FAC-utveckling, kommenterad dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2021/22:4E4CAD

Kommenterad dagordning rådet

2022-05-09

Utrikesdepartementet

Europakorrespondentenheten

Rådets möte utvecklingsfrågor den 20 maj 2022

Kommenterad dagordning

1.Godkännande av dagordningen

2.A-punkter

3.Konsekvenser för tredje land av Rysslands aggression mot Ukraina

Diskussionspunkt

Ansvarigt statsråd: Biståndsminister Matilda Ernkrans

Diskussionens innehåll: Rådet förväntas diskutera konsekvenserna för tredje land av Rysslands aggression mot Ukraina, främst vad gäller situationen med globalt tryggad livsmedelsförsörjning. Syftet är att belysa de globala effekterna av den ryska aggressionen, att dela information om aktuella initiativ och att hålla multilateralismen i centrum för EU:s fortsatta agerande.

Förslag till svensk ståndpunkt: Regeringen fördömer i kraftfullast möjliga ordalag Rysslands aggression mot Ukraina. Regeringen verkar för ett fortsatt enigt och kraftfullt svar från EU på den ryska aggressionen och dess konsekvenser för Ukraina och tredje land.

Den globala situationen vad gäller tryggad livsmedelsförsörjning var allvarlig innan den ryska aggressionen, med stigande livsmedelspriser som en av flera bidragande faktorer. Regeringen anser att den nuvarande situationen kräver att humanitära insatser prioriteras samtidigt som långsiktiga

utvecklingsinsatser genomförs, med målet att främja hållbara och inkluderande livsmedels- och jordbrukssystem i framför allt livsmedelsimportande länder genomförs.

Regeringen välkomnar de initiativ som tagits av G7, av de multilaterala utvecklingsbankerna, av FN, och framför allt av FN:s generalsekreterare. Regeringen menar att det är av särskild vikt att samordning av insatser och effektivt nyttjande av befintliga organisationer och strukturer prioriteras. Nya initiativ eller satsningar ska i största möjliga mån bidra till stärkandet av dessa.

Regeringen stödjer EEAS fokus på att värna multilateralismen i den nuvarande krisen. Regeringen anser även att det är bra att EEAS överväger hur EU på ett samlat sätt ska kunna agera för att motverka krisens effekter.

Regeringen betonar vikten av att den internationella marknaden för jordbruksprodukter hålls öppen. Exportrestriktioner och andra eventuella handelshinder måste undvikas.

2 (2)