230127 JoF, Dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2022/23:4ECBAD

EU-NÄMNDEN

Möte i Europeiska unionens råd för jordbruks- och

fiskefrågor

30 januari 2023

Preliminär dagordning

1.Godkännande av dagordningen

2.(ev.) Godkännande av A-punkter

a)Icke lagstiftande verksamhet

b)Lagstiftning

Icke lagstiftande verksamhet

3.Ordförandeskapets arbetsprogram

- Föredragning av ordförandeskapet

JORDBRUK

4.Marknadssituationen, i synnerhet efter invasionen av Ukraina

-Information från kommissionen och medlemsstaterna

-Diskussion

5.Bioekonomins möjligheter mot bakgrund av de nuvarande utmaningarna, med särskild tonvikt på landsbygdsområden

-Diskussion

6.Övriga frågor

a) Aktuella lagstiftningsförslag

Jordbruksaspekter i översynen av direktivet om industriutsläpp

-Information från ordförandeskapet

b)Översyn av lagstiftningen om djurtransporter – en väsentlig del av livsmedelsproduktionen

- Information från den portugisiska delegationen på den franska, grekiska, irländska, lettiska, litauiska, portugisiska, rumänska och spanska delegationens vägnar