Epsco, kommenterad dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2021/22:4DF5B3

Kommenterad dagordning rådet

2021-10-04

Arbetsmarknadsdepartementet

Socialdepartementet

Rådets möte (sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor) den 15 oktober 2021

Kommenterad dagordning

1.Godkännande av dagordningen

2.A-punkter

a)Icke lagstiftande verksamhet

b)Lagstiftning (Offentlig överläggning i enlighet med artikel 16.8 i fördraget om Europeiska unionen)

SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALPOLITIK

Icke-lagstiftande verksamhet

3.Europeiska planeringsterminen

a)Centrala utmaningar på sysselsättningsområdet: Sysselsättningskommitténs huvudbudskap med utgångspunkt i den årliga rapporten om och verktyget för bedömning av sysselsättningssituationen

Vilken typ av behandling förväntas i rådet:

Beslutspunkt. Godkännande.

Ansvarigt statsråd:

Eva Nordmark

Dokument:

11899/21

11899/21 ADD 1

11899/21 ADD 2

Förslagets innehåll:

Huvudbudskapen från Sysselsättningskommittén baserar sig på en årlig rapport i vilken EMCO beskriver dels framstegen i förhållande till sysselsättningsmålet i Europa 2020-strategin, dels de övergripande trenderna på EU:s arbetsmarknad. Bilden av läget baseras på tidigare överenskommet analysramverk, verktyget för bedömning av sysselsättningssituationen och riktmärken (Employment performance monitor, EPM). Huvudbudskapen fungerar som kommitténs inspel till kommissionen inför den årliga hållbara tillväxtstrategi som kommissionen presenterar varje höst.

Huvudbudskapen har en bred ansats och är formulerade på en övergripande nivå för att fånga utvecklingen i hela EU. Det noteras bland annat att sysselsättningsgraden i åldern 20–64 år i EU minskade till 72,5 % 2020 från 73,2 % 2019. Sysselsättningsgraden minskade i samtliga utom tre medlemsstater. Det övergripande målet i Europa 2020-strategin låg på en sysselsättningsgrad på 75 procent. Dock föreligger skillnader mellan medlemsstaterna.

Samtidigt lyfter huvudbudskapen fram att 2020 präglades av den djupa och direkta påverkan av covid-19-pandemin på arbetsmarknaden. Därför måste framsteg (eller brist på sådana) när det gäller att uppnå EU 2020-målen förstås mot bakgrund av den mycket komplicerade ekonomiska och arbetsmarknadssituationen.

Omfattande åtgärder från såväl medlemsstaternas som kommissionens sida för att hantera krisen noteras.

2 (10)

Förslag till svensk ståndpunkt:

Regeringen avser att vid rådsmötet ställa sig bakom ett godkännande av EMCO:s huvudbudskap.

Regeringen ser positivt på att befintliga analysramverk används för att följa utvecklingen mot Europa 2020-strategins mål. Budskapen är formulerade på en övergripande nivå som ger utrymme för varje medlemsstat att utforma sina egna reformer.

Datum för tidigare behandling i riksdagen:

Arbetsmarknadsutskottet informerades den 21 september som en del i informationen om höstens rådsmöten.

Fortsatt behandling av ärendet:

-

b)Centrala utmaningar på det sociala området: Huvudbudskap från kommittén för socialt skydd på grundval av den årliga översynen av verktyget för bedömning av situationen för det sociala skyddet

Vilken typ av behandling förväntas i rådet:

Beslutspunkt. Godkännande.

Ansvarigt statsråd:

Lena Hallengren

Ardalan Shekarabi

Dokument:

12174/21

12174/21 ADD 1

3 (10)

Förslagets innehåll:

Vid EPSCO-rådets möte den 15 oktober väntas ministerrådet ställa sig bakom huvudbudskap från Kommittén för socialt skydd (KST) om utvecklingen inom EU på det sociala området. Huvudbudskapen från Kommittén för socialt skydd (KST) baseras på en årlig rapport i vilken KST beskriver det sociala läget i medlemsstaterna och EU och aktuella reformer på det socialpolitiska området. Huvudbudskapen fungerar som inspel till kommissionen inför den årliga hållbara tillväxtstrategin som kommissionen presenterar varje höst.

Huvudbudskapen har en bred ansats och är formulerade på en övergripande nivå för att fånga utvecklingen inom hela EU. Inga enskilda medlemsstater lyfts fram i huvudbudskapen. Huvudbudskapen präglas i år av covid-19- pandemin och dess sociala och ekonomiska effekter. Utvecklingstrender som noteras är bland annat en minskad tillväxt samt en viss minskad sysselsättning i medlemsstaterna. Det konstateras att redan utsatta grupper har drabbats hårt av pandemin och dess sociala och ekonomiska konsekvenser.

Det lyfts fram att många medlemsstater har gjort tillfälliga ändringar i socialförsäkringssystemen för att bland annat öka tillgängligheten till social trygghet under pandemin. Medlemsstaterna uppmanas att fortsätta att prioritera satsningar för att minska den ökande risken för fattigdom och social exkludering. Bland annat framhålls vikten av att stärka hälso- och sjukvårdssystemen, vikten av sociala trygghetssystem samt betydelsen av sociala tjänster, inklusive satsningar på tjänster vid långvarigt vårdbehov.

Förslag till svensk ståndpunkt:

Regeringen avser att vid rådsmötet ställa sig bakom ett godkännande av huvudbudskapen från Kommittén för socialt skydds årsrapport.

Regeringen ser positivt på att befintliga analysramverk används för att följa utvecklingen mot Europa 2020-strategins mål. Budskapen är formulerade på en övergripande nivå som ger utrymme för varje medlemsstat att utforma sina egna reformer.

4 (10)

Datum för tidigare behandling i riksdagen:

Socialförsäkringsutskottet informerades den 23 september och socialutskottet informerades den 28 september som en del av informationen om EPSCO-rådets dagordning.

Fortsatt behandling av ärendet:

-

c)Rådets beslut om riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik

Vilken typ av behandling förväntas i rådet:

Beslutspunkt. Antagande.

Ansvarigt statsråd:

Eva Nordmark

Dokument:

Kompletteras.

Förslagets innehåll:

Förslaget innebär att Sysselsättningsriktlinjerna som sådana bibehålls oförändrade. Vissa uppdateringar görs i beaktandesatserna för att spegla beslut fattade i andra sammanhang sedan 2020 års beslut om Sysselsättningsriktlinjerna, bl.a. att Europeiska rådet har ställt sig bakom de nya EU-övergripande målen till 2030 på det sociala området.

Förslag till svensk ståndpunkt:

Regeringen avser att vid rådsmötet ställa sig bakom ett antagande av Sysselsättningsriktlinjerna.

5 (10)

Datum för tidigare behandling i riksdagen:

Arbetsmarknadsutskottet informerades den 1 juni och 21 september som en del i informationen om aktuella EU-frågor.

Fortsatt behandling av ärendet:

-

4.Framtiden för den Europeiska planeringsterminen med en stark roll för den Europeiska pelaren för sociala rättigheter

Vilken typ av behandling förväntas i rådet:

Diskussionspunkt. Riktlinjedebatt.

Ansvarigt statsråd:

Eva Nordmark

Dokument:

12198/21

Förslagets innehåll:

Rådet ska föra en diskussion om den europeiska planeringsterminens framtid och den sociala pelarens roll i denna.

Förslag till svensk ståndpunkt:

Regeringen avser att i diskussionen lyfta fram det nationella ansvaret och arbetsmarknadens parters roll på det sysselsättnings- och socialpolitiska området. En central utgångspunkt för regeringen är respekt för fördelningen av befogenheter mellan EU och medlemsstaterna, nationella system avseende arbetsmarknad, sociala frågor och på skatte- och utbildningsområdet samt för principerna om subsidiaritet och proportionalitet. Regeringen avser vidare lyfta fram vikten av den europeiska planeringsterminen för uppföljning av de nya EU-övergripande målen för

6 (10)

sysselsättning, kompetens och fattigdomsminskning till 2030 som Europeiska rådet har ställt sig bakom.

Datum för tidigare behandling i riksdagen:

Arbetsmarknadsutskottet informerades om riktlinjedebatten den 21 september som en del i informationen om aktuella EU-frågor. Socialförsäkringsutskottet gavs information den 23 september och socialutskottet den 28 september i samband med information om dagordningen för rådets möte. Information om den europeiska planeringsterminen har senast givits Arbetsmarknadsutskottet den 1 juni och 21 september 2021 som del i informationen om aktuella EU-frågor.

Överläggning har skett med arbetsmarknadsutskottet den 23 mars 2021 om kommissionens meddelande om handlingsplan för pelaren för sociala rättigheter. Den 30 september 2021 skedde överläggning arbetsmarknadsutskottet om preliminära nationella mål för att bidra till uppfyllelsen av de övergripande EU-målen på det sociala området.

Finansministern samrådde senast med EUN om den europeiska planeringsterminen den 1 oktober 2021.

Fortsatt behandling av ärendet:

-

Faktapromemoria:

-

5. Arbetsmiljö i hjärtat av framtidens arbete

Vilken typ av behandling förväntas i rådet:

Diskussionspunkt. Riktlinjedebatt.

Ansvarigt statsråd:

Eva Nordmark

7 (10)

Dokument:

12199/21

Förslagets innehåll:

Rådet ska föra en diskussion om arbetsmiljö i hjärtat av framtidens arbete.

Förslag till svensk ståndpunkt:

Regeringen välkomnar diskussionen och avser i diskussionen belysa vikten av en hög skyddsnivå på arbetsmiljöområdet. Alla som arbetar har rätt till en god arbetsmiljö, oavsett arbetsgivarens storlek och form för arbetet. Det är viktigt att kunna möta arbetsmiljöutmaningarna i ett föränderligt arbetsliv. Regeringen stödjer arbetet att främja en nollvision mot arbetsrelaterad dödlighet och angripa orsakerna bakom den arbetsrelaterade dödligheten. Regeringen avser också att i diskussionen lyfta att regelförenkling ska ske med beaktande av en hög skyddsnivå. En viktig utgångspunkt är att arbetsmiljöarbetet inom EU respekterar medlemsstaternas kompetens, inklusive nationella arbetsmarknadsmodeller samt parternas autonomi.

Datum för tidigare behandling i riksdagen:

Arbetsmarknadsutskottet informerades om riktlinjedebatten den 21 september som en del i informationen om aktuella EU-frågor. Regeringen överlade med arbetsmarknadsutskottet den 31 augusti 2021 om kommissionens meddelande om EU:s strategiska ram för arbetsmiljö 2021– 2027: Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen i ett föränderligt arbetsliv.

Fortsatt behandling av ärendet:

-

Faktapromemoria:

-

6. Slutsatser om jämställdhetsintegrering i EU:s budget

Vilken typ av behandling förväntas i rådet:

8 (10)

Beslutspunkt. Godkännande.

Ansvarigt statsråd:

Märta Stenevi

Dokument:

12201/21

Förslagets innehåll:

Slutsatserna har sin bakgrund i att Europeiska revisionsrätten har genomfört en effektivitetsrevision av EU:s fleråriga budgetram (på engelska Multiannual Financial Framework, MFF) för åren 2014–2020. Avsikten med revisionen är att undersöka i vilken utsträckning EU:s institutioner, framför allt kommissionen, har genomfört jämställdhetsintegrering i EU:s budgetprocess. Revisionsrätten har särskilt bedömt om kommissionen har använt sig av jämställdhetsintegrering i EU:s budget för att främja jämställdhet mellan kvinnor och män.

Revisionen omfattar den gemensamma jordbrukspolitiken, de europeiska struktur- och investeringsfonderna och Ersamusprogrammet. Revisionsrättens rapport omfattar också en granskning av två medlemsländer, ES och RO. De program som den Europeiska revisionsrätten har granskat motsvarar 66 % av den totala summan av MFF under åren 2014–2020.

Sammanfattningsvis konstaterar den Europeiska revisionsrätten att kommissionen inte har levt upp till sina utfästelser att jämställdhetsintegrera MFF.

Rådsslutsatserna återger i huvudsak rapportens konstateranden. Rådsslutsatserna väntas godkännas på rådsmötet.

Förslag till svensk ståndpunkt:

Regeringen avser att vid rådsmötet ställa sig bakom ett godkännande av rådsslutsatserna.

9 (10)

Datum för tidigare behandling i riksdagen:

Arbetsmarknadsutskottet informerades om rådsslutsatserna den 21 september.

Fortsatt behandling av ärendet:

-

Faktapromemoria:

-

7. Övriga frågor

a) En långsiktig vision för EU:s landsbygdsområden

Vilken typ av behandling förväntas i rådet:

Informationspunkt. Information från kommissionen.

Ansvarigt statsråd:

Ibrahim Baylan

b)Socialt trepartstoppmöte (Bryssel, 20 oktober 2021)

Vilken typ av behandling förväntas i rådet:

Informationspunkt. Information från ordförandeskapet och kommissionen.

Ansvarigt statsråd:

Eva Nordmark

10 (10)