JoF, kommenterad dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2020/21:4DDCE4

Kommenterad dagordning rådet

2021-07-12

Näringsdepartementet

Sekretariatet för EU och internationella frågor

Rådets möte (jordbruksministrarna) den 19 juli 2021

Kommenterad dagordning

1.Godkännande av dagordningen

2.A-punkter

Icke lagstiftande verksamhet

3. Ordförandeskapets arbetsprogram

- Föredragning av ordförandeskapet

Ansvarigt statsråd: Ibrahim Baylan

Förslagets innehåll:

På rådsmötet väntas det slovenska ordförandeskapet att redogöra för sitt arbetsprogram och sina prioriteringar inom jordbruks- och fiskeområdet.

jordbrukssidan prioriterar ordförandeskapet att färdigställa texter på en teknisk nivå inom ramen för den pågående reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken. Andra prioriterade frågor är den långsiktiga utvecklingen av landsbygden och där till kopplade utmaningar såsom digitalisering, demografi och stärkt dialog mellan städer och landsbygd. Ordförandeskapet tänker också fortsätta arbetet med att ta fram en handlingsplan för ekologisk produktion och planerar för rådsslutsatser om detta.

fiskesidan kommer ordförandeskapet att verka för framsteg i förhandlingarna om ändrade regler för fiskerikontroll. Ordförandeskapet kommer även leda förhandlingarna om fiskemöjligheterna för 2022 för Nordsjön och Östersjön, Medelhavet och Svarta havet, Atlanten och djuphavsbestånd och förhandlingarna med UK och Norge.

djur-, växt- och livsmedelsområdet kommer ordförandeskapet bland annat att prioritera frågor som lantbrukarnas ställning i livsmedelskedjan, FN:s toppmöte om livsmedelssystem och ursprungsmärkning med särskilt fokus på honungsmärkningar. Ordförandeskapets ambition är även att fortsätta diskussionen om åtgärder för att ta itu med och förebygga förekomsten av införandet av farliga växtsjukdomar och skadedjur, samt fortsatt samarbete för att förhindra spridning av afrikansk svinpest.

skogssidan prioriteras EU:s kommande skogsstrategi.

Förslag till svensk ståndpunkt:

Regeringen tar del av informationen.

Datum för tidigare behandling i riksdagen:

Frågan har inte varit föremål för tidigare behandling i miljö- och jordbruksutskottet eller EU-nämnden.

JORDBRUK

4.Ekologiskt jordbruk – handlingsplan för utveckling av den ekologiska produktionen i EU

- Antagande

Ansvarigt statsråd: Ibrahim Baylan

Förslagets innehåll:

Kommissionen har presenterat en ny handlingsplan som syftar till att hjälpa ekologiska lantbrukare, producenter och handlare att hantera framtida utmaningar i den ekologiska sektorn. I den Gröna given framhålls vikten av en övergång till ett mer hållbart livsmedelssystem för klimatomställning, att värna miljön och bevara biologisk mångfald. Handlingsplanen om ekologisk produktion baserar sig på Från jord till bord-strategin och Biodiversitetsstrategin.

2 (6)

Ordförandeskapet har presenterat förslag till rådsslutsatser om kommissionens handlingsplan där de i det stora välkomnar hela handlingsplanen som ett led i den Gröna Given och dess strategier och som syftar till att utveckla det ekologiska jordbruket.

Förslag till svensk ståndpunkt:

Regeringen välkomnar meddelandet som syftar till att hjälpa ekologiska jordbrukare, producenter och handlare att hantera framtida utmaningar samt öka den ekologiska produktionen inom EU. Regeringen stödjer kommissionens intentioner att göra det lättare för jordbrukare att gå över till ekologiskt jordbruk. Samtidigt anser regeringen att handlingsplanen ska baseras på frivillighet och inte innehålla specifik öronmärkning för ekologisk produktion.

Regeringen anser att de vägledande principerna i handlingsplanen ska vara marknadsorientering, stärkt konkurrenskraft och lika konkurrensvillkor, stärkta miljö- och klimatambitioner, mer fokus på resultat samt förenkling. Om detta återspeglas i den slutliga versionen av rådsslutsatserna avser regeringen att stödja dessa.

Datum för tidigare behandling i riksdagen:

Handlingsplanen var föremål för överläggning i MJU den 20 maj och för samråd i EU-nämnden den 21 maj.

Fortsatt behandling av ärendet: -

Faktapromemoria: Faktapromemoria 2020/21:FPM 99 Kommissionens handlingsplan för ekologisk produktion.

5. Handelsrelaterade jordbruksfrågor

- Information från kommissionen och diskussion Ansvarigt statsråd: Ibrahim Baylan

Förslagets innehåll:

Kommissionen kommer att informera om aktuella handelsrelaterade

3 (6)

jordbruksfrågor. Fortsatta diskussioner väntas i WTO:s jordbruksförhandlingar om bland annat begränsningar av handelsstörande jordbruksstöd, offentlig lagerhållning för livsmedelsförsörjning i utvecklingsländer, marknadstillträde, den särskilda skyddsmekanismen (SSM) för utvecklingsländer och exportrestriktioner. Nästa WTO-ministermöte äger rum i Genève 30 november-3 december 2021.

EU har under de senaste åren slutit frihandelsavtal med bland annat Vietnam, Kanada och Japan. Principöverenskommelser slöts om ett moderniserat avtal med Mexiko i april 2018 och ett associeringsavtal med Mercosur (Brasilien, Argentina, Uruguay och Paraguay) i juni 2019. EU förhandlar frihandelsavtal med bland annat Australien och Nya Zeeland. EU är världens största exportör av livsmedel och jordbruksprodukter och exporten uppgick 2020 till ca 184,3 miljarder euro (Storbritannien ingår nu som tredjeland), vilket motsvarar en ökning på 1,4 %. Värdet av nettoexporten uppgick till 62 miljarder euro (+3 %).

Förslag till svensk ståndpunkt:

Regeringen prioriterar fortsatt det multilaterala samarbetet inom ramen för WTO. Regeringen stödjer likaså EU:s förhandlingar med olika parter om bilaterala och regionala frihandelsavtal och för fram offensiva intressen på jordbruksområdet samtidigt som viktiga värden såsom klimat, miljö, människors och djurs hälsa främjas.

Datum för tidigare behandling i riksdagen:

Frågan var senast föremål för överläggning i miljö- och jordbruksutskottet den 22 april 2021 och för samråd med EU-nämnden den 23 april 2021.

Övriga frågor

6 a) Meddelande om det europeiska medborgarinitiativet End the Cage Age

- Information från kommissionen

Ansvarigt statsråd: Ibrahim Baylan

4 (6)

Förslagets innehåll:

End the Cage Age är ett medborgainitiativ som lanserades hösten 2018. Hösten 2019 hade initiativet nått nästan 1,4 miljoner underskrifter och överlämnades till KOM. End the Cage Age är det sjätte medborgarinitiativet att nå över 1 miljon underskrifter. Syftet med initiativet är att EU ska förbjuda burar för lantbrukets djur. Det omfattar inredda burar för värphöns, burar för unghöns samt föräldradjur för värphöns och slaktkyckling, burar för ankor, gäss och vaktlar samt burar för kaniner. Det omfattar även skyddsgrindar och individuella bås för suggor och individuella boxar för kalvar.

Den 30 juni publicerade kommissionen ett meddelande som svar på medborgarinitiativet. Kommissionen avser att i slutet av 2023 återkomma med ett lagstiftningsförslag för att fasa ut och slutligen förbjuda burar för de djurslag och kategorier som initiativet omfattar. Detta arbete kommer ske i samband med den pågående översynen av djurskyddslagstiftningen på EU- nivå som aviserades i Från jord till bord-strategin och där kommissionen ska återkomma i slutet av 2023.

Ikraftträdandet och längden på övergångstiden kommer beaktas i samband med konsekvensbedömningen. Särskilt vad det gäller hänsyn till behovet av att stötta lantbrukare ekonomiskt och på andra sätt i omställningen.

Kommissionen kommer se över möjligheten att den nya lagstiftningen kan träda i kraft 2027.

Förslag till svensk ståndpunkt: -

Datum för tidigare behandling i riksdagen:

Frågan har inte varit föremål för tidigare behandling i miljö- och jordbruksutskottet eller EU-nämnden.

Fortsatt behandling av ärendet: -

Faktapromemoria: -

6 b) Förbättra djurskyddet vid kalkonuppfödning i enlighet med från jord till bord-strategin

5 (6)

- Information från den österrikiska delegationen

Ansvarigt statsråd: Ibrahim Baylan

Förslagets innehåll:

Österrike kommer presentera en övrig fråga om förbättrat djurskydd för kalkoner i linje med Från jord till bord-strategin.

Noten framhåller att kalkoner är ett av de vanligaste lantbruksdjuren i EU men att det trots detta saknas bestämmelser om inhysning av kalkoner på EU-nivå. Några medlemsstater har nationell lagstiftning, men många har det inte.

Österrike framhåller att ny lagstiftning ska baseras på den senaste vetenskapliga forskningen och erfarenhet från medlemsstaterna.

Den österrikiska regeringen har beställt en studie som sammanställde och utvärderade kunskapsläget avseende kalkonproduktionen. Ett av huvudresultaten från studien var, med hänsyn taget till ekonomiska överväganden, att den maximala beläggningsgraden inte bör överstiga 40 kilo per kvadratmeter tillgänglig yta.

Österrike välkomnar bestämmelser för kalkonproduktion som baseras på aktuell vetenskaplig kunskap och som går i linje med Från jord till bordstrategin och uppmanar kommissionen att beakta detta i samband med den aviserade översynen av djurskyddslagstiftningen på EU-nivå.

Förslag till svensk ståndpunkt: -

Datum för tidigare behandling i riksdagen:

Frågan har inte varit föremål för tidigare behandling i miljö- och jordbruksutskottet eller EU-nämnden.

Fortsatt behandling av ärendet: -

Faktapromemoria: -

6 (6)