221125 UUKI, Dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2022/23:4EAAEC

EU-NÄMNDEN

Möte i Europeiska unionens råd för utbildnings-, ungdoms-

, kultur- och idrottsfrågor

28-29 novem ber 2022

Preliminär dagordning

1.Godkännande av dagordningen

2.(ev.) Godkännande av A-punkter

a)Icke lagstiftande verksamhet

b)Lagstiftning

Icke lagstiftande verksamhet

UTBILDNING

3.Rådets rekommendation om vägar till en framgångsrik skolgång (Kommissionens förslag till rättslig grund: artiklarna 165.4 och 166.4 i EUF- fördraget)

-Antagande (Ansvarigt statsråd Lotta Edholm)

4.Slutsatser om att stödja välbefinnande i digital utbildning

-Godkännande (Ansvarigt statsråd Lotta Edholm)

5.Det europeiska området för utbildning i en tid av rysk aggression i Ukraina

-Riktlinjedebatt (Ansvarigt statsråd Lotta Edholm)

UNGDOMSFRÅGOR

6.Slutsatser om utveckling av en generationsöverskridande dimension på ungdomsområdet för att främja dialog och social sammanhållning

-Godkännande (Ansvarigt statsråd Jakob Forssmed)

7.Europaåret för ungdomar 2022

-Riktlinjedebatt (Ansvarigt statsråd Jakob Forssmed)

8.Övriga frågor Utbildning

a) Presentation av lägesrapporten om det europeiska området för utbildning och inrättandet av lärandelaboratoriet (Learning Lab) om investering i

utbildning av god kvalitet

-Information från kommissionen (Ansvarigt statsråd Jakob Forssmed)

b)Riktlinjer för lärare och utbildare om bekämpning av desinformation och främjande av digital kompetens genom utbildning, och Etiska riktlinjer för användning av artificiell intelligens och data i undervisning och lärande för lärare

- Information från kommissionen (Ansvarigt statsråd Jakob Forssmed)

c)Initiativ och utfästelse vad avser deep tech-talanger

-Information från kommissionen (Ansvarigt statsråd Jakob Forssmed)

d)Nionde ministerkonferensen Miljö för Europa (Nicosia, Cypern, den 5–7 oktober 2022): resultatet av utbildningsministrarnas högnivåmöte om utbildning för hållbar utveckling

- Information från den cypriotiska delegationen (Ansvarigt statsråd Jakob Forssmed)

e)Det tillträdande ordförandeskapets arbetsprogram

-Information från den svenska delegationen (Ansvarigt statsråd Jakob Forssmed)

Ungdomsfrågor

f)Resultatet av diskussionerna vid det informella frukostmötet inom EU:s ungdomsdialog

- Information från ordförandeskapet1

g)Det tillträdande ordförandeskapets arbetsprogram

-Information från den svenska delegationen

KULTUR/AUDIOVISUELLA FRÅGOR

Icke lagstiftande verksamhet

9.Resolution om EU:s arbetsplan för kultur 2023–2026

-Godkännande (Ansvarigt statsråd Parisa Liljestrand)

10.Stöd och solidaritet med ukrainsk kultur, inbegripet kulturarvet

-Riktlinjedebatt (Ansvarigt statsråd Parisa Liljestrand)

Lagstiftningsöverläggningar

11.Förordningen om införande av den europeiska rättsakten om mediefrihet - Lägesrapport (Ansvarigt statsråd Parisa Liljestrand)

IDROTT

Icke lagstiftande verksamhet

12.Slutsatser om hållbar och tillgänglig idrottsinfrastruktur - Godkännande (Ansvarigt statsråd Jakob Forssmed)

13.Kan den senaste tidens kriser utgöra en möjlighet för idrottens framtida utveckling?

-Riktlinjedebatt (Ansvarigt statsråd Jakob Forssmed)

14.Övriga frågor Kultur/audiovisuella frågor

a) Valet av Liepāja som europeisk kulturhuvudstad 2027

-Information från den lettiska delegationen (Ansvarigt statsråd Parisa Liljestrand)

b) Kulturinstitutioner i energikrisen

-Information från den tyska delegationen (Ansvarigt statsråd Parisa Liljestrand)

c) EIT:s kunskaps- och innovationsgrupp för kultur och kreativitet

-Information från kommissionen (Ansvarigt statsråd Parisa Liljestrand)

d) Det tillträdande ordförandeskapets arbetsprogram

-Information från den svenska delegationen (Ansvarigt statsråd Parisa Liljestrand)

Idrott

e) Möte inom Wada: stiftelsestyrelsen (18 november 2022)

-Information från EU-medlemsstaternas företrädare i den sittande ordförandeskapstrion i Wadas stiftelsestyrelse (Ansvarigt statsråd Jakob Forssmed)

f) Det tillträdande ordförandeskapets arbetsprogram

-Information från den svenska delegationen (Ansvarigt statsråd Jakob Forssmed)