Ekofin, kommenterad dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2020/21:4DDF69

Kommenterad dagordning

Rådet

2021-08-30

Finansdepartementet

Informellt videomöte med EU:s ekonomi- och finansministrar den 6 september 2021

Kommenterad dagordning

Enligt den preliminära dagordning som presenterades den 30 juli 2021.

1.Genomförandet av faciliteten för återhämtning och resiliens: Rådets genomförandebeslut

- Beslutspunkt

EU:s ekonomi- och finansministrar ska behandla kommissionens förslag till rådets genomförandebeslut om två medlemsstaters återhämtnings- och resiliensplaner. De två medlemsstaterna är Irland och Tjeckien. Formellt beslut om kommissionens förslag till rådets genomförandebeslut fattas efter mötet genom skriftligt förfarande i rådet.

De aktuella återhämtnings- och resiliensplanerna har inte tidigare behandlats av riksdagen. Samråd med EU-nämnden inför tidigare genomförandebeslut om återhämtnings- och resiliensplaner ägde senast rum den 23 juli 2021.

Samråd med EU-nämnden inför rådets antagande av faciliteten för återhämtning och resiliens (RRF) ägde rum den 11 februari 2021. Överläggning med finansutskottet om RRF ägde rum den 16 juni 2020. Finansutskottet fick senast information om den svenska återhämtningsplanen den 1 juni 2021 och om processen för återhämtningsplanernas genomförandebeslut den 24 juni 2021.

Den 28 maj 2020 presenterade kommissionen ett förslag om inrättande av RRF. Förordningen trädde i kraft den 19 februari 2021.

Förslaget beskrivs närmare i faktapromemoria 2019/20: FPM52.

Enligt förordningen ska medlemsstaterna lämna in återhämtnings- och resiliensplaner till kommissionen för att erhålla ekonomiskt stöd från RRF. Planerna ska godkännas genom att rådet antar genomförandebeslut. Planerna ska redogöra för vilka reformer och investeringar medlemsstaterna planerar att genomföra, ange tidsbestämda mål och delmål för dessa åtgärder, samt förklara hur de planerade åtgärderna uppfyller de kriterier som anges i förordningen. Åtgärderna ska bl.a. bidra till att effektivt hantera relevanta landsspecifika rekommendationer inom ramen för den europeiska planeringsterminen samt bidra till den gröna och digitala omställningen. I planerna ska det också anges hur de föreslagna åtgärderna bidrar till jämställdhet.

Genomförandebeslut för Irlands återhämtnings- och resiliensplan

Irland lämnade in sin återhämtnings- och resiliensplan den 28 maj och kommissionens förslag till genomförandebeslut presenterades den 16 juli. Irland ansöker om 1 miljard euro i bidrag, vilket motsvarar ca 0,3 procent av landets BNP 2019. Planen innehåller 24 åtgärder varav 36 procent är reformer. Kommissionens bedömning är att åtgärderna är komplementära genom att förstärka varandra. Kommissionen bedömer också att planen väntas besvara ett signifikant antal av de landsspecifika rekommendationer till Irland som rådet antog 2019 och 2020.

Av det totala stödet från faciliteten är 42 procent avsett för klimatåtgärder, däribland investeringar i elektrifieringen av pendeljärnvägar och återställandet av torvmark. 32 procent är avsett för åtgärder för digital omställning, däribland digitalisering av offentliga tjänster och företag samt utbildning för att stärka den digitala kompetensen.

De största komponenterna i termer av kostnader är 1) utbyggnad av pendeljärnvägar, 2) omskolning, utbildning och yrkesträning, vilket inkluderar åtgärder för att öka digital och grön kompetens och 3)

återställandet av 33 000 hektar torvmark, vilket inkluderar anläggning av nya våtmarker.

Exempel på reformer är 1) ny lagstiftning i syfte att stärka klimatmål och - styrning samt årliga höjningar av koldioxidskatten fram till 2030, 2) reform för att minska digitaliseringsgapet mellan olika grupper och öka den digitala kompetensen, vilket inkluderar en digital strategi för skolor 3) reformer för

2 (4)

att stärka regelverket för bekämpning av penningtvätt, vilket inkluderar åtgärder för stärkt tillsyn och tillämpning av regelverket och 4) reformer för att motverka aggressiv skatteplanering.

Utbetalningar kräver att landet implementerar sina reformer och investeringar enligt specifika och tidsatta milstolpar och mål. Kommissionen bedömer att uppsatta milstolpar och mål är tillräckligt tydliga och omfattande. Kommissionen bedömer vidare att övriga arrangemang för övervakning och implementering av planen är adekvata samt att arrangemang för att motverka och upptäcka korruption, bedrägeri eller intressekonflikter är tillräckliga.

Sammanfattningsvis bedömer kommissionen att Irlands plan lever upp till kriterierna för godkännande och gav högsta betyg (A) på 10 av de 11 kriterierna. I likhet med många andra medlemsstater gav kommissionen planen medelbetyg (B) gällande kostnadsestimeringar.

Genomförandebeslut för Tjeckiens återhämtnings- och resiliensplan

Tjeckien lämnade in sin återhämtnings- och resiliensplan den 1 juni och kommissionens förslag till genomförandebeslut presenterades den 19 juli. Tjeckien ansöker om 7 miljarder euro i bidrag, vilket motsvarar ca 3,1 procent av landets BNP 2019. Planen innehåller 132 åtgärder, varav 25 procent är reformer. Kommissionens bedömning är att åtgärderna är komplementära genom att förstärka varandra. Kommissionens bedömning är att planen väntas besvara alla eller ett signifikant antal av de landsspecifika rekommendationer till Tjeckien som rådet antog 2019 och 2020.

Av det totala stödet från faciliteten är 42 procent avsett för klimatåtgärder, vilket inkluderar renoveringar för att öka byggnaders energieffektivitet och minska deras utsläpp, hållbara och rena transporter samt återställande av skogsområden. 22 procent är avsett för åtgärder för digital omställning, vilket inkluderar satsningar på digitala kunskaper inom utbildning, digitalisering av myndigheter, utbyggnad av internetuppkopplingar med hög hastighet och stöd till företags digitalisering.

De största komponenterna i termer av kostnader är 1) hållbara och säkra transporter, vilket inkluderar elektrifiering av järnvägsnät, 2) modernisering och utveckling av arbetsmarknaden, vilket inkluderar satsning på livslångt lärande genom vidareutbildning och expansion av barnomsorgen delvis för att öka kvinnligt arbetskraftsdeltagande, 3) renovering av byggnader och

3 (4)

förbättrad luftkvalitet, vilket inkluderar åtgärder för minskad energi- och vattenkonsumtion och 4) naturskydd och klimatanpassning, vilket inkluderar översvämningsskydd samt återställande av skogsområden och klimatanpassning av skog och annan mark.

Exempel på reformer är 1) arbetsmarknadsreformer, vilket inkluderar förstärkt system för vidareutbildning och utökad barnomsorg, 2) reform av utbildningssystemet, med ökat fokus på digital kunskap och satsningar för ökad inkludering, 3) reformer för att stärka forskning, 4) reformer för ökad effektivitet i offentlig sektor och för att motverka korruption, vilket inkluderar stärkt skydd för visselblåsare.

Tjeckien har ansökt om förhandsbetalning om 13 procent av finansieringen från faciliteten. Utbetalningar därefter kräver att landet implementerar sina reformer och investeringar enligt specifika och tidsatta milstolpar och mål.

Kommissionen bedömer att uppsatta milstolpar och mål är tillräckligt tydliga och omfattande. Kommissionen bedömer vidare att övriga arrangemang för övervakning och implementering av planen är precis tillräckliga samt att arrangemang för att motverka och upptäcka korruption, bedrägeri eller intressekonflikter är tillräckliga.

Sammanfattningsvis bedömer kommissionen att Tjeckiens plan lever upp till kriterierna för godkännande och gav högsta betyg (A) på 8 av de 11 kriterierna. I likhet med många andra medlemsstater gav kommissionen planen medelbetyg (B) gällande kostnadsestimeringar. Därtill gav kommissionen medelbetyg (B) gällande åtgärdernas koherens samt övervakning och genomförande.

Förslag till svensk ståndpunkt

Regeringen instämmer med kommissionens bedömning att de två medlemsstaternas återhämtnings- och resiliensplaner uppfyller kriterierna för stöd enligt förordningen för faciliteten för återhämtning och resiliens. Regeringen kan därför ställa sig bakom kommissionens förslag till genomförandebeslut för de två återhämtnings- och resiliensplanerna.

4 (4)