Regeringen verkar för ett samlat, aktivt och långsiktigt EU-engagemang i Etiopien. Det är viktigt att EU:s kontakter med Etiopien upprätthålls med krav på vapenvila och tillbakadragande av eritreanska trupper. EU bör vidare kräva skydd av civila och obehindrat tillträde för humanitära aktörer till alla drabbade områden i Tigray. Parterna måste respektera de mänskliga rättigheterna och den humanitära rätten.

Regeringen anser det viktigt att EU intensifierar arbetet med att bidra till en lösning på konflikten. USA:s växande engagemang i Etiopien har medfört möjligheter till stärkt samarbete.

Omfattande övergrepp och kränkningar av de mänskliga rättigheterna rapporteras ha begåtts i Tigray, inklusive sexuellt och könsbaserat våld. Regeringen anser det viktigt att EU arbetar för att de utredningar som nu genomförs, inklusive av FN och Etiopiens MR-kommission, kan arbeta effektivt och oberoende och att ansvariga ställs till svars för de brott som begåtts.

Regeringen anser att EU behöver bibehålla ett fokus på de regionala utmaningarna och utöka sina ansträngningar för att bidra till en lösning på gränsdispyten med Sudan samt verka för att Etiopien, Sudan och Egypten når en överenskommelse i frågan om renässansdammen GERD.

Datum för tidigare behandling i riksdagen: Etiopien behandlades senast vid EU-nämndens sammanträde den 16 april 2021 inför rådets möte den 19 april.

3 (4)

7. Den strategiska kompassen

Diskussionspunkt

Ansvarigt statsråd: Utrikesminister Ann Linde

Diskussionens innehåll: Rådet förväntas diskutera EU:s säkerhets- och försvarspolitiska samarbete med fokus på den strategiska kompassen.

Förslag till svensk ståndpunkt: Rådande säkerhetspolitiska omvärldsläge understryker behovet av ett starkt EU som bidrar till att främja fred och säkerhet i vår del av världen och globalt. Regeringen stödjer därför utvecklingen av en tydligare strategisk inriktning för europeiskt säkerhets- och försvarssamarbete genom att EU tar fram en så kallad strategisk kompass.

Regeringen anser att det är viktigt att utgå från en bred syn på säkerhet genom en integrerad ansats där både civila och militära verktyg kan nyttjas för att stärka EU:s handlingsförmåga som global aktör genom hela konfliktcykeln. Regeringen anser att den strategiska kompassen bör omfatta både ett förmågeutvecklande och insatsfrämjande perspektiv, samt bidra till att stärka samarbetet med strategiska partners.

Datum för tidigare behandling i riksdagen: Den strategiska kompassen behandlades vid EU-nämndens sammanträde den 19 februari 2021 inför rådets möte den 22 februari.

4 (4)