221125 KKR, Dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2022/23:4EAAE8

EU-NÄMNDEN

Möte i Europeiska unionens råd för

konkurrenskraftsfrågor

1- 2 decem ber 2022

Preliminär dagordning

1.Godkännande av dagordningen

2.(ev.) Godkännande av A-punkter

a)Icke lagstiftande verksamhet

b)Lagstiftning

INRE MARKNADEN OCH INDUSTRI

Lagstiftningsöverläggningar

3.Direktivet om tillbörlig aktsamhet för företag i fråga om hållbarhet

-(ev.) Allmän riktlinje

4.Förordningen om skydd av geografiska beteckningar för hantverks och industriprodukter

-Allmän riktlinje

5.Förordningen om upprättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign för hållbara produkter och om upphävande av direktiv 2009/125/EG

-Lägesrapport

6.Direktivet om mer konsumentmakt i den gröna omställningen genom bättre skydd mot otillbörliga affärsmetoder och bättre information

-(ev.) Lägesrapport

7.(förordningen om halvledare)

-Allmän riktlinje

Icke lagstiftande verksamhet

8.Slutsatser om den europeiska agendan för turism 2030

-Godkännande

9.Övriga frågor

a) Rapport för 2022 från nätverket av företrädare för små och medelstora företag till konkurrenskraftsrådet

-Föredragning av kommissionen

b)Rapport från arbetsgruppen för efterlevnad på den inre marknaden - Information från kommissionen

c)Det kommande ordförandeskapets arbetsprogram

- Information från den svenska delegationen

Icke lagstiftande verksamhet

FORSKNING

10.Slutsatser om forskningsinfrastrukturer

-Godkännande

11.Slutsatser om den nya europeiska agendan för innovation

-Godkännande

12.Rådets rekommendation om de vägledande principerna för kunskapsutnyttjande (Kommissionens förslag till rättslig grund: artiklarna 182.5 och 292 (EUF-fördraget))

-Antagande

13.Vetenskap som ett instrument för att underlätta beslutsfattandet i medlemsstaterna

-Riktlinjedebatt

RYMDFRÅGOR

14.Utnyttjande av EU:s rymddata

-Riktlinjedebatt

15.Övriga frågor Forskning

a) Offentligt samråd om tidigare, nuvarande och framtida europeiska ramprogram för forskning och innovation 2014–2027

-Information från kommissionen

b)EIT:s kunskaps- och innovationsgrupp för kultur och kreativitet - Information från kommissionen

c)Partnerskap för forskning och innovation i Medelhavsområdet

(Prima)

- Information från den spanska delegationen

d)Det kommande ordförandeskapets arbetsprogram - Information från den svenska delegationen

Rymdfrågor

e)Det kommande ordförandeskapets arbetsprogram - Information från den svenska delegationen