Ekofin, Dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2022/23:4EC8FE


EU-nämnden

Möte i Europeiska unionens råd för ekonomiska och finansiella frågor

17 januari 2023

Preliminär dagordning

Kommenterad dagordning

 • Godkännande av dagordningen
 • (ev.) Godkännande av A-punkter
  a) Icke lagstiftande verksamhet

  b) Lagstiftning


  Icke lagstiftande verksamhet
 • Ordförandeskapets arbetsprogram
  - Föredragning av ordförandeskapet
  - Diskussion
 • Ekonomiska och finansiella konsekvenser av Rysslands angrepp mot Ukraina
  - Diskussion
 • (ev.) Rådets genomförandebeslut inom ramen för faciliteten för återhämtning och resiliens (Rättslig grund: artikel 20 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/241 av den 12 februari 2021 om inrättande av faciliteten för återhämtning och resiliens)
  - Antagande
 • Den europeiska planeringsterminen 2023
  a) Slutsatser om rapporten om förvarningsmekanismen 2023
  b) Slutsatser om den årliga översikten över hållbar tillväxt 2023
  c) Rekommendation om den ekonomiska politiken i euroområdet 2023
  - Godkännande
 • Övriga frågor