FAC-försvar, kommenterad dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2021/22:4E4CAC

Försvarsdepartementet

Rådets möte (försvarsministrarna) den 17 maj 2022

Kommenterad dagordning

1. Aktuella frågor

EU:s höga representant väntas ta upp aktuella frågor på det utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiska området.

2.Implementering av den strategiska kompassen, med fokus på framtiden för EU:s krishanteringsinsatser inom ramen för GSFP

Diskussionspunkt

Ansvarigt statsråd: Försvarsminister Peter Hultqvist

Diskussionens innehåll: Försvarsministrarna förväntas diskutera implementeringen av den strategiska kompassen, med fokus på framtiden för EU:s krishanteringsinsatser inom ramen för GSFP.

Förslag till svensk position vid mötet: Regeringen avser vid rådets möte uttrycka stöd för genomförandet av den strategiska kompassen och framhålla Sveriges engagemang avseende detta under det svenska ordförandeskapet.

Regeringen stödjer ambitionen att EU ska ha förmåga att, utifrån en integrerad ansats, kunna genomföra hela spektrumet av krishanteringsinsatser, inklusive de mest krävande uppdragen.

Regeringen ser positivt på att EU ser över den militära verktygslådan, inklusive dess snabbinsatsförmåga, så att denna blir mer effektiv och ändamålsenlig i enlighet med den inriktning som anges i den strategiska kompassen. Likaså bejakar regeringen att EU:s militära verktygslåda ska vara modulär och kunna anpassas efter varje given situation.

Datum för tidigare behandling i riksdagen: Den strategiska kompassen behandlades senast vid EU-nämndens sammanträde den 18 mars 2022 inför rådets möte den 21 mars 2022.

Den strategiska kompassen har även behandlats vid ett antal tillfällen i utrikesutskottet, försvarsutskottet och det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet.

3. Rysslands aggression mot Ukraina

Diskussionspunkt

Ansvarigt statsråd: Försvarsminister Peter Hultqvist

Diskussionens innehåll: Försvarsministrarna förväntas diskutera den ryska aggressionen mot Ukraina.

Förslag till svensk position vid mötet: Regeringen fördömer i kraftfullast möjliga ordalag Rysslands folkrättsstridiga väpnade angrepp mot Ukraina. Rysslands aggression mot Ukraina utgör ett flagrant brott mot internationell rätt och den europeiska säkerhetsordningen. Belarus medverkan i de ryska aggressionshandlingarna utgör i sig ett folkrättsbrott.

Regeringen verkar för ett fortsatt enigt och kraftfullt svar från EU. Det är avgörande att EU fortsätter att agera i nära samordning med partners och likasinnade och verkar för att uppbåda ett brett internationellt stöd för Ukraina. EU bör tillsammans med andra vidta ytterligare åtgärder till stöd för Ukraina.

Datum för tidigare behandling i riksdagen: Regeringen har löpande informerat riksdagen om utvecklingen i Ukraina.

Rysslands aggression mot Ukraina behandlades vid EU-nämndens sammanträde den 23 mars 2022 inför Europeiska rådet den 24-25 mars 2022 och senast vid EU-nämndens sammanträde den 8 april 2022 inför rådets möte den 11 april.

Försvarsministern informerade FöU den 17 mars 2022 inför rådets möte den 21 mars 2022.

----------------------------------------------------------------

2 (3)

I anslutning till mötet

Informell lunch med Natos generalsekreterare och Ukrainas försvarsminister

I anslutning till mötet kommer försvarsministrarna ha en informell lunch med Ukrainas försvarsminister Oleksii Reznikov via videolänk och med Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg.

Europeiska försvarsbyråns styrelsemöte

I anslutning till mötet genomför Europeiska försvarsbyrån ett styrelsemöte i ministerformat.

3 (3)