221125 RIF, Dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2022/23:4EAAEA

EU-NÄMNDEN

Möte i Europeiska unionens råd för rättsliga och inrikes

frågor

25 novem ber 2022

Preliminär dagordning

1.Godkännande av dagordningen

Icke lagstiftande verksamhet

2.Den nuvarande situationen längs alla migrationsrutter – en bedömning av de brådskande utmaningarna och den gemensamma vägen framåt

- Diskussion

3.Övriga frågor