230303 RIF, Dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2022/23:4EDC4D

EU-NÄMNDEN

Möte i Europeiska unionens råd för rättsliga och inrikes

frågor

9–10 m ars 2023

Preliminär dagordning

INRIKES FRÅGOR

1.Godkännande av dagordningen

2.(ev.) Godkännande av A-punkter

a)Icke lagstiftande verksamhet

b)Lagstiftning

DEN POLITISKA STYRNINGEN AV SCHENGENOMRÅDET (SCHENGENRÅDET)

Icke lagstiftande verksamhet

3.Det övergripande läget i Schengenområdet a) Schengenområdets funktion

- Lägesrapport

b) Viseringspolitikens framtid - Diskussion

4.Idrifttagande av det förbättrade SIS - Lägesrapport

5.Genomförandet av interoperabilitet

-Diskussion

ÖVRIGA INRIKES FRÅGOR

Lagstiftningsöverläggningar

6. Övriga frågor

Aktuella lagstiftningsförslag

- Information från ordförandeskapet

Icke lagstiftande verksamhet

7. Rysslands aggression mot Ukraina:

Dialog om den inre säkerheten och rättsliga och inrikes frågor/samarbetet inom den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken

-Diskussion

8.Asyl och migration: de yttre och de inre dimensionerna

-Diskussion

9.Övriga frågor

EU:s stödcentrum för inre säkerhet och gränsförvaltning i Moldavien - Information från kommissionen

RÄTTSLIGA FRÅGOR

Lagstiftningsöverläggningar

10.Direktivet om fastställandet av brottsrekvisit och påföljder med avseende på överträdelser av unionens restriktiva åtgärder

-Lägesrapport

11.Direktivet om återvinning och förverkande av tillgångar

-Lägesrapport

12.Övriga frågor

Aktuella lagstiftningsförslag

- Information från ordförandeskapet

Icke lagstiftande verksamhet

13.Hinder för tillgång till rättslig prövning och hur de kan övervinnas - Diskussion

14.Slutsatser om EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna och det demokratiska utrymmet

-Godkännande

-Diskussion

15.Kampen mot rasism och antisemitism: nästa steg

-Diskussion

16.Rättsliga åtgärder och kampen mot strafflöshet avseende brott begångna i samband med Rysslands angrepp mot Ukraina

-Lägesrapport

17.Övriga frågor

a)Frihetsberövande eller inskränkning av frihet: 9:e rundan av ömsesidiga utvärderingar

- Information från ordförandeskapet

b)EU:s och USA:s ram för dataskydd

- Information från kommissionen

c)Rådets beslut om EU:s anslutning till Istanbulkonventionen - Information från ordförandeskapet