JoF, Kommenterad dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2022/23:4ECCE9

Kommenterad dagordning rådet

2022-01-23

Landsbygds- och infrastrukturdepartementet

Sekretariatet för EU och internationella frågor

Rådets möte (jordbruks- och fiskeministrarna) den 30 januari

Kommenterad dagordning

1.Godkännande av dagordningen

2.A-punkter

Icke lagstiftande verksamhet

3.Ordförandeskapets arbetsprogram

-Föredragning av ordförandeskapet

Ansvarigt statsråd

Peter Kullgren

Förslagets innehåll

Det svenska ordförandeskapet väntas presentera sitt arbetsprogram för jordbruks- och fiskerådet de kommande sex månaderna. Riksdagen har under det senaste året kontinuerligt fått information om regeringens prioriteringar inför det svenska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd.

Inom jordbruks- och fiskeområdet kommer bland annat marknadssituationen till följd av kriget i Ukraina vara en viktig fråga. Ordförandeskapet kommer noggrant följa hur situationen utvecklar sig och vara redo att hantera eventuella kriser och marknadsstörningar. Frågor kopplade till livsmedelsproduktion och en tryggad livsmedelsförsörjning kommer därmed fortsatt att stå i centrum. Ordförandeskapet avser följa upp eventuella förslag och initiativ som syftar till att stärka den europeiska

livsmedelsproduktionen. Dessutom kommer handelsrelaterade jordbruksfrågor att avhandlas.

Sverige har även som ambition att under de kommande månaderna belysa vikten av bioekonomi – både för att möjliggöra den gröna omställningen och för att stärka utvecklingen på landsbygden och glesbygdsområden i hela EU.

Ordförandeskapet kommer ta vidare förhandlingarna om översynen av geografiska ursprungsbeteckningar så långt som möjligt. Ordförandeskapet kommer därtill föra rådets förhandlingar om förslag till informationssystem för jordbruketsföretagens hållbarhet framåt.

Dessutom planerar ordförandeskapet att föra förhandlingarna om förordningen om hållbar användning av växtskyddsmedel framåt.

Utöver flera internationella förhandlingar inom ramen för FN/FAO, fiskepartnerskapsavtal och regionala fiskförvaltningsorganisationer kommer ordförandeskapet att initiera en debatt om översynen av EU:s gemensamma fiskeripolitik, inklusive marknadsordningen.

Förslag till svensk ståndpunkt

Regeringen står bakom ordförandeskapets arbetsprogram.

4.Marknadssituationen i synnerhet efter invasionen av Ukraina

-Information från kommissionen och medlemsstaterna samt diskussion.

Ansvarigt statsråd

Peter Kullgren

Förslagets innehåll

Marknadssituationen kommer att stå i fokus under det svenska ordförandeskapet. Jordbrukssektorn har drabbats av ökade energikostnader och stigande priser på insatsvaror från jordbruket, vilket i sin tur har bidragit

2 (6)

till volatila priser på jordbruksprodukter. Världsmarknadspriserna på jordbruksråvaror har varit konstant stigande sedan mitten av 2020 och kriget i Ukraina drev upp priserna på jordbruksråvaror ytterligare till de högsta någonsin i mitten av 2022. Därefter har priserna sjunkit men ligger kvar på historiskt höga nivåer. Den genomsnittliga konsumentprisinflationen för livsmedel i EU uppskattades till 18 procent i oktober 2022 och fortsätter att stiga. Inför 2023 finns inga tecken på en återgång till en mer normal marknadssituation.

Vid rådet kommer ministrarna diskutera marknadsläget med fokus på vilka ytterligare insatser man ser behov av för att stödja jordbruket såväl i Ukraina som inom EU. En aktuell fråga är om kommissionen ska aktivera krisreserven inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken.

Förslag till svensk ståndpunkt

Det är angeläget att nära följa utvecklingen på jordbruksmarknaderna med anledning av Rysslands invasion av Ukraina. Regeringen föreslår att regeringen står bakom ordförandeskapets hantering av frågan.

Datum för tidigare behandling i riksdagen

Marknadssituationen var senast föremål för information i miljö- och jordbruksutskottet den 8 december 2022 och samråd med EU-nämnden den 9 december 2022.

Fortsatt behandling av ärendet

Ett eventuellt beslut om att aktivera krisreserven tas av EU-kommissionen.

5.Möjligheter för bioekonomin i ljuset av aktuella utmaningar med särskild betoning på landsbygdsområden

-Diskussionspunkt

Ansvarigt statsråd

Peter Kullgren

3 (6)

Förslagets innehåll

Ordförandeskapet kommer i dialog med medlemsstaterna ta fram rådsslutsatser om bioekonomi i ljuset av aktuella utmaningar, med ett särskilt fokus på landsbygdsområden. Rådsslutsatserna kommer även knyta an till den lägesrapport om genomförandet av EU:s bioekonomistrategi som EU- kommissionen presenterade den 9 juni 2022.

På aktuellt rådsmöte ska en första diskussion äga rum mellan medlemsstaterna om bioekonomins utveckling, för att sätta riktningen för det fortsatta arbetet med att ta fram rådsslutsatser.

Ordförandeskapet kommer inför diskussionen distribuera en kort bakgrund och några bredare frågeställningar.

Förslag till svensk ståndpunkt

Regeringen står bakom ordförandeskapets arbete med rådsslutsatserna.

Datum för tidigare behandling i riksdagen

Frågan om rådsslutsatser har ej varit uppe i riksdagen

Fortsatt behandling av ärendet

Rådsslutsatserna kommer förhandlas i den särskilda jordbrukskommittén med sikte på antagande vid jordbruks- och fiskerådet den 25 april 2023

Faktapromemoria: 2021/22:FPM111

6.Övriga frågor

Aktuella lagstiftningsförslag

6a. Jordbruksaspekter på revideringen av industriutsläppsdirektivet

-Information från ordförandeskapet

Ansvarigt statsråd

Romina Pourmokhtari

4 (6)

Förslagets innehåll:

Den 5 april 2022 presenterade kommissionen förslag på revidering av förslag till revidering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU av den 24 november 2010 om industriutsläpp (samordnande åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar), IED, som ett led i att genomföra EU:s gröna giv och flera tillhörande strategier. Det övergripande syftet med direktivet är att fastställa bestämmelser om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar från industriella verksamheter. För jordbrukets del omfattar kommissionens förslag djurhållande verksamheter som föder upp fjäderfän, grisar och nötkreatur.

Kommissionen föreslår ett nytt kapitel med särskilda förenklade krav för djurhållande verksamheter. Enligt förslaget ska verksamheter med minst 150 djurenheter omfattas. Nytt är att nötkreatur ska ingå. Idag omfattas endast grisar och fjäderfä av IED.

Förslaget förhandlas inom ramen för miljörådet och rådsarbetsgruppen för miljö. Frågan om djurhållande verksamheter berör dock jordbrukssektorn. Jordbruks- och fiskerådet hålls därför under processen informerat och ges möjligheter till att ge inspel om jordbruksaspekter på förslaget.

Datum för tidigare behandling i riksdagen

Överläggning om fakta-PM i MJU den 7 juni 2022, överläggning i MJU inför möte i jordbruks- och fiskerådet den 26 september samt om djurhållande branscher i IED i EUN 23 oktober inför miljörådet den 24 oktober 2022.

Fortsatt behandling av ärendet

Fortsatt förhandling av förslaget till reviderat IED sker i rådsarbetsgruppen för miljö, WPE, där frågan om djurhållande branscher närmast tas upp den 30 januari.

Faktapromemoria 2021/22:FPM88

6b. Översynen av lagstiftningen om djurtransporter – en väsentlig del av livsmedelsproduktionen

5 (6)

-Information från den portugisiska delegationen om ett positionspapper om djurtransporter med stöd av Grekland, Spanien, Frankrike, Irland, Lettland, Litauen och Rumänien.

Ansvarigt statsråd

Peter Kullgren

Förslagets innehåll

Portugal förväntas informera om ett gemensamt positionspapper om översynen av lagstiftningen om djurtransporter som Portugal har tagit fram tillsammans med Grekland, Spanien, Frankrike, Irland, Lettland, Litauen och Rumänien.

I positionspapperet betonas och argumenteras för att transporter av levande djur fyller en viktig funktion och utgör ett nödvändigt led för att animalieproduktionen i EU ska fungera smidigt. Det primära målet med översynen av djurtransportlagstiftningen bör därför, enligt de aktuella medlemsstaterna, vara att fortsätta att underlätta handel med levande djur inom EU och vid export. Översynen bör inte inriktas på åtgärder som syftar till att förbjuda eller begränsa vissa typer av transporter utan i stället säkerställa en högre djurvälfärd vid alla transporter.

Att uppställa hinder för djurtransporterna kommer enligt positionspapperet leda till negativa konsekvenser för djurvälfärden, t.ex. genom att närliggande tredjeländer kommer att införskaffa djur från mer avlägsna tredjeländer med sämre djurvälfärd. Samtidigt ställer sig de aktuella medlemsstaterna positiva till att eftersträva och stödja alternativ till att transportera levande djur, t.ex. att transportera kött och avelsmaterial. Bristen på kylkedjekapacitet i många utvecklingsländer, lyfts dock fram som ett hinder för att transportera kött.

6 (6)